Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
6 Courses exhibit Notes

Syllabus only|91 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing A Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/17
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira /  Matsuzawa Akira 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji 2018
2Q
2018/3/20 2018/4/5
MEC.B212 Complex Function Theory A Yamamoto Takatoki /  Horiuti Kiyosi /  Suekane Tetsuya 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/12
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) B Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji 2018
2Q
2018/3/20 2018/4/5
MEC.B212 Complex Function Theory B Yamamoto Takatoki /  Horiuti Kiyosi /  Suekane Tetsuya 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/20
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Shimura Masayasu /  Tanaka Tomohisa /  Xiao Feng 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.C201 Mechanics of Materials A Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations A Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.A201 Engineering Mechanics B Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.B214 Vector Analysis A Hasegawa Jun /  Yamazaki Takahisa /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.B213 Partial Differential Equations A Okuno Yoshihiro /  Oshima Shuzo 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.I211 Robot Kinematics A Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics A Hanamura Katsunori /  Aoki Takayuki /  Kyogoku Keiji /  Tanahashi Mamoru /  Suekane Tetsuya /  Xiao Feng 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki /  Shimura Masayasu 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing B Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Takahara Hiroki /  Kyogoku Keiji /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Tadano Kotaro /  Nagasaki Takao /  Ikeda Ikuma /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Shinji /  Nabae Hiroyuki /  Kikuchi Masao 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.D201 Mechanical Vibrations B Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.G211 Mechanical Materials A Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations B Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.B214 Vector Analysis B Hasegawa Jun /  Yamazaki Takahisa /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.G211 Mechanical Materials B Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Nagasaki Takao /  Xiao Feng 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.C201 Mechanics of Materials B Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing A Iwatsuki Nobuyuki /  Suzumori Koichi /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity A Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics A Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo /  Horiuti Kiyosi /  Shimura Masayasu 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing B Iwatsuki Nobuyuki /  Suzumori Koichi /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.H231 Design Engineering Saito Shigeki /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing C Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.I211 Robot Kinematics B Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics B Hanamura Katsunori /  Aoki Takayuki /  Kyogoku Keiji /  Tanahashi Mamoru /  Suekane Tetsuya /  Xiao Feng 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Kobayashi Minoru 2018
3-4Q
2018/3/20  
MEC.B213 Partial Differential Equations B Okuno Yoshihiro /  Oshima Shuzo 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity B Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.P212 Applied Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.P212 Applied Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics B Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo /  Horiuti Kiyosi /  Shimura Masayasu 2018
4Q
2018/3/20  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.L331 Basic Bioengineering Inou Norio /  Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Academic Supervisor  /  Yagi Tohru /  Sakamoto Hiraku /  Fushinobu Kazuyoshi /  Akasaka Hiroki /  Murakami Yoichi /  Watanabe Hirotatu /  Saito Takushi /  Park Jongho /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Omata Toru /  Yoshida Takako /  Sawada Tetsuo 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Yoshioka Hayato 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.Q310 Machine tool and Safety training Akasaka Hiroki /  Kikura Hiroshige /  Yoshioka Hayato /  Zhu Jiang /  Hirata Atsushi /  Aono Yuko /  Yasui Takao /  Sekiguchi Yu 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.K332 Finite Element Analysis Yoshino Masahiko /  Okuma Masaaki /  Nakano Yutaka 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.M331 Space Systems Engineering Furuya Hiroshi /  Matunaga Saburo /  2018
2Q
2018/3/20  
MEC.K331 Fundamentals of Computer Aided Engineering Okuma Masaaki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Oshima Shuzo /  Tanaka Shinji /  2018
1Q
2018/3/20  
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Sato Chiaki /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Tadano Kotaro /  Hijikata Wataru /  Matsumoto Osamu /  Matsumoto Yoshio /  Kotoku Tetsuo /  Kotoku Tetsuo /  Tanikawa Tamio /   /  Nagata Kazuyuki /   /   /  Kajita Shuuji /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/12
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Okawa Seiji /  Sato Chiaki 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.I312 Modeling and Control Theory B Omata Toru /  Tadano Kotaro 2018
2Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.E311 Heat Transfer A Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Hatsuzawa Takeshi /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Kim Joon-Wan /  Nisisako Takasi 2018
1Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系B Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.D311 Vibration Analysis A Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki 2018
1-2Q
2018/3/20  
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki /  Endo Gen 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro /  Sakamoto Hiraku /  Yamaura Hiroshi /  Hara Kensuke /  Yoshino Masahiko /  Watanabe Hirotatu /  Yamamoto Takatoki /  Nakagawa Masamichi /  Inoue Takayoshi /  Suzuki Yoshiro /  Matsuura Daisuke /  Nakano Yutaka /  Hirata Yuki /  Nabae Hiroyuki /  Akasaka Hiroki /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu /  Minamoto Yuki 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery B Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Kyogoku Keiji /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系A Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Oguri Yoshiyuki /  Obara Toru /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.P332 Frontal Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs 2018
2Q
2018/3/20  
MEC.N331 Automotive Engineering Hanamura Katsunori /  Undecided 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.M333 Advanced Space Engineering Nakanishi Hiroki /  Noda Atsushi /  Undecided 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.E311 Heat Transfer B Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Omata Toru /  Okada Masafumi 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori /  Okada Masafumi 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Oshima Shuzo /  Kikura Hiroshige 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Kim Joon-Wan /  Ishida Tadashi 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.D311 Vibration Analysis B Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2018
1Q
2018/3/20  
MEC.Q311 Creative Design Project of Mechanical Systems Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
MEC.H331 Machine Design and Drawing Okawa Seiji /  Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.E331 Energy Conversion Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Fushinobu Kazuyoshi 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.M334 Aeronautical and Aerospace Technology Inoue Takayoshi /  Undecided 2018
4Q
2018/3/20  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20