Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
10 Courses exhibit Notes

Syllabus only|85 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/2
MEC.C201 Mechanics of Materials A Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/25
MEC.D201 Mechanical Vibrations B Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/12
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Nagasaki Takao /  Xiao Feng 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/13
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/6
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki /  Shimura Masayasu 2019
4Q
2019/3/18  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics A Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu 2019
4Q
2019/3/18  
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi 2019
2Q
  2019/7/31
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  Ogasawara Ko 2019
3-4Q
   
MEC.H231 Design Engineering Saito Shigeki /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki 2019
4Q
   
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics A Hanamura Katsunori /  Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Aoki Takayuki 2019
3Q
2019/3/18  
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Akasaka Hiroki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Tadano Kotaro /  Nagasaki Takao /  Ikeda Ikuma /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Shinji /  Nabae Hiroyuki /  Kikuchi Masao /  Han Goki /  Ikeda Mitsutaka /  Aota Hiroto /  Kimura Hiroto /  Watanabe Yuto /  Kawakita Shigeyoshi /  Ishihara Akihito /  Yamada Kentaro /  Tanikawa Yuichiro /   /  2019
4Q
   
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) B Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/6
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2019
3Q
2019/3/18  
MEC.G211 Mechanical Materials A Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2019
3Q
   
MEC.G211 Mechanical Materials B Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2019
3Q
   
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity B Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2019
4Q
   
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Eom Sang In /  Tanaka Manabu /  Sekiguchi Yu 2019
3Q
   
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Sekiguchi Yu /  Tanaka Manabu /  Eom Sang In 2019
3Q
   
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics B Hanamura Katsunori /  Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Aoki Takayuki 2019
3Q
2019/3/18  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics B Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu 2019
4Q
2019/3/18  
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2019
4Q
2019/3/18  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing A Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Aono Yuko 2019
3Q
2019/3/18  
MEC.I211 Robot Kinematics B Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2019
3Q
   
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity A Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2019
4Q
   
MEC.P212 Applied Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Sekiguchi Yu /  Tanaka Manabu /  Eom Sang In 2019
4Q
   
MEC.B214 Vector Analysis A Hasegawa Jun /  Yamazaki Takahisa /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing A Nozaki Tomohiro /  Nakagawa Yuki /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.B214 Vector Analysis B Hasegawa Jun /  Yamazaki Takahisa /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.A201 Engineering Mechanics B Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Aoki Takayuki /  Tanaka Tomohisa /  Xiao Feng 2019
1Q
   
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing B Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Aono Yuko 2019
3Q
2019/3/18  
MEC.P212 Applied Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Mizutani Yoshihiro /  Ikeda Ikuma /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Sekiguchi Yu /  Tanaka Manabu /  Eom Sang In 2019
4Q
   
MEC.C201 Mechanics of Materials B Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing C Nozaki Tomohiro /  Nakagawa Yuki /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations B Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.I211 Robot Kinematics A Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2019
3Q
   
MEC.B212 Complex Function Theory A Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya 2019
1Q
   
MEC.B211 Ordinary Differential Equations A Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing B Nozaki Tomohiro /  Nakagawa Yuki /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.B213 Partial Differential Equations A Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.B213 Partial Differential Equations B Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.B212 Complex Function Theory B Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya 2019
1Q
   

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Oguri Yoshiyuki /  Obara Toru /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya 2019
4Q
   
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Okada Masafumi /  Omata Toru 2019
4Q
2019/3/18  
MEC.E331 Energy Conversion Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Koseki Keiichi 2019
4Q
   
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi 2019
3Q
  2019/10/31
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Tanaka Tomohisa /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2019
3Q
   
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Takayama Toshio /  Kim Joon-Wan /  Ishida Tadashi /  Omata Toru 2019
4Q
   
MEC.H331 Machine Design and Drawing Okawa Seiji /  Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Hirata Yuki /  Takahashi Hideaki /  Okui Masaru 2019
4Q
   
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2019
3Q
   
MEC.K332 Finite Element Analysis Yoshino Masahiko /  Okuma Masaaki /  Nakano Yutaka 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Uchiumi Masaharu /  Matunaga Saburo 2019
4Q
   
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Academic Supervisor  /  Nakanishi Hiroki 2019
1-2Q
   
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Tadano Kotaro /  Hijikata Wataru /  Matsumoto Osamu /  Matsumoto Yoshio /  Kawai Yoshihiro /  Tanikawa Tamio /   /  Nagata Kazuyuki /   /   /  Kanehiro Fumio /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro 2019
1Q
  2019/6/6
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki /  Endo Gen 2019
3Q
   
MEC.M334 Aeronautical and Aerospace Technology Inoue Takayoshi /   /  Harada Masashi /   /   /  2019
4Q
   
MEC.N331 Automotive Engineering Hanamura Katsunori /  Kizaki Mikio /  Nakazawa Keisuke /  Takahashi Daishi /  Mizuno Seiji /  Hasegawa Hajime /  Nomoto Shigemitsu /  Ashida Shinjiro /  Shimada Takashi /  Kamata Nobuhide /  Sekizawa Syogo /  Hirate Naoki /  Suda Riou /  Terakado Susumu /  Chikazawa Ryosuke /  Kato Hideo 2019
3Q
   
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Okawa Seiji /  Sato Chiaki 2019
1Q
   
MEC.Q311 Creative Design Project of Mechanical Systems Academic Supervisor  /  Suzumori Koichi /  Endo Gen /  Hijikata Wataru 2019
3-4Q
   
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Omata Toru /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Murakami Yoichi /  Sawada Tetsuo /  Watanabe Hirotatu /  Noguchi Yuki 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru 2019
1Q
  2019/5/31
MEC.D311 Vibration Analysis A Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.Q310 Machine tool and Safety training Akasaka Hiroki /  Kikura Hiroshige /  Yoshioka Hayato /  Zhu Jiang /  Hirata Atsushi /  Aono Yuko /  Yasui Takao /  Sekiguchi Yu 2019
2Q
   
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2019
1Q
   
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Sato Chiaki /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2019
2Q
2019/3/18  
MEC.K331 Fundamentals of Computer Aided Engineering Okuma Masaaki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Xiao Feng /  Tanaka Shinji /  Yoshimoto Hideyuki /  Allen Ben 2019
1Q
   
MEC.E311 Heat Transfer A Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.I312 Modeling and Control Theory B Omata Toru /  Tadano Kotaro 2019
2Q
   
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Kim Joon-Wan /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi /  Hatsuzawa Takeshi 2019
1Q
   
MEC.L331 Basic Bioengineering Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto 2019
2Q
   
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Mizutani Yoshihiro /  Suzuki Yoshiro 2019
1Q
   
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.E311 Heat Transfer B Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.M331 Space Systems Engineering Furuya Hiroshi /  Matunaga Saburo /  Chujo Toshihiro /  2019
2Q
   
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2019
3Q
2019/3/18  
MEC.Z392 Advanced independent research project 2c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
3Q
   
MEC.D311 Vibration Analysis B Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2019
1Q
2019/3/18  
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori /  Okada Masafumi 2019
3Q
   
MEC.Z391 Advanced independent research project 1c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
3Q
   
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Academic Supervisor  /  Nakanishi Hiroki 2019
3-4Q
   
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro 2019
1-2Q
   
MEC.P332 Frontal Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Nabae Hiroyuki /  Mizutani Yoshihiro 2019
2Q
   
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery B Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2019
1Q
   
MEC.Z395 Advanced independent research project 5c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
3-4Q
   
MEC.Z391 Advanced independent research project 1c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
4Q
   
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Yoshioka Hayato 2019
2Q
   
MEC.Z396 Advanced independent research project 6c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
3-4Q
   
MEC.Z392 Advanced independent research project 2c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
4Q
   
MEC.Z393 Advanced independent research project 3c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
3Q
   
MEC.Z394 Advanced independent research project 4c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
3-4Q
   
MEC.Z393 Advanced independent research project 3c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki 2019
4Q
   
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki 2019
2Q