Font Size SML

Graduate major in Nuclear Engineering, School of Materials and Chemical Technology
11 Courses exhibit Notes

Syllabus only|120 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.N406 Nuclear Reactor Theory II Obara Toru /  Nishiyama Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/29
NCL.N402 Nuclear Reactor Theory I Obara Toru /  Nishiyama Jun 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/27
NCL.B401 Radiation Biology and Medicine Matsumoto Yoshihisa 2019
3Q
  2019/11/10
NCL.N409 Nuclear Energy Systems Kikura Hiroshige /  Kato Yukitaka /  Sawada Tetsuo /  Kondo Masatoshi /  Uchibori Akihiro 2019
3Q
  2019/10/30
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi 2019
2Q
2019/3/18  
NCL.O401 Nuclear Non-proliferation and Security Sagara Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu /  Kikuchi Masahiro /  Nakamura Yo /  Nikonov Dmitriy 2019
3Q
  2019/9/27
NCL.N411 Innovative Nuclear Systems Design Project Obara Toru /  Nishiyama Jun 2019
3Q
  2019/11/15
NCL.F402 Acts and Regulations on Atomic Energy Akatsuka Hiroshi /  Tsukahara Takehiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu 2019
4Q
2019/3/18 2020/1/21
NCL.F454 Safety and Regional Symbiosis for Nuclear Energy Ohnuki Toshihiko /  Koyama Shinichi /  Sakakibara Yasuhide /  Ohsaka Masahiko /   /  Iwanaga Mikio /  Kawamoto Yoshimi /  Kanto Yasuhiro /  Kuwazuru Osamu /  Suzuki Keigo 2019
2Q
2019/3/18  
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/1
NCL.F451 Nuclear Engineering Science I Ohnuki Toshihiko /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tamagawa Yoichi /  Yamazawa Hiromi /  Iguchi Tetsuo /  Tachibana Akira /  Yamaoka Kiyonori /  Yokoyama Akihiko /  Kitada Takanori /  Kanto Yasuhiro /  Kugo Teruhiko 2019
1-2Q
2019/3/18  
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya 2019
1Q
2019/3/18  
NCL.F401 Nuclear Safety and Engineering Ethics Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi 2019
1Q
   
NCL.C401 Nuclear Fuel Cycle Engineering Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro 2019
3Q
   
NCL.D401 Experiments for Materials related to Decommissioning A Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2019
3Q
   
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Sawada Tetsuo /  Takahashi Hideharu 2019
1Q
   
NCL.F452 Nuclear Engineering Science II Ohnuki Toshihiko /  Akatsuka Hiroshi /  Koyama Shinichi /  Funasaka Hideyuki /  Takeuchi Masayuki /  Sakakibara Yasuhide /  Kitada Takanori /  Ooba Kyoko /  Sato Haruo /   /  Ohsawa Hideaki /  Mihara Morihiro /  Matsumura Kunihito 2019
3-4Q
2019/3/18  
NCL.Z491 Seminar in Nuclear Engineering S1 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
NCL.N407 Nuclear Safety Engineering Kikura Hiroshige /  Sagara Hiroshi /  Ujita Hiroshi /  Hirose Makoto 2019
2Q
   
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi 2019
2Q
2019/3/18  
NCL.D406 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle B Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2019
4Q
   
NCL.A403 Particle Accelerator Engineering Hayashizaki Noriyosu 2019
1Q
   
NCL.C402 Radioactive Waste Management and Disposal Engineering Tsukahara Takehiko /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  2019
3Q
   
NCL.C403 Nuclear Chemical Engineering Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka 2019
4Q
   
NCL.D407 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Engineering Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Sagara Hiroshi /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi /  Hirose Makoto 2019
4Q
   
NCL.D405 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle A Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2019
3Q
   
NCL.A404 Application of Accelerators and Radiation Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya 2019
2Q
2019/3/18  
NCL.Z492 Seminar in Nuclear Engineering F1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
NCL.D402 Experiments for Materials related to Decommissioning B Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2019
4Q
   
NCL.D404 Nuclear Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru 2019
4Q
   

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.O513 Global Environment and Energy Systems Kato Yukitaka /  Ujita Hiroshi /  Xing L Yan 2019
1Q
  2019/4/11
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Yamazaki Masakatsu /  Abe Nobuyasu /  Endo Tetsuya /  Akiyama Ichiro /  Kikuchi Masahiro 2019
2Q
   
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru 2019
1Q
   
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.O509 Nuclear Disaster Response Exercise Kikura Hiroshige /  Han Chi Young /  Takahashi Hideharu /  Ebata Shuichiro /  2019
4Q
   
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.Z591 Seminar in Nuclear Engineering S2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.O512 Environmental Dynamics of Radioactive Material Takeshita Kenji /  Matsumoto Yoshihisa /  Sagara Hiroshi /  Han Chi Young /  Ebata Shuichiro /  Furuno Akiko 2019
2Q
   
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.Z592 Seminar in Nuclear Engineering F2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.B501 Radiation Health Effects and Protection Exercise Matsumoto Yoshihisa 2019
4Q
   

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.N608 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Special Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/1
NCL.O602 Special Lecture on Radiation Management II Hayashizaki Noriyosu /  Katabuchi Tatsuya /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa 2019
4Q
  2020/1/6
NCL.O604 Crisis Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Ito Tetsuro /  Okamoto Hiroshi /  Sugawara Shinetsu /  Itabashi Isao /  Tominaga Shinya /  Taniguchi Tomihiro 2019
2Q
2019/3/18  
NCL.U603 Nuclear Dojo 6 Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi /  Takao Koichiro /  Kondo Masatoshi /  Katabuchi Tatsuya /  Hasegawa Jun 2019
2Q
   
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.C601 Special Lecture on Nuclear Fuel Cycle I Tsukahara Takehiko /  Kobayashi Yoshinao /  Takeshita Kenji /  Ohnuki Toshihiko /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa /  Yoshida Katsumi 2019
2Q
2019/3/18  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.O601 Special Lecture on Radiation Management I Hayashizaki Noriyosu /  Katabuchi Tatsuya /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa 2019
3Q
   
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.D601 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Special Laboratory Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi 2019
4Q
   
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.Z691 Seminar in Nuclear Engineering S3 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
NCL.Z693 Seminar in Nuclear Engineering S4 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
NCL.Z695 Seminar in Nuclear Engineering S5 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.A601 Special Lecture on Accelerator and Fusion Reactor Technology I Katabuchi Tatsuya /  Iio Shunji /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Tsutsui Hiroaki /  Hasegawa Jun /  Hayashizaki Noriyosu 2019
3Q
   
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.Z692 Seminar in Nuclear Engineering F3 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
NCL.Z694 Seminar in Nuclear Engineering F4 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.N601 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology I Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi 2019
1Q
2019/3/18  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.C604 Nuclear Fuel Cycle Engineering Special Laboratory Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Tsukahara Takehiko /  Nakase Masahiko 2019
3-4Q
   
NCL.Z696 Seminar in Nuclear Engineering F5 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2019
2Q
   
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2019
3Q
   
NCL.N606 Nuclear Material Special Laboratory Yoshida Katsumi /  Takasu Hiroki /  Hubarevich Hanna 2019
3-4Q
   
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2019
4Q
   
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2019
1Q
   
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2019
2Q