Font Size SML

School of Engineering, First-Year Courses
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|32Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XEG.B101 Engineering Literacy I b Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV c Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I c Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV a Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I d Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I a Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III h Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II b Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III g Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II e Chiba Akira /  Iwasaki Takayuki /  Fujii Yusuke /  Taguchi Dai /  Takamura Yota /  Hoshii Takuya /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV e Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I h Miura Satoshi /  Sampei Mitsuji /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II d Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV d Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II c Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II f Chiba Akira /  Iwasaki Takayuki /  Fujii Yusuke /  Taguchi Dai /  Takamura Yota /  Hoshii Takuya /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II g Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV g Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I f Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I g Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II a Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III b Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III c Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III f Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV b Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B102 Engineering Literacy II h Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2023
2Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV f Miura Satoshi /  Sampei Mitsuji /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B104 Engineering Literacy IV h Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
4Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B101 Engineering Literacy I e Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji 2023
1Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III a Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III d Miura Satoshi /  Sampei Mitsuji /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1
XEG.B103 Engineering Literacy III e Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu 2023
3Q
2024/3/1 2024/3/1