Specially offered degree programs for graduate students|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TAL.C601 Strategic Debate A Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1Q
2021/3/19  
SSS.B401 Introduction to Quantum Science and Technology Yoneda Jun Academy for Super Smart Society 2021
2Q
2021/3/19  
SSS.S401 Super Smart Society Innovation A1: Frontiers in Quantum Technology Sampei Mitsuji /  Nakao Hiroya /  Fukuda Eisuke /  Kodera Tetsuo /  Hirahara Toru /  Yoneda Jun /  Kaji Daisuke /  Shirane Masayuki /  Ohshima Takeshi Academy for Super Smart Society 2021
2Q
2021/3/19  
TAL.W401 Introduction to Leadership A Haraga Makiko Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/4/15  
TAL.C402 Global Communication B Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/4/2  
TAL.S502 Professionals and Value Creation A Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
TAL.S407 Technology Transfer and Intellectual Property Akiyama Yutaka /   /   /   /  Takeda Mizuho Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
   
TAL.C602 Creative Discussion A Kiyama Lorinda Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.W502 Fundamental Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.C402 Global Communication G Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/4/2  
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill A Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Okada Tetsuo /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kajikawa Yuya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Saito Susumu /  Hosono Hideo /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely Miklos /  Goto Kei /  Takinoue Masahiro /  Motokura Ken /   /   /   /  Shishido Atsushi Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.S505 Recognition of Social Issues Workshop A Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
TAL.C402 Global Communication A Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/4/2  
TCM.A402 Materials simulation Oba Fumiyasu /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3Q
2021/3/19  
SSS.S402 Super Smart Society Innovation A2: IoT/ Robotics/Smart city Nakao Hiroya /  Sampei Mitsuji /  Fukuda Eisuke /  Hatanaka Takeshi /  Yoshihara Kiyohito /  Yoshida Hiroshi /  Iwai Takanori /  Kanehara Takahide /  Nakaya Makoto Academy for Super Smart Society 2021
3Q
   
TCM.A404 Materials Informatics Sekijima Masakazu /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
4Q
   
TAL.C601 Strategic Debate B Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3Q
2021/3/19  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project A Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1Q
2021/3/19  
TAL.W602 Doctoral Practical Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
AGL.D655 Dojo for Management and Society: Completion Projects A Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
1Q
2021/3/19  
TAL.C402 Global Communication F Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/4/2  
TAL.L442 Graduate Seminar in Liberal Arts Kiyama Lorinda /  Koizumi Yuto /  Nishida Ryosuke /  Maruyama Takeo /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
SSS.G631 Global Off-Campus Project S Takada Jun-Ichi /  Yamashita Yukihiko Academy for Super Smart Society 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.L443 Mindfulness for Leadership Nakano Tamio Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3Q
2021/3/19  
AGL.D631 Dojo for Science and Engineering: Group Work S Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill B Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Okada Tetsuo /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kajikawa Yuya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Saito Susumu /  Hosono Hideo /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely Miklos /  Goto Kei /  Takinoue Masahiro /  Motokura Ken /   /   /   /  Shishido Atsushi Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1-2Q
2021/3/19  
SSS.G632 Global Off-Campus Project F Takada Jun-Ichi /  Yamashita Yukihiko Academy for Super Smart Society 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.S509 Recognition of Social Issues Workshop C Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project A Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1Q
2021/4/6  
TAL.W401 Introduction to Leadership B Haraga Makiko Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/4/15  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1-2Q
2021/3/19  
SSS.S631 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 1 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
1Q
2021/3/19  
TAL.S507 Professionals and Value Creation C Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
TAL.A601 Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project C Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3Q
2021/4/6  
TCM.A401 Basic Materials Informatics Ueno Takafumi /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3Q
   
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki /  Kawauchi Susumu Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.S406 Introduction to Work Rules I produced by JTUC-RENGO Nishida Ryosuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3Q
2021/3/19  
TAL.W502 Fundamental Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.W503 Fundamental Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.W603 Doctoral Practical Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.W612 Advanced Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C A Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1Q
2021/3/19  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C D Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.A501 Master’s Essential Course of Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.W504 Master’s Practical Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
AGL.O631 AGL Off-campus Projects: Introduction A Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
1Q
2021/4/12  
AGL.D633 Dojo for Science and Engineering: Group Work F Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
AGL.D651 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects A Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
1Q
2021/3/19  
TAL.W401 Introduction to Leadership D Mitchell Jon Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/4/15  
TAL.S506 Recognition of Social Issues Workshop B Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.W503 Fundamental Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
SSS.S632 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 2 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
1Q
2021/3/19  
TAL.S508 Professionals and Value Creation D Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.A601 Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project D Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/4/6  
AGL.O634 AGL Off-campus Projects: Introduction D Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
4Q
2021/4/12  
AGL.D637 Dojo for Management and Society: Group Work F Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
AGL.D635 Dojo for Management and Society: Group Work S Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
AGL.D656 Dojo for Management and Society: Completion Projects B Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
AGL.D657 Dojo for Management and Society: Completion Projects C Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
3Q
2021/4/12  
AGL.D658 Dojo for Management and Society: Completion Projects D Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
4Q
2021/4/12  
AGL.D653 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects C Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
3Q
2021/3/19  
TAL.C602 Creative Discussion B Kiyama Lorinda Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3Q
2021/3/19  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project B Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project C Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3Q
2021/3/19  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project D Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TCM.C601 Advanced Course of Social Service Creation Goto Kei /  Kawauchi Susumu /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
4Q
   
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.S504 Introduction to Work Rules II produced by JTUC-RENGO Nishida Ryosuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.W613 Advanced Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
SSS.S631 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 1 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
4Q
2021/3/19  
SSS.S632 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 2 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
2Q
2021/3/19  
SSS.S632 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 2 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
4Q
2021/3/19  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B A Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1Q
2021/3/19  
TAL.S510 Recognition of Social Issues Workshop D Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.W505 Master’s Practical Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.W505 Master’s Practical Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project B Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
2Q
2021/4/6  
AGL.O632 AGL Off-campus Projects: Introduction B Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
2Q
2021/4/12  
AGL.O633 AGL Off-campus Projects: Introduction C Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
3Q
2021/4/12  
AGL.D652 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects B Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
2Q
2021/3/19  
AGL.D654 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects D Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.W401 Introduction to Leadership C Mitchell Jon Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.S503 Professionals and Value Creation B Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.W602 Doctoral Practical Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TAL.W612 Advanced Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.W613 Advanced Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A A Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1Q
2021/3/19  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A D Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
4Q
2021/3/19  
TAL.A501 Master’s Essential Course of Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
1-2Q
2021/3/19  
TAL.W603 Doctoral Practical Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
SSS.S631 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 1 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
2Q
2021/3/19  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A B Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
2Q
2021/3/19  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A C Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3Q
2021/3/19  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B B Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
2Q
2021/3/19  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B C Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3Q
2021/3/19  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B D Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
4Q
2021/3/19  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C C Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3Q
2021/3/19  
TAL.W504 Master’s Practical Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3-4Q
2021/3/19  
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3-4Q
2021/3/19  
SSS.S631 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 1 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
3Q
2021/3/19  
SSS.S632 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 2 Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2021
3Q
2021/3/19  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C B Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
2Q
2021/3/19  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2021
3-4Q
2021/3/19