School of Environment and Society|24 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
ARC.A204 Building Codes Tachibana Yuko /  Yasuda Koichi Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Tamura Tetsuro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Tagashira Maki /  Kanebako Yoshiharu /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2-3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Mitsui Kazuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/4/21
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Masuda Shingo Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2・4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A307 Building Production Takeda Tomohide /  Yokoyama Yutaka Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A401 Exercise in Architectural Design and Planning S1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A402 Exercise in Architectural Design and Planning F1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A403 Experiment on Building Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A404 Experiment on Building Engineering F1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A405 Architectural Design Practice S1A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A406 Architectural Design Practice S1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A407 Architectural Design Practice F1A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A408 Architectural Design Practice F1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A501 Exercise in Architectural Design and Planning S2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A502 Exercise in Architectural Design and Planning F2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A503 Experiment on Building Engineering S2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A504 Experiment on Building Engineering F2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A505 Architectural Design Practice S2A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A506 Architectural Design Practice S2B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A507 Architectural Design Practice F2A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A508 Architectural Design Practice F2B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A601 Project in Architecture and Building Engineering S3・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A602 Project in Architecture and Building Engineering S3・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A603 Project in Architecture and Building Engineering F3・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A604 Project in Architecture and Building Engineering F3・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A605 Project in Architecture and Building Engineering S4・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A606 Project in Architecture and Building Engineering S4・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A607 Project in Architecture and Building Engineering F4・1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A608 Project in Architecture and Building Engineering F4・2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A621 Architectural Design Practice S3A Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A622 Architectural Design Practice S3B Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A623 Architectural Design Practice F3A Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A624 Architectural Design Practice F3B Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D201 History of Modern Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.D203 Architectural Design Akaiket Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/4/28
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu /  Sasaki Kei Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.D301 Architectural Tour Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D402 Architectural Preservation and Renovation Fujita Yasuhito Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D403 Architectural Workshop 1 Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
ARC.D404 Architectural Tour Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.D421 Architectural Design Studio I Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa /  Ishida Kentaro Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D422 Architectural Design Studio II Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D423 Architectural Design Studio III Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.D424 Theory of Architectural Space and Planning Tsukamoto Yoshiharu /  Noemi Gomez Lobo Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.D441 Passive Solar Design Murata Ryo Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D442 Architectural Programming Yasuda Koichi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D444 Architectural Detail Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Kawashima Norihisa Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D445 Theory of Architectural Design I Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.D446 Theory of Architectural Design II Okuyama Shinichi /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
ARC.D462 Architectural Behaviorology2 Tsukamoto Yoshiharu /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Stalder Laurent Jean Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
ARC.D521 Architectural Workshop 2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E401 Advanced Course on Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E402 Advanced Theories in Air Conditioning Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E403 Advanced Theories in Water Supply and Drainage Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E421 Environmental Preservation Engineering I Yuasa Kazuhiro Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E423 Air Quality Engineering Kagi Naoki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E424 Design Theory of Architectural Visual Environment Nakamura Yoshiki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E425 Evaluation and Design of Thermal Environment Asawa Takashi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Tagashira Maki Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Tagashira Maki Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/30 2020/9/28
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P401 Theories in Architectural Planning I Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P402 Advanced Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Tagashira Maki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P421 Theories in Facility Planning I Oki Takuya Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/4/21
ARC.P423 Advanced Exercise in Facility Planning Saio Naoko /  Oki Takuya Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24
ARC.P441 Theories in Urban Analysis and Planning I Saio Naoko Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P442 Theories in Urban Analysis and Planning II Osaragi Toshihiro /  Tagashira Maki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/10/6 2020/3/24
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki /  Mitsui Kazuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro /  Obara Taku Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/24
ARC.S401 Advanced Theory of Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/24
ARC.S402 Steel Structure Ikarashi Kikuo Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S403 Advanced Course on Design of Prestressed Concrete Structure Sakata Hiroyasu Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S404 Composite Structure Hotta Hisato Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S421 Applied Building Structural Design Takeuchi Toru /  Terazawa Yuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/20
ARC.S422 Structural Design Practice Kanebako Yoshiharu Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S424 Advanced Geometrical Engineering Tamura Shuji Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z201 B2D Research Basic A in ARC Fujii Haruyuki Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z374 Advanced independent research project S4c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z375 Advanced independent research project S5c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z376 Advanced independent research project S6c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z394 Advanced independent research project F4c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z395 Advanced independent research project F5c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z396 Advanced independent research project F6c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z491 Seminar in Architecture and Building Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z492 Seminar in Architecture and Building Engineering F1 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z591 Seminar in Architecture and Building Engineering S2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z592 Seminar in Architecture and Building Engineering F2 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z691 Seminar in Architecture and Building Engineering S3 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z692 Seminar in Architecture and Building Engineering F3 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z693 Seminar in Architecture and Building Engineering S4 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z694 Seminar in Architecture and Building Engineering F4 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z695 Seminar in Architecture and Building Engineering S5 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z696 Seminar in Architecture and Building Engineering F5 Academic Supervisor Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/27
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Ito Shigekazu /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/24
CAP.A424 Advanced Organic Synthesis II Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A442 Advanced Electrochemistry II Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A462 Advanced Solid State Chemistry II Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A463 Advanced Molecular Design of Metal Complexes I Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A464 Advanced Molecular Design of Metal Complexes II Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis  /  Kasama Takeshi /  Oshima Masaharu /  Hoshino Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.A521 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis I Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.A522 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis II Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
CAP.A562 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes II Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) A Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) B Hitosugi Taro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) A Hitosugi Taro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) A Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) B Motokura Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B224 Inorganic Chemistry (Elements and Compounds) Takao Toshiro /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry A Matsumoto Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C211 Energy Transfer Operation Mori Shinsuke Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.C212 Separation Operation Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C213 Chemical Process System I (Control) Matsumoto Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C313 Chemical Process System II (Design) Fuchino Tetsuo Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.C322 Chemical Engineering Design Shimoyama Yusuke /  Tamaki Takanori /  Furuta Satoshi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C421 Advanced Energy Transfer Operation Sekiguchi Hidetoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C423 Computational Fluid Dynamics Okawara Shinichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C424 Advanced Reaction Process Engineering Tago Teruoki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C431 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing II Sekiguchi Hidetoshi /  Okochi Mina /  Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C432 Physico-Chemical Property Analysis in Chemical Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C441 Transport Phenomena and Operation Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C521 Chemical Engineering in Global Business Hashizume Syuji /  Nakahara Masahiro /  Hanamitsu Taizo /  Nagoya Harunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.C533 Plasma Chemistry and Plasma Processing Mori Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.C542 Fine Particle Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E361 Radiation Chemistry Tsukahara Takehiko /  Kato Yukitaka /  Takao Koichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E362 Nuclear Chemical Engineering Kato Yukitaka /  Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Harada Takuya Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Fukuhara Gaku /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.E422 Presentation Practice Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Motokura Ken /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Shoji Yoshiaki /  Waki Keiko /  Motokura Ken /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I405 Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I407 Introduction to Chemical Engineering (Basics) Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita