Font Size SML

Basic science and technology courses, Liberal arts and basic science courses
29 Courses exhibit Notes

Syllabus only|343Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 E Yoshino Junji 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/22
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 E Yoshino Junji 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II e Yoshino Junji 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 E Yoshino Junji 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 E Yoshino Junji 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I e Yoshino Junji 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 M Yokoyama Takehito 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II m Yokoyama Takehito 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 M Yokoyama Takehito 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 K Yatsu Yoichi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II k Yatsu Yoichi 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 K Yatsu Yoichi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation J(61~67) Yatagawa Yuri /  Masai Hidetoshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.D111 Descriptive Geometry for Space Design1 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/4/21
LAS.D113 Descriptive Geometry and Drawing Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2020
2-4Q
2020/3/24 2020/7/23
LAS.D112 Descriptive Geometry for Space Design2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry C Yamazaki Masakazu 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry O Yamazaki Masakazu 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 A Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 D Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 B Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 G Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 H Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 F Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 C Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 E Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 1c(IL1) Yamada Kiyoshi /  Yamada Kiyoshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 1c(IL2) Yamada Kiyoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I p Watabiki Yoshiyuki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/8/14
LAS.P105 Exercises in Physics I l Watabiki Yoshiyuki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/8/14
LAS.P105 Exercises in Physics I f Watabiki Yoshiyuki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/8/14
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 P Watabiki Yoshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/13
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 L Watabiki Yoshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/13
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 F Watabiki Yoshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/13
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 P Watabiki Yoshiyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/3
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 L Watabiki Yoshiyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/3
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 F Watabiki Yoshiyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/3
LAS.I122 Computer Science II 1a(CS2) Wakita Ken 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 2a(CS2) Wakita Ken 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II O(21~30) Wakabayashi Yasuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II N(11~20) Wakabayashi Yasuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry M Uekusa Hidehiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry F Uekusa Hidehiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M105 Calculus II M(1~10) Tsuchioka Shunsuke 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry K Toyota Shinji 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry D Toyota Shinji 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry P Totani Kiichiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/6
LAS.C103 Basic Organic Chemistry B Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 I Tilma Todd 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II i Tilma Todd 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 I Tilma Todd 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 I Tilma Todd 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 I Tilma Todd 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I i Tilma Todd 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation G(41~47) Terao Hiroaki /  Kawai Shingo 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II Q(41~50) Terao Hiroaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 H Tanishiro Yasumasa 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 H Tanishiro Yasumasa 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I h Tanishiro Yasumasa 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 1b(IL1) Tanaka Keisuke 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 1b(IL2) Tanaka Keisuke 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry H Tanaka Hiroshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II P(31~40) Tanabe Masaharu 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II N(11~20) Tanabe Masaharu 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry L Tamaki Yusuke /  Takayama Tomoaki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 2a(IL1) Takimoto Munehiro /  Takimoto Munehiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 6a(CS1) Takimoto Munehiro /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 6a(CS2) Takimoto Munehiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 2a(IL2) Takimoto Munehiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.F101 Frontiers of science and technology b Takeyama Masao /  Wakayama Masato /  Kojima Sadayoshi /  Ochiai Hiroshi /  Kodama Chikaaki /  Takase Satoru /  Kifune Naoko /  Fujisawa Toshio /  Lu Zhongxiao /  Fudano Jun /  Saito Takushi 2020
1Q
2020/3/24 2020/7/1
LAS.F101 Frontiers of science and technology d Takeyama Masao /  Wakayama Masato /   /  Kojima Sadayoshi /  Yamamoto Takashi /  Takeda Akiko /  Fudano Jun /  Saito Takushi 2020
1Q
2020/3/24 2020/7/1
LAS.C103 Basic Organic Chemistry O Takaya Jun 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry F Takaya Jun 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 K Takahashi Masayuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 K Takahashi Masayuki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 K Takahashi Masayuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 K Takahashi Masayuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation H(48~53) Taguchi Yuichiro /  Masai Hidetoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics J Tago Teruoki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation E(28~33) Suzuki Sakie /  Nagamachi Ippei 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation L(74~80) Suzuki Masatoshi /  Wakabayashi Yasuhiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation L(74~80) Suzuki Masatoshi /  Kawai Shingo 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I j Suyama Teruaki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/5/1
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 J Suyama Teruaki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 J Suyama Teruaki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 K Siino Masaru 2020
2Q
2020/3/24 2020/9/23
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 B Siino Masaru 2020
3Q
2020/3/24 2020/9/23
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 B Siino Masaru 2020
2Q
2020/3/24 2020/8/8
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 K Siino Masaru 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/19
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 B Siino Masaru 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/16
LAS.P105 Exercises in Physics I k Siino Masaru 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/5/10
LAS.P105 Exercises in Physics I b Siino Masaru 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/5/10
LAS.P106 Exercises in Physics II b Siino Masaru 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 B Siino Masaru 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 1a(CS1) Shudo Kazuyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 2a(CS1) Shudo Kazuyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 1a(IL1) Shinyama Yusuke 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/30
LAS.I121 Computer Science I 5a(CS1) Shinyama Yusuke 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 5a(CS2) Shinyama Yusuke 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 1a(IL2) Shinyama Yusuke 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation F(34~40) Shibata Masataka /  Nagamachi Ippei 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M105 Calculus II R(51~60) Shibata Masataka 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II M(1~10) Shibata Masataka 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry G Sekine Akiko 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry J Satoh Kotaro 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/19
LAS.A112 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (astronomy) Sato Bunei /   /  Ueda Takahiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II R(51~60) Sakamoto Shota 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II S(61~70) Sakamoto Shota 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II X Purkait Soma 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II X Purkait Soma 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M105 Calculus II W Purkait Soma 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation U Purkait Soma 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II W Purkait Soma 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation V Purkait Soma 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry H Osamura Yoshihiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry P Osamura Yoshihiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation D(21~27) Onodera Michiaki /  Sakamoto Shota 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.E101 Environment and Safety A Ono Kosuke /  Suekane Tetsuya /  Toyoda Sakae /  Ogura Shunichiro /  Kanae Shinjiro /  Obara Toru 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.E101 Environment and Safety A Ono Kosuke /  Suekane Tetsuya /  Toyoda Sakae /  Fukui Toshiaki /  Yuasa Kazuhiro /  Obara Toru 2020
2Q
2020/3/24 2020/7/20
LAS.E101 Environment and Safety B Ono Kosuke /  Sasabe Takashi /  Tachibana Kazunori /  Kimura Yoshisato /  Murayama Takehiko /  Kondo Masatoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.E101 Environment and Safety B Ono Kosuke /  Nishikizawa Shigeo /  Kimura Yoshisato /  Sasabe Takashi /  Fukui Toshiaki /  Kondo Masatoshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 G Okuma Satoshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 G Okuma Satoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I g Okuma Satoshi 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry A Okimoto Yoichi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry N Okimoto Yoichi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A110 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (geophysics) B Okamoto Taro /  Matsushima Masaki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A110 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (geophysics) A Okamoto Taro /  Matsushima Masaki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics A Okada Tetsuo 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry O Ohtsu Hiroyoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/16
LAS.A111 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (earth materials) Ohta Kenji /  Azuma Shintaro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II S(61~70) Ohshita Tatsuya 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry G Ohshima Yasuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry I Ohshima Yasuhiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry A Ohmori Ken 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry G Ohmori Ken 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation K(68~73) Nosaka Takefumi /  Tanabe Masaharu 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation F(34~40) Nosaka Takefumi /  Nagamachi Ippei 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II P(31~40) Nosaka Takefumi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics M Nishino Tomoaki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics C Nishino Tomoaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry D Nakamura Yoshio 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 D Nakamura Takashi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II d Nakamura Takashi 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 D Nakamura Takashi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A102 Earth and Space Sciences B Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Sekine Yasuhito 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A101 Earth and Space Sciences A B Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Sekine Yasuhito 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A101 Earth and Space Sciences A A Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Sekine Yasuhito 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 3c(IL1) Nakamichi Yoshio 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/1
LAS.I121 Computer Science I 3b(CS1) Nakamichi Yoshio 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 3b(CS2) Nakamichi Yoshio 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 3c(IL2) Nakamichi Yoshio 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II T(71~80) Naito Satoshi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 4b(CS1) Nagatou Naoyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 4b(CS2) Nagatou Naoyuki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 2b(IL1) Nagatou Naoyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 6a(IL1) Nagatou Naoyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 4c(IL1) Nagatou Naoyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 2b(IL2) Nagatou Naoyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 6a(IL2) Nagatou Naoyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 4c(IL2) Nagatou Naoyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II R(51~60) Nagamachi Ippei 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II T(71~80) Nagamachi Ippei 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation A(1~7) Murayama Mitutaka /  Shibata Masataka 2020
2Q
2020/3/24 2020/7/30
LAS.M106 Linear Algebra II M(1~10) Murayama Mitutaka 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 C Munekata Hiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II c Munekata Hiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 C Munekata Hiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II O(21~30) Miura Tatsuya 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 4a(CS1) Minamide Yasuhiko 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 4a(CS2) Minamide Yasuhiko 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II M(1~10) Minagawa Tatsuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II Q(41~50) Minagawa Tatsuhiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 N Matsushita Michio 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 N Matsushita Michio 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I n Matsushita Michio 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 3b(IL2) Masuhara Hidehiko 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 3b(IL1) Masuhara Hidehiko 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.R101 Mono-Tsukuri (Craft and Design) Manaka Takaaki /  Saito Takushi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics I Maeda Kazuhiko 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics B Maeda Kazuhiko 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation C(14~20) Ma Shohei /  Somekawa Mutsuro 2020
2Q
2020/3/24 2020/7/31
LAS.M101 Calculus I / Recitation H(48~53) Ma Shohei /  Minagawa Tatsuhiro