Font Size SML

School of Life Science and Technology, First-Year Courses
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|4Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XLS.B103 Bio-Creative Design 2【School of Life Science and Technology】 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Kajikawa Masaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Sakurai Minoru /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Fujii Masaaki /  Fuse Shinichiro 2019
3Q
  2019/11/4
XLS.B102 Bio-Creative Design 1【School of Life Science and Technology】 Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Kajikawa Masaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Sakurai Minoru /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Fujii Masaaki /  Fuse Shinichiro 2019
2Q
   
XLS.B104 International Bio-Creative Design【School of Life Science and Technology】 Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F.Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies 2019
4Q
   
XLS.B101 Introduction to Bio-Frontier Research【School of Life Science and Technology】 Fuse Shinichiro /  Chair Of First-Year Studies  /  Ohta Hiroyuki /  Miyashita Eizo /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguchi Tetsuya /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Osumi Yoshinori /  Okutsu Tomohisa 2019
1Q