Font Size SML

Basic science and technology courses, Liberal arts and basic science courses
11 Courses exhibit Notes

Syllabus only|378Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LAS.A102 Earth and Space Sciences B Nakajima Junichi /  Sato Bunei /  Ida Shigeru 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 K Siino Masaru 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M105 Calculus II P(31~40) Kajiwara Takeshi 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M106 Linear Algebra II P(31~40) Nosaka Takefumi 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II P(31~40) Tanabe Masaharu 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.D103 Descriptive Geometry & Computer Graphics1 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi /  Ichinose Taiko 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P106 Exercises in Physics II k Siino Masaru /  Kobayashi Yoshishige /  Kanno Shoichi /  Shiokawa Kazutomu 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M107 Calculus Recitation II P(31~40) Hashimoto Yoshinori 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 K Siino Masaru 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.D104 Descriptive Geometry & Computer Graphics2 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi /  Ichinose Taiko 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry A Yamazaki Masakazu 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I121 Computer Science I 4a(CS1) Minamide Yasuhiko 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics A Okada Tetsuo 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I122 Computer Science II 4a(CS2) Minamide Yasuhiko 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P108 Physics Experiment II Thu3Q Kawai Nobuyuki /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Yamazaki Shiro /  Murata Katsuhiro /  Kikuchi Toshiyuki 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation H(48-53) Ma Shohei /  Miura Tatsuya 2021
2Q
2021/3/15 2021/7/16
LAS.I121 Computer Science I 5a(CS1) Kawano Tomoaki 2021
3Q
2021/3/15 2021/10/4
LAS.M106 Linear Algebra II M(1~10) Murayama Mitsutaka 2021
3Q
2021/3/15 2021/10/23
LAS.M105 Calculus II S(61~70) Kalman Tamas 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation L(74-80) Kawachi Takeshi 2021
2Q
2021/3/15 2021/8/5
LAS.M105 Calculus II N(11~20) Kawachi Takeshi 2021
4Q
2021/3/15 2021/9/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation A(1-7) Murayama Mitsutaka /  Sakamoto Shota 2021
1Q
2021/3/15 2021/5/20
LAS.P106 Exercises in Physics II l Notomi Masaya /  Shiokawa Kazutomu /  Kanno Shoichi /  Kobayashi Yoshishige 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.D111 Descriptive Geometry for Space Design1 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Ping Hui 2021
1-2Q
2021/3/15 2021/4/6
LAS.M106 Linear Algebra II O(21~30) Kajiwara Takeshi 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation A(1-7) Ma Shohei /  Miura Tatsuya 2021
2Q
2021/3/15 2021/7/16
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 C Hirahara Toru 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M107 Calculus Recitation II S(61~70) Miura Tatsuya 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation D(21-27) Ma Shohei /  Minagawa Tatsuhiro 2021
2Q
2021/3/15 2021/7/16
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry O Ohtsu Hiroyoshi 2021
2Q
2021/3/15 2021/6/9
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 A Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 K Siino Masaru 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 A Nakamura Takashi 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 P Siino Masaru 2021
2Q
2021/3/15 2021/6/16
LAS.M101 Calculus I / Recitation J(61-67) Yamada Kazuki /  Tanabe Masaharu 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 E Uchida Masaki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M106 Linear Algebra II N(11~20) Nakane Shizuo 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 A Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 J Tanaka Hidekazu 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 E Uchida Masaki 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 P Siino Masaru 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation G(41-47) Inoue Hisao /  Kawai Shingo 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II M(1~10) Wakabayashi Yasuhiro 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 A Aikawa Kiyotaka 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 N Yokoyama Takehito 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 H Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 K Takahashi Masayuki /  Hongoh Yuichi /  Fujita Ako /  Akashi Tomoyo 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C112 Chemistry Laboratory II D Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro /  Yoshida Mitsuko /  Murasaki Chikako 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 月I Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu /  Nagasawa Tatsuki /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I111 Information Literacy I 5a(IL1) Hidefumi Ohmura 2021
1Q
2021/3/15 2021/4/12
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 C Hirahara Toru 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II O(21~30) Wakabayashi Yasuhiro 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 P Siino Masaru 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.D103 Descriptive Geometry & Computer Graphics1 B Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi /  Ichinose Taiko 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 O Fujisawa Toshimasa 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 Q Kawai Nobuyuki /  Shiokawa Kazutomu 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation U Purkait Soma 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 M Matsushita Michio 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M105 Calculus II T(71~80) Hattori Toshiaki 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 E Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Fujita Ako /  Akashi Tomoyo 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 F Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.D112 Descriptive Geometry for Space Design2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Ping Hui 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 D Kozuma Mikio 2021
2Q
2021/3/15 2021/7/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 M Matsushita Michio 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 L Watabiki Yoshiyuki 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 I Tilma Todd 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 D Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 F Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.R101 Mono-Tsukuri (Craft and Design) Manaka Takaaki /  Saito Takushi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 O Fujisawa Toshimasa 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 A Nakamura Takashi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 N Watabiki Yoshiyuki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P107 Physics Experiment I Tue2Q Kawai Nobuyuki /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Yamazaki Shiro /  Murata Katsuhiro /  Kikuchi Toshiyuki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 Q Kawai Nobuyuki /  Shiokawa Kazutomu 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 J Hirayama Hiroyuki 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 M Okuma Satoshi 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P106 Exercises in Physics II g Yatsu Yoichi /  Kobayashi Yoshishige /  Kanno Shoichi /  Shiokawa Kazutomu 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M105 Calculus II W Purkait Soma 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 D Kozuma Mikio 2021
1Q
2021/3/15 2021/6/6
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 B Watabiki Yoshiyuki 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 H Watabiki Yoshiyuki 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 E Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 G Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 K Takahashi Masayuki 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 J Tanaka Hidekazu 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 G Aashi Koichiro 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 B Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry G Ohshima Yasuhiro 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 B Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 C Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Fujita Ako /  Akashi Tomoyo 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I121 Computer Science I 1a(CS1) Shinyama Yusuke 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I121 Computer Science I 2a(CS1) Wakita Ken 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I121 Computer Science I 3b(CS1) Nakamichi Yoshio 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P106 Exercises in Physics II e Adachi Satoshi /  Kobayashi Yoshishige /  Shiokawa Kazutomu /  Kanno Shoichi 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.A112 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (astronomy) Sato Bunei /  Ueda Takahiro /  Takarada Takuya 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M106 Linear Algebra II R(51~60) Naito Satoshi 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M106 Linear Algebra II S(61~70) Tsuchioka Shunsuke 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation J(61-67) Yatagawa Yuri /  Masai Hidetoshi 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation V Purkait Soma 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 G Aashi Koichiro 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 H Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.A101 Earth and Space Sciences A B Nakamoto Taishi /  Yokoyama Tetsuya /  Ueno Yuichiro /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 F Yoshino Junji 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 B Watabiki Yoshiyuki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 A Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 F Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M105 Calculus II Q(41~50) Inoue Hisao 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 B Sekizawa Kazuyuki 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 D Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen /  Hongoh Yuichi /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P106 Exercises in Physics II b Sekizawa Kazuyuki /  Kobayashi Yoshishige /  Kanno Shoichi /  Shiokawa Kazutomu 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P106 Exercises in Physics II h Kawamura Toru /  Kanno Shoichi /  Shiokawa Kazutomu /  Kobayashi Yoshishige 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 B Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki /  Fujita Ako /  Akashi Tomoyo 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 G Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki /  Fujita Ako /  Akashi Tomoyo 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I122 Computer Science II 5a(CS2) Kawano Tomoaki 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 N Watabiki Yoshiyuki 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry A Ishitani Osamu 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I111 Information Literacy I 1b(IL1) Tanaka Keisuke 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P105 Exercises in Physics I e Uchida Masaki /  Shiokawa Kazutomu /  Kanno Shoichi /  Kobayashi Yoshishige 2021
1-2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 L Watabiki Yoshiyuki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 H Watabiki Yoshiyuki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 I Tilma Todd 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 K Takahashi Masayuki 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M107 Calculus Recitation II Q(41~50) Miura Tatsuya 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II N(11~20) Tanabe Masaharu 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 O Adachi Satoshi 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 C Munekata Hiro 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 I Tilma Todd 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry E Koshihara Shinya 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry F Ishikawa Tadahiko 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics J Tago Teruoki 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I121 Computer Science I 3a(CS1) Kumazawa Tsutomu 2021
3Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P106 Exercises in Physics II a Aikawa Kiyotaka /  Kanno Shoichi /  Kobayashi Yoshishige /  Shiokawa Kazutomu 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C112 Chemistry Laboratory II C Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro /  Yoshida Mitsuko /  Murasaki Chikako 2021
3-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M105 Calculus II O(21~30) Umehara Masaaki 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M106 Linear Algebra II T(71~80) Kalman Tamas 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M107 Calculus Recitation II M(1~10) Takahashi Jin 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 M Okuma Satoshi 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 C Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki /  Fujita Ako /  Akashi Tomoyo 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 E Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I122 Computer Science II 1a(CS2) Shinyama Yusuke 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I122 Computer Science II 2a(CS2) Wakita Ken 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 K Takahashi Masayuki /  Akashi Tomoyo /  Fujita Ako 2021
4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.F101 Frontiers of science and technology a Ihara Manabu /  Yamamoto Takashi /  Maruyama Hiroshi /   /  Anai Hirokazu /  Fudano Jun /  Tanaka Ryoji /  Saito Takushi 2021
1Q
2021/3/15 2021/4/9
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation I(54-60) Taguchi Yuichiro /  Ichiki Shunsuke 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation L(74-80) Suzuki Masatoshi /  Masai Hidetoshi 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 F Yoshino Junji 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C103 Basic Organic Chemistry L Eguchi Tadashi 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 C Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.F101 Frontiers of science and technology b Ihara Manabu /  Ohashi Takumi /  Nakata Kazuhide /  Yamamoto Takashi /  Fudano Jun /  Tanaka Ryoji /  Saito Takushi 2021
1Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C110 Chemistry Laboratory I A Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro /  Yoshida Mitsuko /  Murasaki Chikako 2021
1-2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.D113 Descriptive Geometry and Drawing Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Ping Hui 2021
1-4Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation E(28-33) Fujikawa Ege /  Tanaka Hidekazu 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.M101 Calculus I / Recitation I(54-60) Yatagawa Yuri /  Sakamoto Shota 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.C103 Basic Organic Chemistry D Goto Kei 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 D Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 E Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 G Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 H Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.E101 Environment and Safety B Ono Kosuke /  Murayama Takehiko /  Kondo Masatoshi /  Suekane Tetsuya /  Kimura Yoshisato /  Fukui Toshiaki /  Ogura Shunichiro /  Tachibana Kazunori /  Yoshida Mitsuko 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I112 Information Literacy II 1b(IL2) Tanaka Keisuke 2021
2Q
2021/3/15 2021/3/15
LAS.I112 Information Literacy II 4b(IL2) Kobayashi Norimasa /