Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|77 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  Ogasawara Ko 2020
3-4Q
2020/3/24  
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu /  Minamoto Yuki 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.C201 Mechanics of Materials Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2020
1Q
2020/3/24  
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.B212 Complex Function Theory Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki /  Shimura Masayasu 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing A Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Aono Yuko 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Hanamura Katsunori /  Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Aoki Takayuki 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.B214 Vector Analysis Hasegawa Jun /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.B213 Partial Differential Equations Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.G211 Mechanical Materials Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity A Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.H231 Design Engineering Saito Shigeki /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Aoki Takayuki /  Tanaka Tomohisa /  Xiao Feng 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Akasaka Hiroki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Nagasaki Takao /  Miura Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Tanaka Shinji /  Nabae Hiroyuki /  Endo Gen /  Takayama Toshio /  Kurokawa Yu /   /  Yabe Noboru /  Han Goki /  Umeda Hikaru /  Tanikawa Yuichiro /  Nishimoto Atsushi /  Yamada Kentaro /  Ishihara Akihito /  Okubo Naohiro 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Nagasaki Takao /  Xiao Feng 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing Nozaki Tomohiro /  Nakagawa Yuki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Yamada Tetsuya /  Sekiguchi Yu /  Kodama Manabu /  Eom Sang In /  Matsushita Shintaro /  Takahashi Hideharu /  Hozumi Tsutomu /  Masuya Ken /  Sugita Naohiro 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Yamada Tetsuya /  Takahashi Hideharu /  Sekiguchi Yu /  Matsushita Shintaro /  Sugita Naohiro /  Hozumi Tsutomu /  Kodama Manabu /  Eom Sang In /  Masuya Ken 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering C Teaching Staffs  /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Masuya Ken /  Hozumi Tsutomu /  Sekiguchi Yu /  Sugita Naohiro /  Yamada Tetsuya /  Matsushita Shintaro /  Takahashi Hideharu /  Kodama Manabu /  Eom Sang In 2020
4Q
2020/7/22  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/4/23
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Academic Supervisor  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
3-4Q
2020/3/24  
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.M334 Introduction to Aeronautical Engineering Inoue Takayoshi /   /   /  Harada Masashi /   /   /  2020
4Q
2020/3/24  
MEC.E311 Heat Transfer A Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Tanaka Tomohisa /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Omata Toru /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Murakami Yoichi /  Sawada Tetsuo /  Watanabe Hirotatu 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Okada Masafumi 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.L331 Basic Bioengineering Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Kim Joon-Wan /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi /  Hatsuzawa Takeshi 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Uchiumi Masaharu /  Matunaga Saburo 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Sato Chiaki /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Yoshioka Hayato /  Omata Toru 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs  /  Okawa Seiji /  Aono Yuko /  Endo Gen 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki /  Endo Gen 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.E331 Energy Conversion Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Fushinobu Kazuyoshi /  Undecided 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.D311 Vibration Analysis A Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Takahara Hiroki /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.N331 Automotive Engineering Hanamura Katsunori /  Kizaki Mikio /  Asami Yoshikazu /  Kaneda Ryo /  Kurihara Takuya /  Hirata Koichi /  Nakagawa Takashi /  Miura Mitsuhiro /  Hamaguchi Takeshi /  Takahashi Tomoshi /  Hoshihara Kotaro /  Sawamoto Koichi /  Maezawa Toshiki /  Yoshioka Ryo /  Tatematsu Takanori 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Okawa Seiji /  Sato Chiaki 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Omata Toru /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Murakami Yoichi /  Sawada Tetsuo /  Watanabe Hirotatu 2020
3-4Q
2020/8/1  
MEC.M331 Space Systems Engineering Furuya Hiroshi /  Matunaga Saburo /  Chujo Toshihiro /  2020
2Q
2020/3/24  
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Nakano Yutaka /  Minamoto Yuki /  Suzuki Yuji /  Watanabe Hirotatu /  Suzuki Yoshiro /  Mizutani Yoshihiro /  Nabae Hiroyuki /  Nakagawa Yuki 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako 2020
2Q
2020/5/5  
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.Z395 Advanced independent research project F5c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
3-4Q
2020/3/24  
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Kim Joon-Wan /  Ishida Tadashi /  Omata Toru /  Takayama Toshio 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs  /  Okawa Seiji /  Aono Yuko /  Endo Gen 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.Z375 Advanced independent research project S5c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
1-2Q
2020/3/24  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
1-2Q
2020/3/24  
MEC.Z376 Advanced independent research project S6c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
1-2Q
2020/3/24  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.Z394 Advanced independent research project F4c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
3-4Q
2020/3/24  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.Z374 Advanced independent research project S4c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
1-2Q
2020/3/24  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
1Q
2020/3/24  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
3Q
2020/3/24  
MEC.Z396 Advanced independent research project F6c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
3-4Q
2020/3/24  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
4Q
2020/3/24  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Nakanishi Hiroki 2020
2Q
2020/3/24  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs  /  Nakanishi Hiroki /  Yamazaki Takahisa 2020
4Q
2020/3/24