Font Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
8 Courses exhibit Notes

Syllabus only|81 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.B212 Complex Function Theory A Yamamoto Takatoki /  Horiuti Kiyosi /  Suekane Tetsuya 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/18
MEC.B214 Vector Analysis A Hasegawa Jun /  Yamazaki Takahisa 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/17
MEC.B211 Ordinary Differential Equations A Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/14
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/28
MEC.B213 Partial Differential Equations A Takahara Hiroki /  Oshima Shuzo 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/3
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing A Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/18
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Shimura Masayasu /  Tanaka Tomohisa /  Tanaka Hiroto 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C201 Mechanics of Materials A Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.A201 Engineering Mechanics B Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/28
MEC.B214 Vector Analysis B Hasegawa Jun /  Yamazaki Takahisa 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Takahara Hiroki /  Kyogoku Keiji /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Takayama Toshio /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Tadano Kotaro /  Nagasaki Takao /  Ikeda Ikuma /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Shinji /  Momozono Satoshi /  Nabae Hiroyuki /  Kikuchi Masao /   /   /   /   /   /   /  Aota Hiroto /  Kawakita Shigeyoshi /  Koide Syunsuke 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics A Hanamura Katsunori /  Aoki Takayuki /  Kyogoku Keiji /  Tanahashi Mamoru /  Suekane Tetsuya /  Xiao Feng 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.D201 Mechanical Vibrations B Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics A Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo /  Horiuti Kiyosi /  Shimura Masayasu 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B211 Ordinary Differential Equations B Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I211 Robot Kinematics A Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H231 Design Engineering Mougenot Celine /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki /  Saito Shigeki 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) B Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B212 Complex Function Theory B Yamamoto Takatoki /  Horiuti Kiyosi /  Suekane Tetsuya 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B213 Partial Differential Equations B Takahara Hiroki /  Oshima Shuzo 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.G211 Mechanical Materials A Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing A Iwatsuki Nobuyuki /  Suzumori Koichi /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I211 Robot Kinematics B Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics B Hanamura Katsunori /  Aoki Takayuki /  Kyogoku Keiji /  Tanahashi Mamoru /  Suekane Tetsuya /  Xiao Feng 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity A Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics B Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo /  Horiuti Kiyosi /  Shimura Masayasu 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing B Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Kobayashi Minoru 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki /  Shimura Masayasu 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C201 Mechanics of Materials B Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.O231 Japanese Composition for Engineering Students Takagi Yukio 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing C Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.G211 Mechanical Materials B Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.P212 Applied Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Nagasaki Takao /  Xiao Feng 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing B Iwatsuki Nobuyuki /  Suzumori Koichi /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity B Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.P212 Applied Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.L331 Basic Bioengineering Inou Norio /  Yagi Tohru /  Yoshida Takako 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Yoshioka Hayato 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.Q310 Machine tool and Safety training Akasaka Hiroki /  Kikura Hiroshige /  Yoshioka Hayato /  Zhu Jiang /  Hirata Atsushi /  Yasui Takao /  Sekiguchi Yu 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.M331 Space Systems Engineering Furuya Hiroshi /  Matunaga Saburo /  2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Nakamura Haruo /  Sato Chiaki 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I312 Modeling and Control Theory B Omata Toru /  Tadano Kotaro 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.K332 Finite Element Analysis Yoshino Masahiko /  Nakamura Haruo 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Mougenot Celine /  Sakamoto Hiraku /  Yoshioka Hayato /  Matsumura Shigeki /  Tanaka Shinji /  Fushinobu Kazuyoshi /  Park Jongho /  Kikura Hiroshige /  Watanabe Masato /  Ito Yu /  Sekiguchi Yu /  Sawada Tetsuo /  Saito Takushi /  Zhu Jiang /  Yasui Takao 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/18
MEC.E311 Heat Transfer A Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/7
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Tadano Kotaro /  Hijikata Wataru /  Matsumoto Osamu /  Matsumoto Yoshio /  Yokoi Kazuhito /  Tanikawa Tamio /   /  Nagata Kazuyuki /   /   /  Kajita Shuuji /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro /  Tanaka Eiichiro 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/13
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Okawa Seiji /  Sato Chiaki 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.D311 Vibration Analysis B Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.K331 Fundamentals of Computer Aided Engineering Okuma Masaaki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Oshima Shuzo /  Tanaka Shinji /  2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.D311 Vibration Analysis A Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.E311 Heat Transfer B Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/20
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Akasaka Hiroki 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Hatsuzawa Takeshi /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Kim Joon-Wan /  Nisisako Takasi 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.Q311 Creative Design Project of Mechanical Systems Suzumori Koichi /  Endo Gen /  Akasaka Hiroki /  Yagi Tohru /  Okamura Tetsuji /  Okuno Yoshihiro /  Tadano Kotaro /  Hatsuzawa Takeshi /  Sakaguchi Motoki /  Horioka Kazuhiko /  Shinno Hidenori /  Nabae Hiroyuki /  Nakanishi Hiroki /  Xiao Feng /  Hasegawa Jun /  Sato Kaiji /  Shinshi Tadahiko /  Zhu Jiang /  Youn Chong Ho /  Nisisako Takasi /  Iino Takeshi /  Sawada Tetsuo /  Mougenot Celine /  Eom Sang In /  Park Jongho /  Sasabe Takashi /  Ishida Tadashi 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery B Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Kyogoku Keiji /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.P332 Frontal Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Akasaka Hiroki 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Takayama Toshio /  Kim Joon-Wan 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Omata Toru /  Okada Masafumi 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori /  Okada Masafumi 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.N331 Automotive Engineering Hanamura Katsunori /  Suto Akira /   /  Takahashi Toru /  Kimura Toshiaki /  Nagoshi Kentaro /  Mineta Kenichi /   /  Kawabe Koji /  Kurita Takeshi /  Takiguchi Takashi /  Mizohata Hitoshi /   /   /  Matsuhashi Tsuyoshi /  Arai Daisuke 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.M334 Aeronautical and Aerospace Technology Inoue Takayoshi 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.H331 Machine Design and Drawing Nozaki Tomohiro /  Okawa Seiji /  Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /   /  Niwa Yoshiaki /  Okui Masaru 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.E331 Energy Conversion Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Fushinobu Kazuyoshi 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R332 Off-campus Project B2c Teaching Staffs 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki /  Endo Gen 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Oshima Shuzo /  Kikura Hiroshige 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R331 Off-campus Project B1c Teaching Staffs 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R331 Off-campus Project B1c Teaching Staffs 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.M333 Advanced Space Engineering Noda Atsushi /  Nakanishi Hiroki 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R331 Off-campus Project B1c Teaching Staffs 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R332 Off-campus Project B2c Teaching Staffs 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R331 Off-campus Project B1c Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R332 Off-campus Project B2c Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.R332 Off-campus Project B2c Teaching Staffs 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17