Font Size SML

School of Materials and Chemical Technology, First-Year Courses
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|4Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XMC.A101 Materials and Chemical Technology Literacy Murahashi Tetsuro /  Nakajima Akira /  Shimoyama Yusuke /  Shi Ji /  Muraishi Shinji /  Kawamura Kenichi /  Lei Xiao-Wen /  Hayashi Miyuki /  Michinobu Tsuyoshi /  Vacha Martin /  Omagari Shun /  Hayakawa Teruaki /  Asai Shigeo /  Morikawa Junko /  Isobe Toshihiro /  Yano Tetsuji /  Kishi Tetsuo /  Matsushita Nobuhiro /  Ikoma Toshiyuki /  Anraku Yasutaka /  Hoshina Takuya /  Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Akira /  Ishizone Takashi /  Otsuka Hideyuki /  Tanaka Ken /  Nakajima Yumiko /  Saito Reiko /  Ando Shinji /  Serizawa Takeshi /  Takao Koichiro /  Takao Toshiro /  Yoshimatsu Kohei /  Ihara Manabu /  Kato Yukitaka /  Kubouchi Masatoshi /  Sekiguchi Hidetoshi /  Nakamura Ryuhei /  Yamanaka Ichiro /  2024
1Q
2024/3/14  
XMC.A102 Introduction of Materials and Chemical Technology A Murahashi Tetsuro /  Nakajima Akira /  Yokota Hiroko /  Tanaka Masayoshi /  Satoh Kotaro /  Tada Eiji /  Arai Hajime /  Yano Tetsuji /  Vacha Martin 2024
2Q
2024/3/14  
XMC.A103 Introduction of Materials and Chemical Technology B Murahashi Tetsuro /  Nakajima Akira /  Lei Xiao-Wen /  Aoki Saiko /  Ougizawa Toshiaki /  Gohda Yoshihiro /  Yoshizawa Michito /  Shishido Atsushi /  Nakazono Kazuko /  2024
3Q
   
XMC.A104 Introduction of Materials and Chemical Technology C Murahashi Tetsuro /  Nakajima Akira /  Hayamizu Yuhei /  Ito Shigekazu /  Onaka Susumu /  Nakajima Ken /  Tanaka Katsunori /  Shimoyama Yusuke 2024
4Q