Font Size SML

School of Engineering, First-Year Courses
5 Courses exhibit Notes

Syllabus only|27Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XEG.B104 Engineering Literacy IV c Teaching Staffs  /  Shinozaki Takahiro /  Takahashi Atsushi /  Kamigaito Hidetaka /  Nakata Kazuhide /  Yoshimura Natsue /  Aoki Hirotaka /  Hanamura Katsunori /  Koike Yasuharu 2019
4Q
  2019/12/12
XEG.B101 Engineering Literacy I g Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Takayama Toshio /  Hachiya Hiroyuki /  Shimura Masayasu /  Nisisako Takasi /  Fujita Masayuki /  Kurabayashi Daisuke /  Tanaka Tomohisa /  Tsukagoshi Hideyuki 2019
1Q
   
XEG.B102 Engineering Literacy II g Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hara Yuko /  Shinozaki Takahiro /  Takahashi Atsushi /  Yamada Isao /  Aoki Hirotaka /  Kamigaito Hidetaka /  Nakata Kazuhide 2019
2Q
  2019/7/9
XEG.B103 Engineering Literacy III a Teaching Staffs  /  Takahashi Atsushi /  Aoki Hirotaka /  Kamigaito Hidetaka /  Shinozaki Takahiro /  Nakata Kazuhide /  Uyematsu Tomohiko /  Yamada Isao /  Hanamura Katsunori 2019
3Q
  2019/10/23
XEG.B101 Engineering Literacy I a Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Yamamoto Takatoki /  Nagasaki Takao /  Shinno Hidenori /  Kikura Hiroshige /  Hirai Shuichiro /  Masuya Ken /  Sato Chiaki /  Tanahashi Mamoru /  Yasui Takao /  Hirata Atsushi 2019
1Q
   
XEG.B102 Engineering Literacy II h Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Shinozaki Takahiro /  Takahashi Atsushi /  Aoki Hirotaka /  Kamigaito Hidetaka /  Nakata Kazuhide /  Yamada Isao /  Hara Yuko 2019
2Q
  2019/8/5
XEG.B101 Engineering Literacy I h Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Tanaka Tomohisa /  Fujita Masayuki /  Tsukagoshi Hideyuki /  Shimura Masayasu /  Takayama Toshio /  Hachiya Hiroyuki /  Nisisako Takasi /  Kurabayashi Daisuke 2019
1Q
   
XEG.B102 Engineering Literacy II b Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hachiya Hiroyuki /  Fujita Masayuki /  Shimura Masayasu /  Nisisako Takasi /  Takayama Toshio /  Tsukagoshi Hideyuki /  Tanaka Tomohisa /  Kurabayashi Daisuke 2019
2Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV d Teaching Staffs  /  Shinozaki Takahiro /  Hanamura Katsunori /  Yoshimura Natsue /  Kamigaito Hidetaka /  Nakata Kazuhide /  Koike Yasuharu /  Takahashi Atsushi /  Aoki Hirotaka 2019
4Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III b Teaching Staffs  /  Aoki Hirotaka /  Takahashi Atsushi /  Hanamura Katsunori /  Kamigaito Hidetaka /  Shinozaki Takahiro /  Yamada Isao /  Nakata Kazuhide /  Uyematsu Tomohiko 2019
3Q
  2019/11/20
XEG.B101 Engineering Literacy I f Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Takahashi Atsushi /  Shinozaki Takahiro /  Kamigaito Hidetaka /  Nakahara Hiroki /  Nakata Kazuhide /  Aoki Hirotaka /  Yoshimura Natsue 2019
1Q
  2019/6/7
XEG.B101 Engineering Literacy I d Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Taguchi Dai /  Amemiya Tomohiro /  Tran Gia Khanh /  Iwasaki Takayuki /  Hoshii Takuya /  Sugimoto Hiroya /  Takamura Yota /  Mizuno Yosuke /  Yamane Daisuke 2019
1Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III f Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Masuya Ken /  Hirai Shuichiro /  Yamamoto Takatoki /  Yasui Takao /  Shinno Hidenori /  Nagasaki Takao /  Sato Chiaki /  Kikura Hiroshige /  Hirata Atsushi /  Tanahashi Mamoru 2019
3Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV e Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hachiya Hiroyuki /  Nisisako Takasi /  Tsukagoshi Hideyuki /  Shimura Masayasu /  Fujita Masayuki /  Tanaka Tomohisa /  Takayama Toshio /  Kurabayashi Daisuke 2019
4Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV g Teaching Staffs  /  Shinno Hidenori /  Yasui Takao /  Yamamoto Takatoki /  Kikura Hiroshige /  Hirai Shuichiro /  Sato Chiaki /  Hirata Atsushi /  Nagasaki Takao /  Masuya Ken /  Hanamura Katsunori /  Tanahashi Mamoru 2019
4Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV h Teaching Staffs  /  Kikura Hiroshige /  Yamamoto Takatoki /  Yasui Takao /  Nagasaki Takao /  Shinno Hidenori /  Sato Chiaki /  Hanamura Katsunori /  Hirai Shuichiro /  Hirata Atsushi /  Masuya Ken /  Tanahashi Mamoru 2019
4Q
   
XEG.B101 Engineering Literacy I e Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Kamigaito Hidetaka /  Shinozaki Takahiro /  Takahashi Atsushi /  Yoshimura Natsue /  Nakata Kazuhide /  Aoki Hirotaka /  Nakahara Hiroki 2019
1Q
  2019/5/10
XEG.B102 Engineering Literacy II c Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Yasui Takao /  Masuya Ken /  Yamamoto Takatoki /  Shinno Hidenori /  Sato Chiaki /  Hirata Atsushi /  Tanahashi Mamoru /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Kikura Hiroshige 2019
2Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III c Teaching Staffs  /  Tanaka Tomohisa /  Kurabayashi Daisuke /  Hachiya Hiroyuki /  Tsukagoshi Hideyuki /  Takayama Toshio /  Fujita Masayuki /  Shimura Masayasu /  Hanamura Katsunori /  Nisisako Takasi 2019
3Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III g Teaching Staffs  /  Tomura Takashi /  Gotow Takahiro /  Kawanago Takamasa /  Tran Gia Khanh /  Toma Mana /  Hanamura Katsunori /  Nakada Kazuyoshi /  Chiba Akira /  Shirane Atsushi 2019
3Q
  2019/8/8
XEG.B101 Engineering Literacy I c Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Iwasaki Takayuki /  Sugimoto Hiroya /  Hoshii Takuya /  Mizuno Yosuke /  Taguchi Dai /  Amemiya Tomohiro /  Takamura Yota /  Yamane Daisuke /  Tran Gia Khanh 2019
1Q
  2019/5/24
XEG.B102 Engineering Literacy II a Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Tanaka Tomohisa /  Nisisako Takasi /  Kurabayashi Daisuke /  Hachiya Hiroyuki /  Shimura Masayasu /  Fujita Masayuki /  Takayama Toshio /  Tsukagoshi Hideyuki 2019
2Q
   
XEG.B102 Engineering Literacy II f Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Sugimoto Hiroya /  Tran Gia Khanh /  Taguchi Dai /  Yamane Daisuke /  Iwasaki Takayuki /  Takamura Yota /  Mizuno Yosuke /  Amemiya Tomohiro /  Hoshii Takuya 2019
2Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III d Teaching Staffs  /  Kurabayashi Daisuke /  Takayama Toshio /  Shimura Masayasu /  Hanamura Katsunori /  Fujita Masayuki /  Nisisako Takasi /  Tsukagoshi Hideyuki /  Hachiya Hiroyuki /  Tanaka Tomohisa 2019
3Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV b Teaching Staffs  /  Chiba Akira /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Tran Gia Khanh /  Nakada Kazuyoshi /  Kawanago Takamasa /  Tomura Takashi /  Shirane Atsushi /  Hanamura Katsunori 2019
4Q
   
XEG.B102 Engineering Literacy II d Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Sato Chiaki /  Hirai Shuichiro /  Yasui Takao /  Kikura Hiroshige /  Shinno Hidenori /  Nagasaki Takao /  Masuya Ken /  Yamamoto Takatoki /  Hirata Atsushi /  Tanahashi Mamoru 2019
2Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III e Teaching Staffs  /  Shinno Hidenori /  Yasui Takao /  Hirata Atsushi /  Hirai Shuichiro /  Yamamoto Takatoki /  Nagasaki Takao /  Hanamura Katsunori /  Tanahashi Mamoru /  Kikura Hiroshige /  Masuya Ken /  Sato Chiaki 2019
3Q
   
XEG.B103 Engineering Literacy III h Teaching Staffs  /  Chiba Akira /  Shirane Atsushi /  Gotow Takahiro /  Kawanago Takamasa /  Tran Gia Khanh /  Hanamura Katsunori /  Nakada Kazuyoshi /  Toma Mana /  Tomura Takashi 2019
3Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV a Teaching Staffs  /  Nakada Kazuyoshi /  Kawanago Takamasa /  Toma Mana /  Shirane Atsushi /  Hanamura Katsunori /  Tomura Takashi /  Tran Gia Khanh /  Gotow Takahiro /  Chiba Akira 2019
4Q
   
XEG.B104 Engineering Literacy IV f Teaching Staffs  /  Fujita Masayuki /  Tanaka Tomohisa /  Hanamura Katsunori /  Tsukagoshi Hideyuki /  Nisisako Takasi /  Takayama Toshio /  Kurabayashi Daisuke /  Shimura Masayasu /  Hachiya Hiroyuki 2019
4Q
   
XEG.B101 Engineering Literacy I b Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Shinno Hidenori /  Sato Chiaki /  Masuya Ken /  Tanahashi Mamoru /  Kikura Hiroshige /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Hirata Atsushi /  Yasui Takao /  Yamamoto Takatoki 2019
1Q
   
XEG.B102 Engineering Literacy II e Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Taguchi Dai /  Takamura Yota /  Iwasaki Takayuki /  Tran Gia Khanh /  Amemiya Tomohiro /  Mizuno Yosuke /  Hoshii Takuya /  Sugimoto Hiroya /  Yamane Daisuke 2019
2Q