Font Size SML

Undergraduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|60 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi 2019
1Q
2019/3/18  
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi 2019
4Q
2019/3/18  
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi 2019
2Q
2019/3/18  
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Tamura Tetsuro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya 2019
4Q
2019/3/18 2019/11/18
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro 2019
1Q
   
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito 2019
4Q
   
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya /  Kawashima Norihisa 2019
3-4Q
   
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2019
4Q
   
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio 2019
1-2Q
   
ARC.D203 Architectural Design Akaike Takahiko 2019
1-2Q
   
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.D201 History of Modern Architecture Yamazaki Taisuke 2019
2Q
   
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Tachibana Mio 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu 2019
3Q
   
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro 2019
2Q
   
ARC.A204 Building Codes Tachibana Yuko /  Kawashima Norihisa 2019
2Q
   
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko 2019
3Q
2019/3/18  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya 2019
1Q
   
ARC.D301 Architectural Tour Yamazaki Taisuke /  Kawashima Norihisa 2019
2Q
   
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Masuda Shingo /  Fujimura Ryuji 2019
2・4Q
   
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Yamazaki Yoshihiro 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro /  Obara Taku 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.A307 Building Production Takeda Tomohide 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Kanebako Yoshiharu /  2019
1・3Q
   
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira 2019
4Q
   
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2019
1Q
   
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke 2019
2Q
   
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke 2019
3Q
   
ARC.A306 Environmental Design Yasuda Koichi /  Kawashima Norihisa /  Suemitsu Hirokazu /  Kiyono Arata 2019
1Q
   
ARC.P302 Landscape Architecture Dohi Masato 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro 2019
3Q
   
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu 2019
4Q
   
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.Z391 Advanced independent research project 1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
4Q
   
ARC.Z392 Advanced independent research project 2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
4Q
   
ARC.Z393 Advanced independent research project 3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
4Q
   
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji 2019
1Q
   
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  2019
3Q
2019/3/18  
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  2019
1Q
2019/3/18  
ARC.Z394 Advanced independent research project 4c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
3-4Q
   
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2019
1Q
   
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z391 Advanced independent research project 1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
3Q
   
ARC.Z392 Advanced independent research project 2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
3Q
   
ARC.Z393 Advanced independent research project 3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
3Q
   
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2019
3-4Q
   
ARC.Z395 Advanced independent research project 5c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
3-4Q
   
ARC.Z396 Advanced independent research project 6c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2019
3-4Q