Tokyo Institute of Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
GRC.B104 Introduction to Polymer Chemistry Ando Shinji /  Ishizone Takashi /  Otsuka Hideyuki /  Serizawa Takeshi /  Takata Toshikazu /  Nakajima Ken /  Nojima Shuichi Third Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/9/17
GRA.A103 1st Academic Group Basic Science II 地球惑星科学系 Academic Supervisor First Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2017
3Q
2017/9/6 2017/9/15
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2017
3Q
2017/9/6 2017/9/20
GRA.A104 1st Academic Group Basic Science III 数理・計算科学系 Miyoshi Naoto /  Kabashima Yoshiyuki /  Fukuda Mituhiro /  Yamashita Makoto /  Nakano Yumiharu First Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B104 International Bio-Creative Design Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F. Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Seventh Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B103 Bio-Creative Design 2 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Kajiwara Susumu /  Asakura Noriyuki /  Kato Akira /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Shiraki Nobuaki /  Iwasaki Hiroshi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Urabe Hirokazu /  Tanji Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Osada Toshiya /  Tokunaga Makio /  Kajikawa Masaki /  Kamachi Toshiaki /  Nakatogawa Hitoshi /  Kawakami Atsushi /  Nakamura Satoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Kinbara Kazushi /  Hirasawa Takashi /  Kume Shoen /  Hirota Junji /  Kotera Masaaki /  Fukui Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Komada Masayuki /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Kondoh Shinae /  Sakurai Minoru /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke /  Tanaka Kan /  Ueda Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki Seventh Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRB.A103 Fundamentals of Materials Science A Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRC.B102 Introduction to Applied Chemistry Tanaka Ken /  Mikami Koichi /  Wada Yuji /  Yamanaka Ichiro /  Ohtomo Akira /  Murahashi Tetsuro /  Hitosugi Taro Third Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRC.B103 Basic Chemical Engineering Ito Akira Third Cohort 2017
2Q
2017/5/2 2017/6/5
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/9/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/9/15
GRF.A103 6th Academic Group Basic Science 2 Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
3Q
2017/4/4 2017/3/17
GRF.A104 6th Academic Group Basic Science 3 Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
4Q
2017/4/28 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V5.6 Okazaki Naoaki /  Koike Hideki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRG.B102 Bio-Creative Design 1 Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Kajiwara Susumu /  Kato Akira /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Satoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki Seventh Cohort 2017
2Q
2017/5/12 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRA.A102 1st Academic Group Basic Science I 物理学系 Saito Susumu /  Sasamoto Tomohiro /  Tanaka Hidekazu /  Hirayama Hiroyuki /  Nakamura Takashi /  Ito Katsushi /  Shibata Toshi-Aki /  Kawai Nobuyuki First Cohort 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
GRB.A104 Fundamentals of Materials Science B Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRF.A102 6th Academic Group Basic Science I Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
2Q
2017/4/4 2017/3/17
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V9.10 Nakahara Hiroki /  Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRF.A101 6th Academic Group Literacy Ⅵ Chair  /  Teaching Staffs  /   /  Koizumi Yukihiro Sixth Cohort 2017
1Q
  2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRA.A101 1st Academic Group Literacy Academic Supervisor  /  Riho Yoshihiko First Cohort 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V5.6 Okazaki Naoaki /  Koike Hideki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRB.A102 Materials Science Literacy Chair  /  Teaching Staffs  /  Second Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V8 Ito Hiroyuki Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.P101 Processes for creation in science and technology【5th】 Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRC.B101 Chemical Science and Engineering Literacy Takata Toshikazu /  Ito Akira /  Kuwata Shigeki /  Ishizone Takashi /  Itoh Kenji /  Kanno Ryoji /  Shishido Atsushi /  Third Cohort 2017
1Q
2017/4/25 2017/3/17
GRG.P101 Processes for creation in science and technology【7th】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi Seventh Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/28
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V10 Hatanaka Takeshi Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.B101 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 a Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRB.P101 Processes for creation in science and technology【2nd】 Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRF.P101 Processes for creation in science and technology【6th】 Ⅵ Chair  /  Teaching Staffs Sixth Cohort 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
GRG.B101 Introduction to Bio-Frontier Research Ueno Takafumi /  Chair  /  Ohta Hiroyuki /  Sakurai Minoru /  Iwasaki Hiroshi /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Ichinose Hiroshi /  Osumi Yoshinori Seventh Cohort 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V1 Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V4 Shinozaki Takahiro Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V9.10 Shimosaka Masamichi /  Nakahara Hiroki Fifth Cohort 2017
4Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 d Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Kyogoku Keiji /  Miyazaki Yusuke /  Aono Yuko /  Amaya Kenji /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRA.P101 Processes for creation in science and technology【1st】 Chair  /  Teaching Staffs First Cohort 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GRB.A101 Materials Science Seminar Chair  /  Teaching Staffs Second Cohort 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V5 Akatsuka Hiroshi Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/4/19
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 b Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Miyazaki Yusuke /  Kyogoku Keiji /  Amaya Kenji /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 c Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Kyogoku Keiji /  Miyazaki Yusuke /  Aono Yuko /  Amaya Kenji /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRC.P101 Processes for creation in science and technology【3rd】 Chair Third Cohort 2017
2Q
2017/4/25 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V6 Ono Isao Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V7 Kasai Kenta Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V9 Yokota Rio Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 c Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
2Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
3Q
  2017/3/17
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 a Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Miyazaki Yusuke /  Kyogoku Keiji /  Aono Yuko /  Amaya Kenji /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru Fourth Cohort 2017
2Q
2017/6/29 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V2 Iino Hiroaki Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V3 Shoji Yuya Fifth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 b Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
4Q
  2017/3/17
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 d Chair  /  Academic Supervisor Fourth Cohort 2017
1Q
2017/4/17 2017/3/17