School of Computing|4 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T687 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Togami Masahito /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T688 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
  2021/5/21
XCO.T689 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
  2021/5/21
XCO.T690 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio 2021
4Q
  2021/5/21
ART.T466 3D Computer Vision Kanezaki Asako Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
2021/4/26 2021/3/15
MCS.T420 Additive and nonadditive measure theories Murofushi Toshiaki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
ART.T548 Advanced Artificial Intelligence Ono Isao Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Togami Masahito /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T484 Advanced Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T485 Advanced Artificial Intelligence and Data Science C Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio 2021
4Q
  2021/3/15
CSC.T433 Advanced Computer Architecture Kise Kenji Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T523 Advanced Data Engineering Yokota Haruo Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/24 2021/3/15
MCS.U481 Advanced Exercises and Experiments in Mathematical and Computing Science I Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U482 Advanced Exercises and Experiments in Mathematical and Computing Science II Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T525 Advanced Information Security Watanabe Yuji /  Tateishi Takaaki /  Satoh Fumiko Graduate major in Computer Science 2021
3Q
  2021/3/15
ART.T458 Advanced Machine Learning Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T253 Advanced Procedural Programming Ohue Masahito /  Takase Sho Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T435 Advanced Software Engineering Gondow Katsuhiko Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/23 2021/3/15
ART.T544 Advanced Topics in Artificial Intelligence F Hagihara Shigeki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/23 2021/3/15
ART.T454 Advanced Topics in Artificial Intelligence S Suzumura Toyotaro /  Machida Motoya Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/5/17 2021/5/17
ART.T552 Advanced Topics in Computer Vision Kawakami Rei /  Sato Ikuro /  Sekikawa Yusuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
XCO.T497 Advanced Topics in Computing AO Undecided 2021
1-2Q
  2021/3/15
XCO.T499 Advanced Topics in Computing BO Undecided  /  Koike Hideki 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T673 Advanced Topics in Computing C Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
XCO.T674 Advanced Topics in Computing D Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
CSC.Z391 Advanced independent research project F1c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z391 Advanced independent research project F1c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z391 Advanced independent research project F1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z391 Advanced independent research project F1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z392 Advanced independent research project F2c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z392 Advanced independent research project F2c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z392 Advanced independent research project F2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z392 Advanced independent research project F2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z393 Advanced independent research project F3c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z393 Advanced independent research project F3c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z393 Advanced independent research project F3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z393 Advanced independent research project F3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z394 Advanced independent research project F4c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z394 Advanced independent research project F4c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z395 Advanced independent research project F5c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z395 Advanced independent research project F5c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z396 Advanced independent research project F6c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z396 Advanced independent research project F6c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z371 Advanced independent research project S1c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CSC.Z371 Advanced independent research project S1c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
MCS.Z371 Advanced independent research project S1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z371 Advanced independent research project S1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z372 Advanced independent research project S2c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CSC.Z372 Advanced independent research project S2c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
MCS.Z372 Advanced independent research project S2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z372 Advanced independent research project S2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z373 Advanced independent research project S3c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CSC.Z373 Advanced independent research project S3c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
MCS.Z373 Advanced independent research project S3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z373 Advanced independent research project S3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z374 Advanced independent research project S4c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/4/22 2021/3/15
MCS.Z374 Advanced independent research project S4c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z375 Advanced independent research project S5c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/4/22 2021/3/15
MCS.Z375 Advanced independent research project S5c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z376 Advanced independent research project S6c(CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/4/22 2021/3/15
MCS.Z376 Advanced independent research project S6c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T231 Algebra Tsuchioka Shunsuke /  Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T401 Analysis on Continuous Systems Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T211 Applied Calculus Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T409 Applied Functional Analysis Miura Hideyuki /  Nishibata Shinya /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/24 2021/3/15
MCS.T410 Applied Probability Miyoshi Naoto /  Nakano Yumiharu Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
MCS.T311 Applied Theory on Differential Equations Nishibata Shinya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T272 Artificial Intelligence Shinoda Koichi Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T262 Assembly Language Gondow Katsuhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Hsieh Chia-Lung /  Liu Yu-Lu /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
4Q
2021/4/7 2021/3/15
CSC.T251 Automata and Formal Languages Kaneko Haruhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T543 Bioinformatics Akiyama Yutaka /  Ishida Takashi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T353 Biological Data Analysis Akiyama Yutaka /  Yamamura Masayuki Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/5/17 2021/3/15
CSC.T378 Camp on Team-based Software Development: Basic Gondow Katsuhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/23 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T521 Cloud Computing and Parallel Processing Miyazaki Jun Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T443 Coaching and communication A Ohtani Kei /  Hosokawa Takanari /  Satoh Shinichi /  Hotta Jun /  Tokunaga Takenobu Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T643 Coaching and communication B Ohtani Kei /  Hosokawa Takanari /  Satoh Shinichi /  Hotta Jun /  Tokunaga Takenobu Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T322 Combinatorial Algorithms Sumita Hanna /  Yamashita Makoto Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T334 Compiler Construction Minamide Yasuhiko Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T372 Compiler Construction Gondow Katsuhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T232 Complex Analysis Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Nishibata Shinya /  Tsuchioka Shunsuke /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke /  Gotoda Takeshi Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
ART.T462 Complex Networks Murata Tsuyoshi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T363 Computer Architecture Kise Kenji /  Le Hieu Hanh Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T463 Computer Graphics Saito Suguru Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T341 Computer Logic Design Kise Kenji /  Arahori Yoshitaka Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/8
CSC.T345 Computer Networks Yokota Rio Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/11
MCS.T233 Computer Systems Endo Toshio /  Nomura Akihiro Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T374 Control Systems Ishii Hideaki Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T244 Creative Programming Projects Gondow Katsuhiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Watanabe Takuo /  Nakamura Yoshiki Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T431 Cyber-Physical Systems Watanabe Takuo Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T332 Data Analysis Watanabe Sumio Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T271 Data Structures and Algorithms Koike Hideki Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T343 Databases Yokota Haruo Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/24 2021/3/15
CSC.T524 Dependable Computing Kaneko Haruhiko Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T546 Design Theory in Biological Systems Yamamura Masayuki /  Aonishi Toru /  Sekijima Masakazu /  Takinoue Masahiro /  Ota Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T331 Discrete Mathematics Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/6/7 2021/3/15
MCS.M421 Discrete Optimization Sumita Hanna /  Yamashita Makoto Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T408 Discrete, Algebraic and Geometric Structures Suzuki Sakie /  Nishibata Shinya /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
CSC.T438 Distributed Algorithms Defago Xavier Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T406 Distributed Systems Shudo Kazuyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T373 Dynamical Systems Miyake Yoshihiro /  Ora Hiroki Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
CSC.T377 English Writing and Presentation Skills (Computer Science) Tsubota Yasushi /  Tokunaga Takenobu Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T202 Exercises in Set and Topology I Suzuki Sakie /  Gotoda Takeshi /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Umehara Masaaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke /  Nishibata Shinya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T222 Exercises in Set and Topology II Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Ichiki Shunsuke /  Umehara Masaaki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
CSC.T527 Fault Tolerant Distributed Algorithms Bonnet Francois /  Defago Xavier Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U682 Forum on Artificial Intelligence F3 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U684 Forum on Artificial Intelligence F4 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U686 Forum on Artificial Intelligence F5 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U681 Forum on Artificial Intelligence S3 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U683 Forum on Artificial Intelligence S4 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U685 Forum on Artificial Intelligence S5 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.U682 Forum on Computer Science F3 Hayashi Shinpei /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.U684 Forum on Computer Science F4 Hayashi Shinpei /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.U686 Forum on Computer Science F5 Hayashi Shinpei /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.U681 Forum on Computer Science S3 Hayashi Shinpei /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke Graduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.U683 Forum on Computer Science S4 Hayashi Shinpei /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke Graduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.U685 Forum on Computer Science S5 Hayashi Shinpei /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke Graduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U682 Forum on Mathematical and Computing Science F3 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U684 Forum on Mathematical and Computing Science F4 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U686 Forum on Mathematical and Computing Science F5 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U681 Forum on Mathematical and Computing Science S3 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U683 Forum on Mathematical and Computing Science S4 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U685 Forum on Mathematical and Computing Science S5 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Minamide Yasuhiko /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shudo Kazuyuki /  Tanaka Keisuke /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
XCO.B101 Foundations of Computing 1 Inoue Nakamasa 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
XCO.B102 Foundations of Computing 2 Inoue Nakamasa 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.B103 Foundations of Computing 3 Miyoshi Naoto /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Watanabe Sumio 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T263 Functional Programming Fundamentals Tokunaga Takenobu /  Moriguchi Sosuke Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T467 Fundamentals of Computer Vision Kawakami Rei /  Sato Ikuro Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
CSC.T241 Fundamentals of Computing Murata Tsuyoshi Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T212 Fundamentals of Probability Miyoshi Naoto /  Nakano Yumiharu /  Yajima Moeko Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/6/9 2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
CSC.T526 High Performance Scientific Computing Yokota Rio Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/11
CSC.T421 Human Computer Interaction Koike Hideki /  Miyake Yoshihiro /  Ora Hiroki Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T551 Image and Video Recognition Inoue Nakamasa Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
  2021/3/15
CSC.Z390 Independent Research Exercises(Computer Science) Academic Supervisor Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z390 Independent Research Exercises(Computer Science) Academic Supervisor Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z390 Independent Research Exercises(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z390 Independent Research Exercises(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z389 Independent research project(CSC) Academic Supervisor  /  Gondow Katsuhiko /  Yamamura Masayuki /  Ono Shunsuke /  Yokota Rio /  Hayashi Shinpei Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z389 Independent research project(CSC) Academic Supervisor  /  Gondow Katsuhiko /  Hayashi Shinpei /  Yamamura Masayuki /  Yokota Rio /  Ono Shunsuke Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z389 Independent research project(MCS) Academic Supervisor Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.Z389 Independent research project(MCS) Academic Supervisor Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/4/6 2021/3/15
ART.T464 Information Organization and Retrieval Undecided Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T333 Information Theory Kabashima Yoshiyuki /  Kabashima Yoshiyuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
MCS.T412 Information Visualization Wakita Ken Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T442 Internet Applications Ohta Masataka Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T441 Internet Infrastructure Ohta Masataka Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/6/17
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
  2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
  2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15