School of Environment and Society|132 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/4/2  
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya /  Kawashima Norihisa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/4/18  
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.A204 Building Codes Tachibana Yuko /  Kawashima Norihisa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/18  
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Tamura Tetsuro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18 2019/11/18
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Kanebako Yoshiharu /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1・3Q
2019/4/5  
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Yamazaki Yoshihiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Masuda Shingo /  Fujimura Ryuji Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2・4Q
2019/4/5  
ARC.A306 Environmental Design Yasuda Koichi /  Kawashima Norihisa /  Suemitsu Hirokazu /  Kiyono Arata Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/18  
ARC.A307 Building Production Takeda Tomohide Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.A401 Exercise in Architectural Design and Planning S1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A402 Exercise in Architectural Design and Planning F1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A403 Experiment on Building Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A404 Experiment on Building Engineering F1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A405 Architectural Design Practice S1A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.A406 Architectural Design Practice S1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.A407 Architectural Design Practice F1A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/5  
ARC.A408 Architectural Design Practice F1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/5  
ARC.A501 Exercise in Architectural Design and Planning S2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A502 Exercise in Architectural Design and Planning F2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A503 Experiment on Building Engineering S2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A504 Experiment on Building Engineering F2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A505 Architectural Design Practice S2A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.A506 Architectural Design Practice S2B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.A507 Architectural Design Practice F2A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/5  
ARC.A508 Architectural Design Practice F2B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/5  
ARC.A601 Project in Architecture and Building Engineering S3・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.A602 Project in Architecture and Building Engineering S3・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.A603 Project in Architecture and Building Engineering F3・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.A604 Project in Architecture and Building Engineering F3・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.A605 Project in Architecture and Building Engineering S4・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.A606 Project in Architecture and Building Engineering S4・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.A607 Project in Architecture and Building Engineering F4・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.A608 Project in Architecture and Building Engineering F4・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.A621 Architectural Design Practice S3A Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A622 Architectural Design Practice S3B Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A623 Architectural Design Practice F3A Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A624 Architectural Design Practice F3B Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.D201 History of Modern Architecture Yamazaki Taisuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/18  
ARC.D203 Architectural Design Akaike Takahiko Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/4/18  
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/18  
ARC.D301 Architectural Tour Yamazaki Taisuke /  Kawashima Norihisa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/5  
ARC.D401 History of Architecture Stewart David-Butler Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/18  
ARC.D402 Architectural Preservation and Renovation Yamazaki Taisuke Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
ARC.D403 Architectural Workshop 1 Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
   
ARC.D404 Architectural Tour Yamazaki Taisuke /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
   
ARC.D421 Architectural Design Studio I Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa /  Inge Vinck /  Jan De Vylder /  Jo Taillieu Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
ARC.D422 Architectural Design Studio II Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.D423 Architectural Design Studio III Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa /  Katsuki Ayumi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/5  
ARC.D424 Theory of Architectural Space and Planning Tsukamoto Yoshiharu /  Isandra Matin Ahmad Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/18  
ARC.D441 Passive Solar Design Murata Ryo Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/2  
ARC.D442 Architectural Programming Yasuda Koichi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/18  
ARC.D443 Structural Planning in Architecture Takeuchi Toru Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.D444 Architectural Detail Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Kawashima Norihisa Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.D445 Theory of Architectural Design I Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/5  
ARC.D446 Theory of Architectural Design II Okuyama Shinichi /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/4/5  
ARC.D447 Architectural Theory for Urban Space Tsukamoto Yoshiharu Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/18  
ARC.D462 Architectural Behaviorology2 Tsukamoto Yoshiharu /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Stalder Laurent Jean Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
  2019/7/19
ARC.D521 Architectural Workshop 2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/5  
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.E401 Advanced Course on Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.E402 Advanced Theories in Air Conditioning Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Hasegawa Iwao Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.E403 Advanced Theories in Water Supply and Drainage Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Hasegawa Iwao Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.E422 Environmental Preservation Engineering II Yuasa Kazuhiro /   /  Ito Masaki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.E423 Air Quality Engineering Kagi Naoki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.E424 Design Theory of Architectural Visual Environment Nakamura Yoshiki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/8  
ARC.E425 Evaluation and Design of Thermal Environment Asawa Takashi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/20  
ARC.E501 Advanced Exercise in Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/8  
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Tachibana Mio Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/2  
ARC.P302 Landscape Architecture Dohi Masato Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/2  
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/4 2019/10/3
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/4  
ARC.P421 Theories in Facility Planning I Saio Naoko Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.P422 Theories in Facility Planning II Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.P423 Advanced Exercise in Facility Planning Saio Naoko Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.P441 Theories in Urban Analysis and Planning I Saio Naoko Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/4/2  
ARC.P442 Theories in Urban Analysis and Planning II Osaragi Toshihiro Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ARC.P501 Theories in Architectural Planning II Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/8  
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/20  
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/20  
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro /  Obara Taku Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/20  
ARC.S401 Advanced Theory of Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/20  
ARC.S402 Steel Structure Ikarashi Kikuo Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.S403 Advanced Course on Design of Prestressed Concrete Structure Sakata Hiroyasu Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ARC.S404 Composite Structure Hotta Hisato Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/17  
ARC.S421 Applied Building Structural Design Takeuchi Toru Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.S422 Structural Design Practice Kanebako Yoshiharu Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.S424 Advanced Geometrical Engineering Tamura Shuji Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
ARC.S501 Shell Structures Takeuchi Toru /  Motoyui Shojiro /  Kumagai Tomohiko Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1Q
2019/4/25  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/4/25  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.Z391 Advanced independent research project 1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/25  
ARC.Z391 Advanced independent research project 1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/25  
ARC.Z392 Advanced independent research project 2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/25  
ARC.Z392 Advanced independent research project 2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/25  
ARC.Z393 Advanced independent research project 3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3Q
2019/4/25  
ARC.Z393 Advanced independent research project 3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
4Q
2019/4/25  
ARC.Z394 Advanced independent research project 4c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/4/25  
ARC.Z395 Advanced independent research project 5c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/4/25  
ARC.Z396 Advanced independent research project 6c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/4/25  
ARC.Z491 Seminar in Architecture and Building Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z492 Seminar in Architecture and Building Engineering F1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.Z591 Seminar in Architecture and Building Engineering S2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z592 Seminar in Architecture and Building Engineering F2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.Z691 Seminar in Architecture and Building Engineering S3 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z692 Seminar in Architecture and Building Engineering F3 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.Z693 Seminar in Architecture and Building Engineering S4 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z694 Seminar in Architecture and Building Engineering F4 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.Z695 Seminar in Architecture and Building Engineering S5 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.Z696 Seminar in Architecture and Building Engineering F5 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Wada Yuji /  Ito Shigekazu /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/12
CAP.A424 Advanced Organic Synthesis II Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18 2019/11/11
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.A442 Advanced Electrochemistry II Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.A462 Advanced Solid State Chemistry II Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.A463 Advanced Molecular Design of Metal Complexes I Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
CAP.A464 Advanced Molecular Design of Metal Complexes II Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis  /  Kasama Takeshi /  Oshima Masaharu /  Hoshino Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18 2019/9/4
CAP.A521 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis I Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18 2019/10/23
CAP.A522 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis II Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.A562 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes II Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) A Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) B Hitosugi Taro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) A Wada Yuji /  Hitosugi Taro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) A Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) B Motokura Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
CAP.B224 Inorganic Chemistry (Elements and Compounds) Takao Toshiro /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry A Matsumoto Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/27  
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/27  
CAP.C211 Energy Transfer Operation Mori Shinsuke Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/9/19  
CAP.C212 Separation Operation Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/8/5  
CAP.C213 Chemical Process System I (Analysis and Composition) Matsumoto Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/9/27  
CAP.C313 Chemical Process System II (Design and Control) Fuchino Tetsuo Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/6/11  
CAP.C322 Chemical Engineering Design Shimoyama Yusuke /  Tamaki Takanori /  Matsuzawa Yoshiaki /   /  Furuta Satoshi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/4/1  
CAP.C333 Chemical Process Design Practice I Fuchino Tetsuo Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
   
CAP.C343 Chemical Process Design Practice II Fuchino Tetsuo Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
   
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/4/1 2019/5/16
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/5/14  
CAP.C421 Advanced Energy Transfer Operation Sekiguchi Hidetoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/8  
CAP.C423 Computational Fluid Dynamics Okawara Shinichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/1  
CAP.C424 Advanced Reaction Process Engineering Tago Teruoki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/1  
CAP.C431 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing II Sekiguchi Hidetoshi /  Okochi Mina /  Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/5/17  
CAP.C432 Physico-Chemical Property Analysis in Chemical Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/8/5  
CAP.C441 Transport Phenomena and Operation Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/4/1  
CAP.C521 Chemical Engineering in Global Business Hashizume Syuji /  Nakahara Masahiro /  Yamada Mamoru /  Nagoya Harunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/1  
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/18  
CAP.C533 Plasma Chemistry and Plasma Processing Mori Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/18  
CAP.C542 Fine Particle Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/8/5  
CAP.E361 Radiation Chemistry Tsukahara Takehiko /  Kato Yukitaka /  Takao Koichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/5/31  
CAP.E362 Nuclear Chemical Engineering Kato Yukitaka /  Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/5/17  
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/23
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/14
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/5/9  
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/5/9  
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/5/9  
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/5/9  
CAP.E422 Presentation Practice Hirata Takafumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
   
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Koizumi Takeaki /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/4/10  
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Osakada Kohtaro /  Waki Keiko /  Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/12  
CAP.I403 Advanced Coordination Chemistry Koizumi Takeaki /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/4/10  
CAP.I405 Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.I407 Introduction to Chemical Engineering (Basics) Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/4/1  
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/8  
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/18  
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.I420 Advanced Supramolecular Science Fukushima Takanori /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/10  
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/4/8  
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Osakada Kohtaro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/5/20  
CAP.I436 Introduction to Polymer Physical Properties I Imaoka Takane /  Nagai Keiji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/8  
CAP.I437 Introduction to Polymer Physical Properties II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/12  
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
   
CAP.I445 Functionalized Nano-Materials Chemistry II Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
   
CAP.I481 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry I Sudo Shigeto /  Akiyama Hiroko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
CAP.I482 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry II Okui Akihiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/3  
CAP.I533 Advanced Strategic Organic Synthesis Akita Munetaka /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
1Q
2019/4/10