Font Size SML

School of Engineering, First-Year Courses
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|32Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XEG.B104 Engineering Literacy IV c Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Aoki Hirotaka /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Jinguji Akira 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV a Fujii Yusuke /  Tran Gia Khanh /  Shirane Atsushi /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Arai Keigo /  Wada Yuji /  Kawanago Takamasa 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV d Aoki Hirotaka /  Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B101 Engineering Literacy I a Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B101 Engineering Literacy I e Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Gu Xiuzhu /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Jinguji Akira 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III h Fujii Yusuke /  Tran Gia Khanh /  Shirane Atsushi /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Arai Keigo /  Wada Yuji /  Kawanago Takamasa 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV b Fujii Yusuke /  Tran Gia Khanh /  Shirane Atsushi /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Arai Keigo /  Wada Yuji /  Kawanago Takamasa 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV e Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Tsuchida Takahiro /  Kosaka Hidenori /  Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV f Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro /  Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Tsuchida Takahiro /  Okutomi Masatoshi 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B101 Engineering Literacy I f Gu Xiuzhu /  Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III a Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Gu Xiuzhu /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Jinguji Akira 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B103 Engineering Literacy III b Gu Xiuzhu /  Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B103 Engineering Literacy III e Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B103 Engineering Literacy III g Fujii Yusuke /  Tran Gia Khanh /  Shirane Atsushi /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Arai Keigo /  Wada Yuji /  Kawanago Takamasa 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV g Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B101 Engineering Literacy I b Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II a Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Tsuchida Takahiro /  Kuramoto Akisue /  Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III f Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV h Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
4Q
2022/5/11  
XEG.B101 Engineering Literacy I h Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro /  Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Tsuchida Takahiro /  Kuramoto Akisue 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II f Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Yokoshiki Yasufumi /  Lee Sang Yeop 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III c Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Tsuchida Takahiro /  Hachiya Hiroyuki /  Tsukagoshi Hideyuki /  Nakashima Motomu /  Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B102 Engineering Literacy II b Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro /  Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Tsuchida Takahiro /  Kuramoto Akisue 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II c Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II d Tanaka Hiroto /  Nakano Yutaka /  Sakaguchi Motoki /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II g Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Gu Xiuzhu /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Jinguji Akira 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B101 Engineering Literacy I c Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Yokoshiki Yasufumi /  Lee Sang Yeop 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B101 Engineering Literacy I g Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Tsuchida Takahiro /  Kuramoto Akisue /  Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro 2022
1Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II e Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Yokoshiki Yasufumi /  Lee Sang Yeop 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B102 Engineering Literacy II h Gu Xiuzhu /  Shinozaki Takahiro /  Nakahara Hiroki /  Fukuda Emiko /  Kawasaki Ryo /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Yu Jaehoon /  Yoshimura Natsue /  Li Dongju /  Jinguji Akira 2022
2Q
2022/3/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III d Hijikata Wataru /  Kim Joon-Wan /  Nishida Yoshifumi /  Hoshiba Kotaro /  Sampei Mitsuji /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Tsuchida Takahiro /  Nakadai Kazuhiro /  Nakao Hiroya /  Nakashima Motomu 2022
3Q
2022/5/11  
XEG.B101 Engineering Literacy I d Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Yokoshiki Yasufumi /  Lee Sang Yeop 2022
1Q
2022/3/28