Tokyo Institute of Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
GRC.B103 Basic Chemical Engineering Ito Akira Third Cohort 2017
2Q
2017/5/2 2017/6/5
GRA.A102 1st Academic Group Basic Science I 物理学系 Saito Susumu /  Sasamoto Tomohiro /  Tanaka Hidekazu /  Hirayama Hiroyuki /  Nakamura Takashi /  Ito Katsushi /  Shibata Toshi-Aki /  Kawai Nobuyuki First Cohort 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
GRB.A102 Materials Science Literacy Chair  /  Teaching Staffs  /  Second Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.P101 Processes for creation in science and technology【7th】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi Seventh Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/28
GRE.P101 Processes for creation in science and technology【5th】 Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 b Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Miyazaki Yusuke /  Kyogoku Keiji /  Amaya Kenji /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRF.P101 Processes for creation in science and technology【6th】 Ⅵ Chair  /  Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
GRE.B101 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRC.B101 Chemical Science and Engineering Literacy Takata Toshikazu /  Ito Akira /  Kuwata Shigeki /  Ishizone Takashi /  Itoh Kenji /  Kanno Ryoji /  Shishido Atsushi /  Third Cohort 2017
1Q
2017/4/25 2017/3/17
GRB.P101 Processes for creation in science and technology【2nd】 Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B102 Bio-Creative Design 1 Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Kajiwara Susumu /  Kato Akira /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Satoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki Seventh Cohort 2017
2Q
2017/5/12 2017/3/17
GRG.B103 Bio-Creative Design 2 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Kajiwara Susumu /  Kato Akira /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Tanaka Mikiko /  Urabe Hirokazu /  Tanji Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Osada Toshiya /  Tokunaga Makio /  Kajikawa Masaki /  Nakatogawa Hitoshi /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Nakamura Satoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Kinbara Kazushi /  Hirasawa Takashi /  Kume Shoen /  Kotera Masaaki /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Komada Masayuki /  Hongoh Yuichi /  Kondoh Shinae /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Sakurai Minoru /  Shimojima Mie /  Mie Masayasu /  Tanaka Kan /  Imamura Sousuke /  Nakamura Hiroyuki /  Ueda Hiroshi Seventh Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B104 International Bio-Creative Design Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F. Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Seventh Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRC.B104 Introduction to Polymer Chemistry Ando Shinji /  Ishizone Takashi /  Otsuka Hideyuki /  Serizawa Takeshi /  Takata Toshikazu /  Nakajima Ken /  Nojima Shuichi Third Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 c Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Kyogoku Keiji /  Miyazaki Yusuke /  Amaya Kenji /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 d Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Miyazaki Yusuke /  Kyogoku Keiji /  Amaya Kenji /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRA.A104 1st Academic Group Basic Science III 数理・計算科学系 Miyoshi Naoto /  Kabashima Yoshiyuki /  Fukuda Mituhiro /  Yamashita Makoto /  Nakano Yumiharu First Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRC.B102 Introduction to Applied Chemistry Tanaka Ken /  Mikami Koichi /  Wada Yuji /  Yamanaka Ichiro /  Ohtomo Akira /  Murahashi Tetsuro /  Hitosugi Taro Third Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRF.A101 6th Academic Group Literacy Ⅵ Chair  /  Teaching Staffs  /   /  Koizumi Yukihiro Sixth Cohort 2017
1Q
  2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V8 Ito Hiroyuki Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V9.10 Nakahara Hiroki /  Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V9.10 Shimosaka Masamichi /  Nakahara Hiroki Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRC.P101 Processes for creation in science and technology【3rd】 Chair Third Cohort 2017
2Q
2017/4/25 2017/3/17
GRA.P101 Processes for creation in science and technology【1st】 Chair  /  Teaching Staffs First Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRB.A101 Materials Science Seminar Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B101 Introduction to Bio-Frontier Research Ueno Takafumi /  Chair  /  Ohta Hiroyuki /  Sakurai Minoru /  Iwasaki Hiroshi /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Ichinose Hiroshi /  Osumi Yoshinori Seventh Cohort 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V4 Shinozaki Takahiro Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V6 Ono Isao Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V10 Hatanaka Takeshi Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 a Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Kyogoku Keiji /  Miyazaki Yusuke /  Amaya Kenji /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRA.A101 1st Academic Group Literacy Academic Supervisor  /  Riho Yoshihiko First Cohort 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRB.A103 Fundamentals of Materials Science A Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRF.A102 6th Academic Group Basic Science I Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
2Q
2017/4/4 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V2 Iino Hiroaki Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V3 Shoji Yuya Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V7 Kasai Kenta Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V5.6 Koike Hideki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRB.A104 Fundamentals of Materials Science B Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRF.A103 6th Academic Group Basic Science 2 Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
3Q
2017/4/4 2017/3/17
GRF.A104 6th Academic Group Basic Science 3 Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
4Q
2017/4/28 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V1 Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V5 Akatsuka Hiroshi Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/4/19
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V9 Yokota Rio Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V5.6 Koike Hideki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRA.A103 1st Academic Group Basic Science II 地球惑星科学系 Academic Supervisor First Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17