Font Size SML

Graduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|98 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Tago Teruoki /  Sakuwa Toru /  Masada Junichiro /  Kasai Kiyomi /  Nakayama Sumie /  Tsuchimoto Ichiro /  Tanaka Fumito /  Hanai Naoto /  Kakuchi Makoto /  Sumi Ikuhiro /  Yoshimura Yoshitake /  Ichikawa Nagayoshi /  Sangawa Hiroyuki /  Kaneda Takeshi 2023
3-4Q
2023/9/14  
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Wakeyama Tatsuya /  Otomo Junichiro /  Nishikizawa Shigeo /  Goto Mika /  Eto Ryo 2023
4Q
2023/9/13  
ARC.S403 Advanced Course on Design of Prestressed Concrete Structure Sakata Hiroyasu 2023
3Q
2023/3/20  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Sasabe Takashi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Hayashi Miyuki /  Kubo Shoichi /  Wada Hiroyuki 2023
1Q
2023/9/13  
ARC.P442 Theories in Urban Analysis and Planning II Osaragi Toshihiro /  Kishimoto Maki 2023
4Q
2023/3/22  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Sasabe Takashi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Hayashi Miyuki /  Kubo Shoichi /  Wada Hiroyuki 2023
1Q
2023/9/13  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Otomo Junichiro /  Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Wada Hiroyuki 2023
2Q
2023/9/13  
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Nabae Yuta /  Ihara Manabu /  Miyajima Shinsuke /  Hirayama Masaaki /  Wada Hiroyuki 2023
2Q
2023/3/20  
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hagiwara Makoto /  Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Suekane Tetsuya /  Mori Shinsuke 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.D462 Architectural Behaviorology Tsukamoto Yoshiharu /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi 2023
3-4Q
2023/3/20  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Otomo Junichiro /  Arai Hajime /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Wada Hiroyuki 2023
2Q
2023/9/13  
ARC.S402 Steel Structure Ikarashi Kikuo 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.P423 Advanced Exercise in Facility Planning Saio Naoko /  Oki Takuya 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.D424 Theory of Architectural Space and Planning Tsukamoto Yoshiharu /  Huang Sheng-Yuan 2023
3-4Q
   
ARC.D446 Theory of Architectural Design II Okuyama Shin-Ichi /  Shiozaki Taishin 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.S422 Structural Design Practice Kanebako Yoshiharu 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.D442 Architectural Programming Yasuda Koichi 2023
1-2Q
   
ARC.D421 Architectural Design Studio I Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Ishida Kentaro 2023
1Q
2023/3/20  
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Hagiwara Makoto /  Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Mori Shinsuke 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.P441 Theories in Urban Analysis and Planning I Saio Naoko 2023
2Q
2023/4/11  
ARC.A405 Architectural Design Practice S1A Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.D422 Architectural Design Studio II Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin 2023
3-4Q
2023/3/20  
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 すずかけ Nabae Yuta /  Yamada Akira /  Miyajima Shinsuke /  Hirayama Masaaki /  Wada Hiroyuki 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.E425 Evaluation and Design of Thermal Environment Asawa Takashi 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.D402 Architectural Preservation and Renovation Fujita Yasuhito 2023
1Q
2023/8/21  
ARC.Z491 Seminar in Architecture and Building Engineering S1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
UDE.S405 Post-earthquake Damage Evaluation and Rehabilitation of Steel Structures Kishiki Shoichi 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.D443 Structural Planning in Architecture Takeuchi Toru 2023
2Q
   
ARC.P421 Theories in Facility Planning I Oki Takuya 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.S424 Advanced Geometrical Engineering Tamura Shuji 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.E423 Air Quality Engineering Kagi Naoki 2023
2Q
2023/3/20  
UDE.S401 Dynamics of Structures Sato Daiki 2023
1Q
2023/3/20  
UDE.S402 Nonlinear Behavior of Concrete and Concrete Members Kono Susumu /  Nishimura Koshiro 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.D445 Theory of Architectural Design I Murata Ryo /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Shiozaki Taishin /  Kawai Tatsuro /  Nguyen Tran Yen Khang /  Meijer Emil 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A402 Exercise in Architectural Design and Planning F1 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.E403 Advanced Theories in Water Supply and Drainage Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Hasegawa Iwao 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.S421 Applied Building Structural Design Takeuchi Toru /  Terazawa Yuki 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.E422 Environmental Preservation Engineering II Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Ito Masaki /  Uda Hiroshi /  Tsurusaki Takahiro 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.A404 Experiment on Building Engineering F1 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.E402 Advanced Theories in Air Conditioning Kagi Naoki /  Yuasa Kazuhiro /  Hasegawa Iwao 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.E401 Advanced Course on Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.S404 Composite Structure Hotta Hisato 2023
3Q
2023/3/22  
ARC.A408 Architectural Design Practice F1B Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.D441 Passive Solar Design Murata Ryo 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.D403 Architectural Workshop 1 Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.A407 Architectural Design Practice F1A Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.D404 Architectural Tour Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.P422 Theories in Facility Planning II Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Kishimoto Maki 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.S401 Advanced Theory of Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Fukuda Shintaro 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.D444 Architectural Detail Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo 2023
2Q
   
ARC.Z492 Seminar in Architecture and Building Engineering F1 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
UDE.S404 Passive-control Structures and Base-isolated Structures against Earthquakes Sato Daiki /  Kishiki Shoichi /  Ishihara Tadashi 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.A403 Experiment on Building Engineering S1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/8/21  
ARC.A406 Architectural Design Practice S1B Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.A401 Exercise in Architectural Design and Planning S1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/8/21  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A503 Experiment on Building Engineering S2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
UDE.S501 Disaster Mitigation for Building Structures Kono Susumu /  Nishimura Koshiro 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.A531 Master's Recurrent Program 2A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
1Q
   
ARC.A501 Exercise in Architectural Design and Planning S2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A507 Architectural Design Practice F2A Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.A531 Master's Recurrent Program 2A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
3Q
   
ARC.A505 Architectural Design Practice S2A Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.P501 Theories in Architectural Planning II Fujii Haruyuki 2023
1Q
2023/3/24  
ARC.D521 Architectural Workshop 2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi 2023
2Q
   
ARC.A531 Master's Recurrent Program 2A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
2Q
   
ARC.A502 Exercise in Architectural Design and Planning F2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.A531 Master's Recurrent Program 2A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
4Q
   
ARC.S501 Shell Structures Takeuchi Toru /  Terazawa Yuki /  Kumagai Tomohiko 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.E501 Advanced Exercise in Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.A506 Architectural Design Practice S2B Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.A508 Architectural Design Practice F2B Okuyama Shin-Ichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.Z592 Seminar in Architecture and Building Engineering F2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z591 Seminar in Architecture and Building Engineering S2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A504 Experiment on Building Engineering F2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A624 Architectural Design Practice F3B Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.A631 Doctoral Recurrent Program 4A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
3Q
2023/3/24  
ARC.A631 Doctoral Recurrent Program 4A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
1Q
2023/3/24  
ARC.Z695 Seminar in Architecture and Building Engineering S5 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A631 Doctoral Recurrent Program 4A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
2Q
2023/3/24  
ARC.A631 Doctoral Recurrent Program 4A of Architecture and Building Engineering Head  /  Tsukamoto Yoshiharu 2023
4Q
2023/3/24  
ARC.Z693 Seminar in Architecture and Building Engineering S4 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A625 Cooperative Education through Research Internships of Architecture and Building Engineering 1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/8/30  
ARC.A607 Project in Architecture and Building Engineering F4・1 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.Z692 Seminar in Architecture and Building Engineering F3 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z691 Seminar in Architecture and Building Engineering S3 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A621 Architectural Design Practice S3A Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A622 Architectural Design Practice S3B Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A602 Project in Architecture and Building Engineering S3・2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.A606 Project in Architecture and Building Engineering S4・2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.Z694 Seminar in Architecture and Building Engineering F4 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.A604 Project in Architecture and Building Engineering F3・2 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.A608 Project in Architecture and Building Engineering F4・2 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.A623 Architectural Design Practice F3A Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.A625 Cooperative Education through Research Internships of Architecture and Building Engineering 2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/8/30  
ARC.A601 Project in Architecture and Building Engineering S3・1 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.A605 Project in Architecture and Building Engineering S4・1 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.A603 Project in Architecture and Building Engineering F3・1 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.Z696 Seminar in Architecture and Building Engineering F5 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20