First-Year Courses|11 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.B103 Foundations of Computing 3 Miyoshi Naoto /  Fukuda Mituhiro /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki School of Computing 2019
4Q
  2019/12/12
XES.A104 School of Environment and Society Academic Group Basic Science 3 Nakamura Takashi /  Nishikizawa Shigeo /  Takagi Hiroshi /  Kanae Shinjiro /  Yoshimura Chihiro /  Kagi Naoki /  Asawa Takashi School of Environment and Society 2019
4Q
2019/4/1 2019/10/4
XMC.A104 Introduction of Materials and Chemical Technology C Tomita Ikuyoshi /  Okochi Mina /  Akita Munetaka /  Ikoma Toshiyuki /  Mori Takehiko /  Nakamura Yoshio /  Ihara Manabu School of Materials and Chemical Technology 2019
4Q
2019/4/4 2019/12/4
XEG.B104 Engineering Literacy IV c Teaching Staffs  /  Takahashi Atsushi /  Shinozaki Takahiro /  Hanamura Katsunori /  Kamigaito Hidetaka /  Nakata Kazuhide /  Koike Yasuharu /  Yoshimura Natsue /  Aoki Hirotaka School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19 2019/12/12
XMC.A103 Introduction of Materials and Chemical Technology B Miyauchi Masahiro /  Shioya Masatoshi /  Kumai Shinji /  Otsuka Hideyuki /  Shimoyama Yusuke /  Tanaka Ken /  Ihara Manabu /  Ikoma Toshiyuki School of Materials and Chemical Technology 2019
3Q
2019/4/4 2019/11/5
XEG.B101 Engineering Literacy I a Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Masuya Ken /  Sato Chiaki /  Kikura Hiroshige /  Tanahashi Mamoru /  Yamamoto Takatoki /  Shinno Hidenori /  Nagasaki Takao /  Hirai Shuichiro /  Yasui Takao /  Hirata Atsushi School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
XIP.A102 School of Science Basic Course Teaching Staffs  /  Kanbara Hideki /  Takayanagi Masaru School of Science 2019
3-4Q
2019/3/24  
XEG.B104 Engineering Literacy IV h Teaching Staffs  /  Hirai Shuichiro /  Tanahashi Mamoru /  Shinno Hidenori /  Yasui Takao /  Masuya Ken /  Hirata Atsushi /  Hanamura Katsunori /  Sato Chiaki /  Kikura Hiroshige /  Yamamoto Takatoki /  Nagasaki Takao School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XEG.B101 Engineering Literacy I g Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Tsukagoshi Hideyuki /  Shimura Masayasu /  Takayama Toshio /  Fujita Masayuki /  Kurabayashi Daisuke /  Nisisako Takasi /  Hachiya Hiroyuki /  Tanaka Tomohisa School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
XEG.B102 Engineering Literacy II h Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hara Yuko /  Kamigaito Hidetaka /  Nakata Kazuhide /  Yamada Isao /  Aoki Hirotaka /  Shinozaki Takahiro /  Takahashi Atsushi School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19 2019/8/5
XEG.B104 Engineering Literacy IV e Teaching Staffs  /  Takayama Toshio /  Nisisako Takasi /  Tsukagoshi Hideyuki /  Hachiya Hiroyuki /  Fujita Masayuki /  Shimura Masayasu /  Tanaka Tomohisa /  Hanamura Katsunori /  Kurabayashi Daisuke School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XES.A103 Academic Group Basic Science 2 Takahashi Kunio /  Akita Daisuke /  Kono Susumu /  Matsuoka Masashi /  Hirose Sohichi /  Niwa Junichiro /  Takahashi Akihiro /  Sasaki Eiichi School of Environment and Society 2019
3Q
2019/9/26  
XEG.B103 Engineering Literacy III a Teaching Staffs  /  Shinozaki Takahiro /  Nakata Kazuhide /  Uyematsu Tomohiko /  Hanamura Katsunori /  Aoki Hirotaka /  Kamigaito Hidetaka /  Yamada Isao /  Takahashi Atsushi School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19 2019/10/23
XEG.B101 Engineering Literacy I h Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Shimura Masayasu /  Tanaka Tomohisa /  Tsukagoshi Hideyuki /  Hachiya Hiroyuki /  Kurabayashi Daisuke /  Fujita Masayuki /  Nisisako Takasi /  Takayama Toshio School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
XEG.B103 Engineering Literacy III f Teaching Staffs  /  Kikura Hiroshige /  Hanamura Katsunori /  Hirai Shuichiro /  Masuya Ken /  Hirata Atsushi /  Tanahashi Mamoru /  Yamamoto Takatoki /  Yasui Takao /  Shinno Hidenori /  Nagasaki Takao /  Sato Chiaki School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19  
XEG.B101 Engineering Literacy I f Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Aoki Hirotaka /  Yoshimura Natsue /  Nakata Kazuhide /  Shinozaki Takahiro /  Kamigaito Hidetaka /  Nakahara Hiroki /  Takahashi Atsushi School of Engineering 2019
1Q
2019/4/10 2019/6/7
XEG.B102 Engineering Literacy II c Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Yamamoto Takatoki /  Kikura Hiroshige /  Masuya Ken /  Nagasaki Takao /  Hirai Shuichiro /  Hirata Atsushi /  Sato Chiaki /  Shinno Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Yasui Takao School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
XES.A102 School of Environment and Society Academic Group Basic Science I Mano Yosuke /  Shiozaki Taishin /  Murayama Takehiko /  Hanaoka Shinya /  Yai Tetsuo /  Muromachi Yasunori /  Nasu Satoshi School of Environment and Society 2019
2Q
2019/4/4 2019/8/4
XEG.B104 Engineering Literacy IV g Teaching Staffs  /  Yasui Takao /  Kikura Hiroshige /  Sato Chiaki /  Shinno Hidenori /  Hirai Shuichiro /  Hirata Atsushi /  Yamamoto Takatoki /  Tanahashi Mamoru /  Hanamura Katsunori /  Nagasaki Takao /  Masuya Ken School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XEG.B103 Engineering Literacy III d Teaching Staffs  /  Nisisako Takasi /  Tanaka Tomohisa /  Fujita Masayuki /  Tsukagoshi Hideyuki /  Hachiya Hiroyuki /  Kurabayashi Daisuke /  Takayama Toshio /  Shimura Masayasu /  Hanamura Katsunori School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19  
XEG.B102 Engineering Literacy II b Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Nisisako Takasi /  Shimura Masayasu /  Fujita Masayuki /  Hachiya Hiroyuki /  Tsukagoshi Hideyuki /  Takayama Toshio /  Kurabayashi Daisuke /  Tanaka Tomohisa School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
XEG.B102 Engineering Literacy II g Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hara Yuko /  Yamada Isao /  Nakata Kazuhide /  Shinozaki Takahiro /  Kamigaito Hidetaka /  Takahashi Atsushi /  Aoki Hirotaka School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19 2019/7/9
XMC.A101 Materials and Chemical Technology Literacy Hara Masahiko /  Teaching Staffs  /   /  Hayashi Kunio /  Ikoma Toshiyuki /  Ihara Manabu School of Materials and Chemical Technology 2019
1Q
2019/4/4  
XEG.B103 Engineering Literacy III e Teaching Staffs  /  Nagasaki Takao /  Tanahashi Mamoru /  Yamamoto Takatoki /  Hirai Shuichiro /  Shinno Hidenori /  Kikura Hiroshige /  Yasui Takao /  Hirata Atsushi /  Masuya Ken /  Sato Chiaki /  Hanamura Katsunori School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19  
XEG.B101 Engineering Literacy I b Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Masuya Ken /  Hirai Shuichiro /  Sato Chiaki /  Nagasaki Takao /  Yamamoto Takatoki /  Kikura Hiroshige /  Yasui Takao /  Shinno Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Hirata Atsushi School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
XEG.B102 Engineering Literacy II a Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hachiya Hiroyuki /  Kurabayashi Daisuke /  Nisisako Takasi /  Takayama Toshio /  Shimura Masayasu /  Fujita Masayuki /  Tanaka Tomohisa /  Tsukagoshi Hideyuki School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
XMC.A102 Introduction of Materials and Chemical Technology A Ando Shinji /  Tago Teruoki /  Ohtomo Akira /  Oba Fumiyasu /  Hayakawa Teruaki /  Nishikata Atsushi /  Ikoma Toshiyuki /  Ihara Manabu School of Materials and Chemical Technology 2019
2Q
2019/4/4 2019/6/29
XEG.B103 Engineering Literacy III b Teaching Staffs  /  Shinozaki Takahiro /  Aoki Hirotaka /  Yamada Isao /  Hanamura Katsunori /  Takahashi Atsushi /  Uyematsu Tomohiko /  Nakata Kazuhide /  Kamigaito Hidetaka School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19 2019/11/20
XEG.B102 Engineering Literacy II d Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hirai Shuichiro /  Tanahashi Mamoru /  Yamamoto Takatoki /  Sato Chiaki /  Kikura Hiroshige /  Yasui Takao /  Shinno Hidenori /  Nagasaki Takao /  Masuya Ken /  Hirata Atsushi School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
XEG.B103 Engineering Literacy III c Teaching Staffs  /  Hachiya Hiroyuki /  Takayama Toshio /  Tsukagoshi Hideyuki /  Tanaka Tomohisa /  Kurabayashi Daisuke /  Nisisako Takasi /  Fujita Masayuki /  Hanamura Katsunori /  Shimura Masayasu School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19  
XEG.B104 Engineering Literacy IV d Teaching Staffs  /  Nakata Kazuhide /  Hanamura Katsunori /  Aoki Hirotaka /  Koike Yasuharu /  Shinozaki Takahiro /  Kamigaito Hidetaka /  Takahashi Atsushi /  Yoshimura Natsue School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XCO.A101 Literacy of Computing 1 Miyazaki Jun School of Computing 2019
1Q
2019/3/25 2019/4/3
XLS.B102 Bio-Creative Design 1【School of Life Science and Technology】 Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Kajikawa Masaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Sakurai Minoru /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Fujii Masaaki /  Fuse Shinichiro School of Life Science and Technology 2019
2Q
2019/9/25  
XEG.B104 Engineering Literacy IV f Teaching Staffs  /  Nisisako Takasi /  Hanamura Katsunori /  Fujita Masayuki /  Kurabayashi Daisuke /  Shimura Masayasu /  Tanaka Tomohisa /  Hachiya Hiroyuki /  Takayama Toshio /  Tsukagoshi Hideyuki School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XEG.B101 Engineering Literacy I e Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Kamigaito Hidetaka /  Shinozaki Takahiro /  Nakata Kazuhide /  Takahashi Atsushi /  Nakahara Hiroki /  Yoshimura Natsue /  Aoki Hirotaka School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19 2019/5/10
XEG.B101 Engineering Literacy I d Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Yamane Daisuke /  Iwasaki Takayuki /  Tran Gia Khanh /  Amemiya Tomohiro /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Sugimoto Hiroya /  Mizuno Yosuke /  Taguchi Dai School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
XEG.B102 Engineering Literacy II f Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Sugimoto Hiroya /  Taguchi Dai /  Tran Gia Khanh /  Amemiya Tomohiro /  Hoshii Takuya /  Mizuno Yosuke /  Iwasaki Takayuki /  Yamane Daisuke /  Takamura Yota School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
XIP.A101 School of Science Literacy Teaching Staffs School of Science 2019
1Q
2019/3/18  
XEG.B101 Engineering Literacy I c Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Sugimoto Hiroya /  Amemiya Tomohiro /  Yamane Daisuke /  Mizuno Yosuke /  Tran Gia Khanh /  Taguchi Dai /  Iwasaki Takayuki School of Engineering 2019
1Q
2019/3/19 2019/5/24
XLS.B101 Introduction to Bio-Frontier Research【School of Life Science and Technology】 Fuse Shinichiro /  Chair Of First-Year Studies  /  Ohta Hiroyuki /  Miyashita Eizo /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguchi Tetsuya /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Osumi Yoshinori /  Okutsu Tomohisa School of Life Science and Technology 2019
1Q
2019/9/25  
XLS.B104 International Bio-Creative Design【School of Life Science and Technology】 Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F.Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies School of Life Science and Technology 2019
4Q
2019/9/25  
XEG.B104 Engineering Literacy IV a Teaching Staffs  /  Tran Gia Khanh /  Nakada Kazuyoshi /  Tomura Takashi /  Gotow Takahiro /  Kawanago Takamasa /  Hanamura Katsunori /  Toma Mana /  Chiba Akira /  Shirane Atsushi School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XEG.B103 Engineering Literacy III h Teaching Staffs  /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Shirane Atsushi /  Kawanago Takamasa /  Tran Gia Khanh /  Nakada Kazuyoshi /  Chiba Akira /  Hanamura Katsunori /  Tomura Takashi School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19  
XEG.B103 Engineering Literacy III g Teaching Staffs  /  Chiba Akira /  Hanamura Katsunori /  Shirane Atsushi /  Tran Gia Khanh /  Nakada Kazuyoshi /  Kawanago Takamasa /  Toma Mana /  Gotow Takahiro /  Tomura Takashi School of Engineering 2019
3Q
2019/3/19 2019/8/8
XEG.B104 Engineering Literacy IV b Teaching Staffs  /  Tran Gia Khanh /  Gotow Takahiro /  Hanamura Katsunori /  Toma Mana /  Kawanago Takamasa /  Nakada Kazuyoshi /  Shirane Atsushi /  Chiba Akira /  Tomura Takashi School of Engineering 2019
4Q
2019/3/19  
XLS.B103 Bio-Creative Design 2【School of Life Science and Technology】 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Kajikawa Masaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Sakurai Minoru /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Fujii Masaaki /  Fuse Shinichiro School of Life Science and Technology 2019
3Q
  2019/11/4
XCO.B101 Foundations of Computing 1 Inoue Nakamasa School of Computing 2019
2Q
2019/3/19  
XES.A101 School of Environment and Society Academic Group Literacy Kanda Manabu /  Yokoyama Yutaka /  Kitazume Masaki /  Abe Naoya /  Riho Yoshihiko /  Koizumi Yukihiro School of Environment and Society 2019
1Q
2019/4/1  
XCO.B102 Foundations of Computing 2 Inoue Nakamasa School of Computing 2019
3Q
2019/3/19  
XEG.B102 Engineering Literacy II e Teaching Staffs  /  Hanamura Katsunori /  Iwasaki Takayuki /  Amemiya Tomohiro /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Mizuno Yosuke /  Yamane Daisuke /  Takamura Yota /  Tran Gia Khanh /  Sugimoto Hiroya School of Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
XCO.A101 Literacy of Computing 5 Suzuki Sakie School of Computing 2019
1Q
2019/3/25  
XCO.A101 Literacy of Computing 3 Uto Kuniaki School of Computing 2019
1Q
2019/3/25  
XCO.A101 Literacy of Computing 2 Saito Suguru School of Computing 2019
1Q
2019/3/25  
XCO.A101 Literacy of Computing 4 Fukuda Mituhiro School of Computing 2019
1Q
2019/3/25