Font Size SML

Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics, Specially offered degree programs for graduate students
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|28 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.A401 Basic Materials Informatics Ueno Takafumi /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
3Q
   
TCM.A404 Materials Informatics Sekijima Masakazu /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
4Q
   
TCM.A402 Materials simulation Oba Fumiyasu /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
3Q
   

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill A Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Hosono Hideo /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely Miklos /  Goto Kei /  Takinoue Masahiro /   /  Tateyama Yoshitaka /   /  Shishido Atsushi /  Hayakawa Teruaki /  Miyake Takashi 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill B Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Hosono Hideo /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely Miklos /  Goto Kei /  Takinoue Masahiro /   /  Tateyama Yoshitaka /   /  Shishido Atsushi /  Hayakawa Teruaki /  Miyake Takashi 2024
3-4Q
2024/3/14  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.C601 Advanced Course of Social Service Creation Goto Kei /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
4Q
   
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I A Academic Supervisor 2024
1-2Q
2024/4/16  
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II A Academic Supervisor 2024
1-2Q
2024/4/16  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A D Goto Kei 2024
4Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C C Goto Kei 2024
3Q
2024/3/14  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yu-Ichiro /  Yasuo Nobuaki 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics A Academic Supervisor 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B B Goto Kei 2024
2Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A C Goto Kei 2024
3Q
2024/3/14  
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II B Academic Supervisor 2024
3-4Q
2024/4/16  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B D Goto Kei 2024
4Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A A Goto Kei 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C A Goto Kei 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A B Goto Kei 2024
2Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C B Goto Kei 2024
2Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B C Goto Kei 2024
3Q
2024/3/14  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I B Academic Supervisor 2024
3-4Q
2024/4/16  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C D Goto Kei 2024
4Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B A Goto Kei 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics B Academic Supervisor 2024
3-4Q
2024/3/14