Font Size SML

Undergraduate major in Systems and Control Engineering, School of Engineering
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|58 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
SCE.C202 Feedback Control Fujita Masayuki /  Hatanaka Takeshi 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.E201 Basic Theory of Electric Circuit Nishida Kenji 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.A201 Mathematics for Systems and Control A Hayakawa Tomohisa 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.S203 Kinematics and Dynamics of Robotic systems Yamakita Masaki /  Tsukagoshi Hideyuki 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.P201 Creative System Design Tsukagoshi Hideyuki /  Amaya Kenji /  Imura Jun-Ichi /  Okutomi Masatoshi /  Kurabayashi Daisuke /  Kosaka Hidenori /  Sampei Mitsuji /  Nakashima Motomu /  Hachiya Hiroyuki /  Fujita Masayuki /  Hayakawa Tomohisa /  Tanaka Masayuki /  Nakao Hiroya /  Hara Seiichiro /  Yamakita Masaki /  Miyazaki Yusuke /  Ohyama Shinji /  Onishi Yuki /  Ishizaki Takayuki /  Torii Akihiko /  Tsuchida Takahiro /  Sato Susumu /  Nakano Takashi /  Ibuki Tatsuya /  Hirata Shinnosuke /  Yamauchi Junya /  Nagasawa Tsuyoshi 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.A202 Mathematics for Systems and Control B Kosaka Hidenori 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.S202 Fundamental course of integrated systems Ohyama Shinji /  Hara Seiichiro /  Tsuchida Takahiro /  Yamauchi Junya 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.C201 Fundamentals of Dynamical Systems Imura Jun-Ichi 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.M202 Fundamentals of Analytical Dynamics (Systems and Control) Nakao Hiroya 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.I203 Digital Signal Processing Hara Seiichiro 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.E202 Information Processing and Programming (Systems and Control) Yamakita Masaki /  Ishizaki Takayuki /  Monno Yusuke 2020
1-2Q
2020/3/24  
SCE.I201 Introduction to Measurement Engineering Hachiya Hiroyuki 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.I202 Random Signal Processing Tanaka Masayuki 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.M201 Fundamental Kinematics and Kinetics for Mechanical Systems Nakashima Motomu 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.S201 Essentials for Design of Mechatronic Systems Yamakita Masaki /  Kosaka Hidenori /  Ogawa Hideki 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.Z281 B2D Research Basic A in Systems and Control Engineering Kurabayashi Daisuke 2020
3-4Q
2020/3/24  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
SCE.M304 Computational Mechanics Amaya Kenji /  Miyazaki Yusuke 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.I301 Image Sensing Okutomi Masatoshi 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.M303 Theory of Oscillations Nakao Hiroya 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.P301 Creative System Project Sato Susumu /  Ishizaki Takayuki /  Hayakawa Tomohisa /  Kurabayashi Daisuke /  Kuramoto Akisue 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.M301 Continuum Mechanics Amaya Kenji /  Miyazaki Yusuke 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.C301 Linear System Theory Sampei Mitsuji 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.Z389 Independent research project(SCE) Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
SCE.E381 Electromagnetic Actuators Fujita Hideaki 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.S302 Fundamentals of System Science Ishii Hideaki /  Aonishi Toru /  Ono Isao /  Takayasu Misako /  Takinoue Masahiro /  Deguchi Hiroshi /  Miyake Yoshihiro /  Yamamura Masayuki 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.Z389 Independent research project(SCE) Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.S303 Fundamentals of Bio-systems Nakashima Motomu /  Kurabayashi Daisuke /  Tsukagoshi Hideyuki /  Miyazaki Yusuke /  Nakadai Kazuhiro 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.M302 Fundamentals of Thermal Engineering Kosaka Hidenori 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.M306 Thermal Energy Conversion Sato Susumu 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.S351 Robot and Vehicle Technology Kojima Hideki /  Kajita Shuuji /  Minowa Toshimichi /   /  Tsukagoshi Hideyuki 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.I351 Advanced Sensing Technology Kanekawa Nobuyasu /  Huruya Riki /  Ohyama Shinji 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.P351 Internship on Systems and Control Teaching Staffs  /  Sato Susumu 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.Z381 Research opportunity in Laboratories (SCE) Teaching Staffs  /  Hara Seiichiro /  Hachiya Hiroyuki /  Ohyama Shinji /  Torii Akihiko /  Ishizaki Takayuki /  Itoyama Katsutoshi /  Hirata Shinnosuke /  Miyazaki Yusuke 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.C302 System Modeling Hatanaka Takeshi 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.P351 Internship on Systems and Control Teaching Staffs  /  Sato Susumu 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.S301 Robotic System and Control Kurabayashi Daisuke 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.C351 Process Control Kaseda Chosei /  Hoshino Takeo /   /   /   /  Fujino Kenji /   /  Inagaki Shin /  Tsukagoshi Hideyuki 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.Z373 Advanced independent research project S3c(SCE) Teaching Staffs 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.P351 Internship on Systems and Control Teaching Staffs  /  Sato Susumu 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.I303 Sensing Systems Theory Ohyama Shinji 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.P351 Internship on Systems and Control Teaching Staffs  /  Sato Susumu 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.Z372 Advanced independent research project S2c(SCE) Teaching Staffs 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.Z375 Advanced independent research project S5c(SCE) Teaching Staffs 2020
1-2Q
2020/3/24  
SCE.Z372 Advanced independent research project S2c(SCE) Teaching Staffs 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.Z373 Advanced independent research project S3c(SCE) Teaching Staffs 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.Z393 Advanced independent research project F3c(SCE) Teaching Staffs 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.Z374 Advanced independent research project S4c(SCE) Teaching Staffs 2020
1-2Q
2020/3/24  
SCE.Z376 Advanced independent research project S6c(SCE) Teaching Staffs 2020
1-2Q
2020/3/24  
SCE.Z391 Advanced independent research project F1c(SCE) Teaching Staffs 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.Z392 Advanced independent research project F2c(SCE) Teaching Staffs 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.Z393 Advanced independent research project F3c(SCE) Teaching Staffs 2020
3Q
2020/3/24  
SCE.Z394 Advanced independent research project F4c(SCE) Teaching Staffs 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.Z396 Advanced independent research project F6c(SCE) Teaching Staffs 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.Z391 Advanced independent research project F1c(SCE) Teaching Staffs 2020
4Q
2020/3/24  
SCE.Z371 Advanced independent research project S1c(SCE) Teaching Staffs 2020
1Q
2020/3/24  
SCE.Z371 Advanced independent research project S1c(SCE) Teaching Staffs 2020
2Q
2020/3/24  
SCE.Z395 Advanced independent research project F5c(SCE) Teaching Staffs 2020
3-4Q
2020/3/24  
SCE.Z392 Advanced independent research project F2c(SCE) Teaching Staffs 2020
4Q
2020/3/24