Font Size SML

Common courses, School of Computing
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|44 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T489 Fundamentals of Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T487 Fundamentals of Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T483 Applied Artificial Intelligence and Data Science A Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Koyama Nobuyuki /  Aoyagi Kenji /   /  Igawa Kousaku /  Tsuchimoto Takayoshi /  Okada Takashi /  Kanai Tsukasa /  Okazaki Yoshitaka /  Furukawa Kei /  Tanji Hironori 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T487 Fundamentals of Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Kitao Akio /  Yamashita Yukihiko /  Manzhos Sergei /  Masai Hidetoshi /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T489 Fundamentals of Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T490 Exercises in Fundamentals of Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T488 Exercises in Fundamentals of Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Tran Duy Phuoc /  Tomobe Haruka /  Terazawa Yuki /  Kishimoto Maki /  Miyazawa Naoki /  Uchida Makoto /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 1 Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Sakata Ryuji /  Oida Yoshiaki /  Arai Takumi /  Kimura Kazuyuki /  Iwasaki Yuji /  Hanatsuka Yasushi /  Mori Tppei /  Kiyota Yoshihisa /  Fukui Motofumi 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T488 Exercises in Fundamentals of Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Tanaka Keisuke /  Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro 2023
3Q
2023/4/6  
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 2 Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Murata Tsuyoshi /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Takeshima Shota /  Tsunashima Koyori /  Kosaka Junichi /  Seo Noriaki /  Iwashita Yoshinori /  Takemoto Shimpei /  Arai Ryosuke /  Hamaguchi Shun /  Hashimoto Shuki /  Nishiyama Jo /  Ueda Tetsuro /  Nanri Takuya /  Mizuno Hiroshi 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T478 Cybersecurity Governance Tanaka Keisuke /  Mamiya Masayuki 2023
3Q
2023/3/20  
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Yasunaga Kenji /  Minamide Yasuhiko /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Tanaka Keisuke /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Moriguchi Sosuke /  Yamaoka Katsunori /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2023
1Q
2023/3/20  
XCO.T490 Exercises in Fundamentals of Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Chang Yuyuan /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T485 Applied Artificial Intelligence and Data Science C 1 Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Kanezaki Asako /  Kobayashi Takao /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio /  Suimon Yoshiyuki /  Nakagawa Kei 2023
1Q
2023/3/28  
XCO.T484 Applied Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Akashika Hideki /  Kaji Yusuke /  Hirate Yu /  Nishizawa Yusuke /  Iwakabe Koichi /  Okada Koichi /  Kawano Yukihiro 2023
2Q
2023/3/20  
XCO.T493 Practical Artificial Intelligence and Data Science A Murata Tsuyoshi /  Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Kobayashi Yoshiyuki /  Saito Takao /  Saito Toru /  Ogawa Genya /  Mariyama Toshisada 2023
1Q
2023/3/20  
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Tanaka Keisuke /  Fukumoto Yoshinari /   /   /  Ishii Masahiro 2023
2-3Q
2023/7/12  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
3Q
   
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Tanaka Keisuke /  Sugaya Mitsuyoshi /   /   /  2023
4Q
2023/4/6  
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 1 Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Sasao Kazuhiro /  Nishimoto Hideaki /  Inokuchi Ryo /  Nomura Takehiko /  Miura Masahiro /  Takizawa Katsutoshi 2023
2Q
2023/3/20  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
1Q
   
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
4Q
   
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Tanaka Keisuke /  Sugaya Mitsuyoshi /   /   /  2023
2Q
2023/4/6  
XCO.T486 Applied Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Hiyama Takumi /  Fujihira Ryo /  Suzuki Takashi /  Dairiki Ryo /  Kitsunezuka Masaki /  Yamanaka Masao /  Seki Koichi /  Mori Yuto 2023
2Q
2023/3/20  
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki 2023
1-2Q
2023/3/20  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
2Q
   
XCO.U480 Master's Recurrent Program 1 of school of computing A Academic Supervisor 2023
1-2Q
   
XCO.U479 Master's Recurrent Program 2 of school of computing B Academic Supervisor 2023
3-4Q
   
XCO.U479 Master's Recurrent Program 2 of school of computing A Academic Supervisor 2023
1-2Q
   
XCO.T485 Applied Artificial Intelligence and Data Science C 2 Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Kanezaki Asako /  Kobayashi Takao /  Takigawa Takayuki /  Scott Lupton /  Lu Yong /  Yulin Zhuang /  Fernando De Araujo Paulo /  Yong Lu /  Iwaya Ryuji /  Mendieta Erick /  Le Hoa 2023
1Q
2023/3/28  
XCO.U480 Master's Recurrent Program 1 of school of computing B Academic Supervisor 2023
3-4Q
   

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
3Q
   
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
1Q
   
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
2Q
   
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
4Q
   

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T677 Fundamentals of Progressive Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T679 Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T687 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Koyama Nobuyuki /  Aoyagi Kenji /   /  Igawa Kousaku /  Tsuchimoto Takayoshi /  Okada Takashi /  Kanai Tsukasa /  Okazaki Yoshitaka /  Furukawa Kei /  Tanji Hironori 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T678 Exercises in Fundamentals of Progressive Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.U682 Forum on Computing F3 Miyake Yoshihiro /  Yokoi Yu /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Nanashima Mikito /  Arahori Yoshitaka /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Berjab Nesrine /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito /  Ozaki Junichi 2023
3-4Q
2023/9/27  
XCO.T680 Exercises in Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
3Q
2023/9/27  
XCO.T677 Fundamentals of Progressive Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Kitao Akio /  Yamashita Yukihiko /  Manzhos Sergei /  Masai Hidetoshi /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T679 Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T680 Exercises in Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Chang Yuyuan /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 4 Academic Supervisor 2023
4Q
   
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki 2023
1-2Q
2023/3/20  
XCO.U684 Forum on Computing F4 Miyake Yoshihiro /  Yokoi Yu /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Nanashima Mikito /  Arahori Yoshitaka /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Berjab Nesrine /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito /  Ozaki Junichi 2023
3-4Q
2023/9/27  
XCO.T678 Exercises in Fundamentals of Progressive Data Science Miyazaki Kei /  Tomii Norio /  Tran Duy Phuoc /  Tomobe Haruka /  Terazawa Yuki /  Kishimoto Maki /  Miyazawa Naoki /  Uchida Makoto /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2023
4Q
2023/9/27  
XCO.T688 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Akashika Hideki /  Kaji Yusuke /  Hirate Yu /  Nishizawa Yusuke /  Iwakabe Koichi /  Okada Koichi /  Kawano Yukihiro 2023
2Q
2023/3/20  
XCO.U698 Doctoral Recurrent Program 4 of school of computing A Academic Supervisor 2023
1-2Q
   
XCO.T689 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C 1 Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Kobayashi Takao /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio /  Suimon Yoshiyuki /  Nakagawa Kei 2023
1Q
2023/3/28  
XCO.T689 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C 2 Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Kobayashi Takao /  Takigawa Takayuki /  Scott Lupton /  Yulin Zhuang /  Fernando De Araujo Paulo /  Yong Lu /  Iwaya Ryuji /  Mendieta Erick /  Le Hoa 2023
1Q
2023/3/28  
XCO.U686 Forum on Computing F5 Miyake Yoshihiro /  Yokoi Yu /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Nanashima Mikito /  Arahori Yoshitaka /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Berjab Nesrine /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito /  Ozaki Junichi 2023
3-4Q
2023/9/27  
XCO.T690 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Hiyama Takumi /  Fujihira Ryo /  Suzuki Takashi /  Dairiki Ryo /  Kitsunezuka Masaki /  Yamanaka Masao /  Seki Koichi /  Mori Yuto 2023
2Q
2023/3/20  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
3Q
   
XCO.U698 Doctoral Recurrent Program 4 of school of computing B Academic Supervisor 2023
3-4Q
   
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
4Q
   
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
2Q
   
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 3 Academic Supervisor 2023
3Q
   
XCO.U699 Doctoral Recurrent Program 2 of school of computing B Academic Supervisor 2023
3-4Q
   
XCO.U699 Doctoral Recurrent Program 2 of school of computing A Academic Supervisor 2023
1-2Q
   
XCO.U685 Forum on Computing S5 Miyake Yoshihiro /  Yokoi Yu /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Nanashima Mikito /  Arahori Yoshitaka /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Berjab Nesrine /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito /  Ozaki Junichi 2023
1-2Q
2023/9/27  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2023
1Q
   
XCO.U681 Forum on Computing S3 Miyake Yoshihiro /  Yokoi Yu /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Nanashima Mikito /  Arahori Yoshitaka /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Berjab Nesrine /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito /  Ozaki Junichi 2023
1-2Q
2023/9/27  
XCO.U683 Forum on Computing S4 Miyake Yoshihiro /  Yokoi Yu /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Nanashima Mikito /  Arahori Yoshitaka /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Berjab Nesrine /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito /  Ozaki Junichi 2023
1-2Q
2023/9/27  
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 1 Academic Supervisor 2023
1Q
   
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 2 Academic Supervisor 2023
2Q