Font Size SML

Basic science and technology courses, Liberal arts and basic science courses
64 Courses exhibit Notes

Syllabus only|303Courses

  • <Course Number:100series>

  • <Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series
200series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LAS.M105 Calculus II W Purkait Soma 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/12
LAS.D103 Descriptive Geometry & Computer Graphics1 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Kimura Hitoshi 2019
3Q
  2019/11/20
LAS.D104 Descriptive Geometry & Computer Graphics2 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Kimura Hitoshi 2019
4Q
  2019/12/10
LAS.I122 Computer Science II 5a(CS2) Defago Xavier 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/5
LAS.D104 Descriptive Geometry & Computer Graphics2 B Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Kimura Hitoshi 2019
4Q
2019/8/29 2019/12/10
LAS.D103 Descriptive Geometry & Computer Graphics1 B Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Kimura Hitoshi 2019
3Q
2019/8/29 2019/11/20
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 D Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry O Osamura Yoshihiro 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/14
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry F Osamura Yoshihiro 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/11
LAS.M106 Linear Algebra II Q(41~50) Terao Hiroaki 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/13
LAS.M106 Linear Algebra II X Purkait Soma 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/21
LAS.F101 Frontiers of science and technology b Genda Hidenori /  Hernlund John William /   /  Takeyama Masao /  Kojima Sadayoshi /  Yamaguchi Yuki /  Takahashi Masayuki /  Nohguchi Yasuaki /  Fudano Jun 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.I122 Computer Science II 2a(CS2) Kashima Ryo 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/13
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry M Ohshima Yasuhiro 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/13
LAS.I122 Computer Science II 6a(CS2) Defago Xavier 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/5
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry K Ishikawa Ken 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/2
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 B Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.D113 Descriptive Geometry and Drawing Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2019
1-4Q
   
LAS.M105 Calculus II N(11~20) Tsuchioka Shunsuke 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 B Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Yatsunami Rie /  Kato Akira /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation G(41~47) Terao Hiroaki /  Hashimoto Yoshinori 2019
2Q
2019/3/18 2019/10/23
LAS.I122 Computer Science II 1b(CS2) Shinyama Yusuke 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/1
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry English Class Juhasz Gergely 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/19
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 C Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 D Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics I Maeda Kazuhiko 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/19
LAS.E101 Environment and Safety B Kudo Fumitaka /  Nishikizawa Shigeo /  Ogura Shunichiro /  Furuya Hidemine /  Matsumoto Yoshihisa /  Miyake Atsumi /  Yoshida Hideo 2019
2Q
2019/3/18 2019/4/9
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 A Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 A Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.M107 Calculus Recitation II W Purkait Soma 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/12
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 K Suyama Teruaki 2019
4Q
  2019/12/6
LAS.M105 Calculus II S(61~70) Onodera Michiaki 2019
3Q
2019/3/18 2019/10/3
LAS.M101 Calculus I / Recitation F(34~40) Taguchi Yuichiro /  Masai Hidetoshi 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 C Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Yatsunami Rie /  Kato Akira /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.I122 Computer Science II 1a(CS2) Kashima Ryo 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/13
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 A Yoshino Junji 2019
1Q
  2019/5/28
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 A Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 C Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 F Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.D112 Descriptive Geometry for Space Design2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2019
3-4Q
   
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 H Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/26
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics English Class Juhasz Gergely 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/5
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation C(14~20) Ma Shohei /  Minagawa Tatsuhiro 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/22
LAS.M101 Calculus I / Recitation I(54~60) Kato Fumiharu /  Kawai Shingo 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/31
LAS.F101 Frontiers of science and technology a Ida Shigeru /  Takeyama Masao /  Murakami Satoshi /  Watanabe Akihito /  Fuzimura Ryuuzi /  Fudano Jun 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 D Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 月Ⅰ Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 H Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Yatsunami Rie /  Kato Akira /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry J Ohshima Yasuhiro 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/10
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II X Purkait Soma 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/21
LAS.F101 Frontiers of science and technology d Ida Shigeru /  Hitosugi Taro /  Kodama Chikaaki /  Kojima Sadayoshi /  Kimura Hiroshi /  Fudano Jun 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.D111 Descriptive Geometry for Space Design1 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Kawashima Norihisa /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2019
1-2Q
   
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 G Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.F101 Frontiers of science and technology c Genda Hidenori /  Hitosugi Taro /  Taguchi Hideki /  Watanabe Akihito /  Fuzimura Ryuuzi /  Fudano Jun 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/26
LAS.E101 Environment and Safety B Kudo Fumitaka /  Suekane Tetsuya /  Fukui Toshiaki /  Yoshida Naohiro /  Kimura Yoshisato /  Iguchi Taisen /  Shinohara Naohide /  2019
1Q
2019/3/18 2019/4/5
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 H Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation H(48~53) Ninomiya Syoiti /  Minagawa Tatsuhiro 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/2
LAS.M101 Calculus I / Recitation U Purkait Soma 2019
1Q
2019/3/18 2019/6/13
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 N Suyama Teruaki 2019
1Q
  2019/6/7
LAS.P107 Physics Experiment I Tu Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
1-2Q
   
LAS.R101 Mono-Tsukuri (Craft and Design) Manaka Takaaki /  Saito Takushi 2019
2Q
   
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 M Yokoyama Takehito 2019
3Q
   
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 H Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.A112 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (astronomy) A Sato Bunei /  Nakamoto Taishi /  Okuzumi Satoshi /  Ueda Takahiro /  Omiya Masashi 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II S(61~70) Wakabayashi Yasuhiro 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 F Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 A Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics B Maeda Kazuhiko 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/10
LAS.I122 Computer Science II 2b(CS2) Shinyama Yusuke 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/1
LAS.C103 Basic Organic Chemistry English Class Juhasz Gergely 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/30
LAS.I112 Information Literacy II 4b(IL2) Kobayashi Norimasa /  Komiya Ken 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/18
LAS.M101 Calculus I / Recitation B(8~13) Ma Shohei /  Masai Hidetoshi 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/9
LAS.I111 Information Literacy I 1a(IL1) Defago Xavier 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 B Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 E Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 G Itoh Takehiko /  Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Nishiyama Nobuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 金Ⅱ Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.M105 Calculus II P(31~40) Kalman Tamas 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.I121 Computer Science I 5a(CS1) Defago Xavier 2019
3Q
2019/3/18 2019/9/12
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 E Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/19
LAS.E101 Environment and Safety A Kudo Fumitaka /  Hinode Hirofumi /  Komatsu Takayuki /  Murayama Takehiko /  Yamada Akira /  Tachibana Kazunori /   /  Miyake Atsumi 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/9
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 F Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 E Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 D Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 B Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 P Nishida Yusuke 2019
4Q
  2019/11/29
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry English Class Juhasz Gergely 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/21
LAS.I111 Information Literacy I 4b(IL1) Kobayashi Norimasa /  Komiya Ken 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/18
LAS.C103 Basic Organic Chemistry O Akita Munetaka /  Koizumi Takeaki 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I A Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
1-2Q
2019/3/18  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I B Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
1-2Q
2019/3/18  
LAS.I121 Computer Science I 1a(CS1) Shudo Kazuyuki 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.I121 Computer Science I 2a(CS1) Shudo Kazuyuki 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.M105 Calculus II M(1~10) Shin Jongson 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.M106 Linear Algebra II R(51~60) Tsuchioka Shunsuke 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II Q(41~50) Wakabayashi Yasuhiro 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 E Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Kajikawa Masaki /  Kato Akira /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry G Hosaka Koichi 2019
3Q
2019/3/18 2019/10/25
LAS.I121 Computer Science I 2b(CS1) Shinyama Yusuke 2019
3Q
2019/3/18 2019/9/29
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 A Yoshino Junji 2019
2Q
  2019/7/27
LAS.I112 Information Literacy II 1b(IL2) Masuhara Hidehiko 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/16
LAS.I112 Information Literacy II 5a(IL2) Shinyama Yusuke 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/12
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 C Fujioka Hiroyuki 2019
1Q
   
LAS.C103 Basic Organic Chemistry E Goto Kei 2019
2Q
2019/3/18  
LAS.A102 Earth and Space Sciences B A Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 K Takahashi Masayuki 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.P108 Physics Experiment II Fr Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
3-4Q
   
LAS.C112 Chemistry Laboratory II B Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II C Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 金Ⅰ Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.M107 Calculus Recitation II M(1~10) Kawai Shingo 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 G Munekata Hiro 2019
4Q
   
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 G Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/19
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry P Yashima Masatomo /  Murakami Taito 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/27
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry A Yashima Masatomo /  Murakami Taito 2019
1Q
2019/3/18 2019/6/1
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 G Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 C Iwasaki Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Kume Shoen /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/3
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry B Hara Michikazu /  Kamata Keigo 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/28
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 M Kawai Nobuyuki 2019
1Q
   
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry E Ishitani Osamu 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.I111 Information Literacy I 1b(IL1) Tanaka Keisuke 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 K Takahashi Masayuki 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I C Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
1-2Q
2019/3/18  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 K Takahashi Masayuki 2019
2Q
2019/3/18  
LAS.M107 Calculus Recitation II T(71~80) Noda Yoji 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II M(1~10) Wakabayashi Yasuhiro 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 O Adachi Satoshi 2019
3Q
   
LAS.P108 Physics Experiment II Tu Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
3-4Q
   
LAS.C112 Chemistry Laboratory II A Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II D Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 月Ⅱ Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu 2019
3-4Q
2019/3/18  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry N Komatsu Takayuki 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 K Takahashi Masayuki 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.I121 Computer Science I 1b(CS1) Shinyama Yusuke 2019
3Q
2019/3/18 2019/9/29
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 N Suyama Teruaki 2019
2Q
  2019/7/26
LAS.P105 Exercises in Physics I a Yoshino Junji 2019
1-2Q
  2019/7/15
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 J Hirahara Toru 2019
1Q
  2019/5/17
LAS.M101 Calculus I / Recitation J(61~67) Kawachi Takeshi 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/5
LAS.P105 Exercises in Physics I i Tilma Todd 2019
1-2Q
  2019/4/3
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 O Koga Akihisa 2019
1Q
   
LAS.C103 Basic Organic Chemistry L Suzuki Keisuke /  Ando Yoshio 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.I111 Information Literacy I 2b(IL1) Nagatou Naoyuki 2019
1Q
2019/3/18  
LAS.P107 Physics Experiment I Mo Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
1-2Q
   
LAS.P107 Physics Experiment I Th Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
1-2Q
   
LAS.P107 Physics Experiment I Fr Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
1-2Q
   
LAS.C110 Chemistry Laboratory I D Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki 2019
1-2Q
2019/3/18  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation E(28~33) Taguchi Yuichiro /  Nagamachi 2019
2Q
2019/3/18  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry M Kawaguchi Hiroyuki 2019
2Q
2019/3/18  
LAS.C103 Basic Organic Chemistry D Goto Kei 2019
2Q
2019/3/18  
LAS.A110 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (geophysics) A Okamoto Taro /  Matsushima Masaki /  Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Sato Bunei /  Okuzumi Satoshi 2019
2Q
2019/3/18  
LAS.M105 Calculus II T(71~80) Shibata Masataka 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.M106 Linear Algebra II M(1~10) Murayama Mitutaka 2019
3Q
2019/3/18  
LAS.P108 Physics Experiment II Mo Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Aikawa Kiyotaka /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro 2019
3-4Q
   
LAS.M107 Calculus Recitation II N(11~20) Ito Noboru 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II R(51~60) Noda Yoji 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 O Adachi Satoshi 2019
4Q
   
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 M Yokoyama Takehito 2019
4Q
   
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics E Okimoto Yoichi 2019
4Q
2019/3/18  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 F Fukui Toshiaki /  Ichinose Hiroshi /  Kajiwara Susumu /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Ohta Hiroyuki /  Nakamura Nobuhiro /  Shimojima Mie 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/26
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 C Fujisawa Toshimasa 2019
4Q
  2019/11/5