Tokyo Institute of Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
GRG.P101 Processes for creation in science and technology【7th】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi Seventh Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/4
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V5.6 Okazaki Naoaki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2018
3Q
2018/9/27 2018/3/20
GRC.B101 Chemical Science and Engineering Literacy Mikami Koichi /  Kuwata Shigeki /  Akita Munetaka /  Arai Hajime /  Itoh Kenji /  Matsumoto Hideyuki /  Ishizone Takashi /  Third Cohort 2018
1Q
2018/4/11 2018/4/4
GRG.B101 Introduction to Bio-Frontier Research Ueno Takafumi /  Chair  /  Ohta Hiroyuki /  Fuse Shinichiro /  Masuda Shinji /  Mie Masayasu /  Tachibana Kazunori /  Ishii Yoshitaka /  Osumi Yoshinori /  Okutsu Tomohisa Seventh Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A103 1st Academic Group Basic Science II 数学系 Mizumoto Shin-Ichiro First Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRB.A104 Fundamentals of Materials Science B Teaching Staffs Second Cohort 2018
4Q
2018/8/17 2018/3/20
GRG.B102 Bio-Creative Design 1 Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Ohkubo Akihiro /  Kitao Akio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishiyama Nobuhiro Seventh Cohort 2018
2Q
2018/7/9 2018/3/20
GRF.A101 6th Academic Group Literacy Ⅵ Teaching Staffs  /   /  Koizumi Yukihiro Sixth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V1 Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/5 2018/11/26
GRB.A101 Materials Science Seminar Teaching Staffs Second Cohort 2018
1Q
2018/4/23 2018/3/20
GRF.A102 6th Academic Group Basic Science I Ⅵ Teaching Staffs  /  Hanaoka Shinya /  Fukuda Daisuke /  Sakano Tatsurou /  Nasu Satoshi /  Asakura Yasuo /  Murayama Takehiko /  Fujita Yasuhito Sixth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/24
GRE.B101 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A102 1st Academic Group Basic Science I 化学系 Ishitani Osamu /  Ohshima Yasuhiro /  Kouchi Noriyuki /  Toyota Shinji /  Okimoto Yoichi First Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/25
GRB.A103 Fundamentals of Materials Science A Teaching Staffs Second Cohort 2018
3Q
2018/8/17 2018/3/20
GRC.B103 Basic Chemical Engineering Ihara Manabu /  Sekiguchi Hidetoshi /  Tago Teruoki /  Okochi Mina /  Yamaguchi Takeo /  Kubouchi Masatoshi /  Kato Yukitaka /  Shimoyama Yusuke Third Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/12/8
GRF.A103 6th Academic Group Basic Science 2 Ⅵ Teaching Staffs  /  Akita Daisuke Sixth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRG.B104 International Bio-Creative Design Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F. Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Seventh Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V9 Saito Suguru Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2018
3Q
2018/9/27 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V9.10 Nakahara Hiroki /  Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2018
3Q
2018/9/27 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V5.6 Okazaki Naoaki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V9.10 Shimosaka Masamichi /  Nakahara Hiroki Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/5 2018/3/20
GRE.P101 Processes for creation in science and technology【5th】 Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRC.B102 Introduction to Applied Chemistry Tanaka Ken /  Mikami Koichi /  Wada Yuji /  Yamanaka Ichiro /  Ohtomo Akira /  Murahashi Tetsuro /  Hitosugi Taro Third Cohort 2018
3Q
2018/4/11 2018/3/20
GRC.B104 Introduction to Polymer Chemistry Ando Shinji /  Ishizone Takashi /  Otsuka Hideyuki /  Serizawa Takeshi /  Takata Toshikazu /  Nakajima Ken /  Nojima Shuichi Third Cohort 2018
2Q
2018/4/11 2018/6/19
GRF.P101 Processes for creation in science and technology【6th】 Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2018
2Q
2018/6/25 2018/3/20
GRG.B103 Bio-Creative Design 2 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Ohkubo Akihiro /  Kitao Akio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishiyama Nobuhiro Seventh Cohort 2018
3Q
2018/7/9 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V5 Akatsuka Hiroshi Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V6 Ono Isao Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V8 Ito Hiroyuki Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2018
4Q
  2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A104 1st Academic Group Basic Science III 地球惑星科学系 Tsunakawa Hideo First Cohort 2018
4Q
2018/9/7 2018/3/20
GRA.A101 1st Academic Group Literacy Teaching Staffs  /  Ueno Yuichiro First Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.P101 Processes for creation in science and technology【1st】 Teaching Staffs First Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRB.P101 Processes for creation in science and technology【2nd】 Teaching Staffs Second Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/9/28
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 a Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 b Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRF.A104 6th Academic Group Basic Science 3 Ⅵ Teaching Staffs  /  Kagi Naoki Sixth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V3 Shoji Yuya Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V7 Nagai Takehiro Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V10 Sato Susumu Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 c Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRC.P101 Processes for creation in science and technology【3rd】 Chair Third Cohort 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
GRB.A102 Materials Science Literacy Teaching Staffs  /  Second Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2018
3Q
2018/10/8 2018/10/3
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 d Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V2 Ohmi Shun-Ichiro Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V4 Shinozaki Takahiro Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20