Font Size SML

Basic science and technology courses, Liberal arts and basic science courses
30 Courses exhibit Notes

Syllabus only|342Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 B Siino Masaru 2020
3Q
2020/3/24 2020/11/22
LAS.M101 Calculus I / Recitation A(1~7) Ma Shohei /  Minagawa Tatsuhiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/30
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation C(14~20) Ma Shohei /  Somekawa Mutsuro 2020
2Q
2020/3/24 2020/7/31
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 P Watabiki Yoshiyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/3
LAS.M107 Calculus Recitation II T(71~80) Kawachi Takeshi 2020
3Q
2020/3/24 2020/11/17
LAS.P106 Exercises in Physics II b Siino Masaru 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/11/16
LAS.M105 Calculus II T(71~80) Kawachi Takeshi 2020
3Q
2020/3/24 2020/11/16
LAS.F101 Frontiers of science and technology a Hitosugi Taro /  Hiraoka Yasuaki /  Yamamoto Takashi /  Nohguchi Yasuaki /  Nagata Satoshi /  Fudano Jun /  Saito Takushi 2020
1Q
2020/3/24 2020/7/1
LAS.M106 Linear Algebra II M(1~10) Murayama Mitutaka 2020
3Q
2020/3/24 2020/11/18
LAS.I121 Computer Science I 6b(CS1) Ichiji Hiroshi /  Masuhara Hidehiko /  Nishizaki Shin-Ya 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.R101 Mono-Tsukuri (Craft and Design) Manaka Takaaki /  Saito Takushi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation I(54~60) Kawachi Takeshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/17
LAS.I111 Information Literacy I 1a(IL1) Shinyama Yusuke 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/30
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 L Watabiki Yoshiyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/3
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 K Siino Masaru 2020
2Q
2020/3/24 2020/9/23
LAS.F101 Frontiers of science and technology d Takeyama Masao /  Wakayama Masato /   /  Kojima Sadayoshi /  Yamamoto Takashi /  Takeda Akiko /  Fudano Jun /  Saito Takushi 2020
1Q
2020/3/24 2020/7/1
LAS.P108 Physics Experiment II Thu3Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry K Ishikawa Ken 2020
4Q
2020/3/24 2020/9/14
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 F Watabiki Yoshiyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/3
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 金Ⅰ Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu /  Nagasawa Tatsuki 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation H(48~53) Ma Shohei /  Minagawa Tatsuhiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/30
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 B Siino Masaru 2020
2Q
2020/3/24 2020/8/8
LAS.C110 Chemistry Laboratory I D Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 L Watabiki Yoshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/13
LAS.P107 Physics Experiment I Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Oide Hideyuki /  Kikuchi Toshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II P(31~40) Nosaka Takefumi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 K Siino Masaru 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/19
LAS.A101 Earth and Space Sciences A A Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Sekine Yasuhito 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A102 Earth and Space Sciences B Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Sekine Yasuhito 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 1a(CS2) Wakita Ken 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I p Watabiki Yoshiyuki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/8/14
LAS.C103 Basic Organic Chemistry J Satoh Kotaro 2020
1Q
2020/3/24 2020/5/19
LAS.D111 Descriptive Geometry for Space Design1 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/4/21
LAS.M101 Calculus I / Recitation J(61~67) Yatagawa Yuri /  Masai Hidetoshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation H(48~53) Taguchi Yuichiro /  Masai Hidetoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II T(71~80) Naito Satoshi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I f Watabiki Yoshiyuki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/8/14
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 C Kozuma Mikio 2020
2Q
2020/3/24 2020/7/29
LAS.C103 Basic Organic Chemistry A Ohmori Ken 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.D104 Descriptive Geometry & Computer Graphics2 B Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Kimura Hitoshi /  Ikeda Ikuma 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.F101 Frontiers of science and technology c Hitosugi Taro /  Tsukagoshi Hideyuki /  Hiraoka Yasuaki /  Yamamoto Takashi /  Nohguchi Yasuaki /  Fudano Jun /  Saito Takushi 2020
1Q
2020/3/24 2020/7/1
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 P Watabiki Yoshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/13
LAS.P105 Exercises in Physics I k Siino Masaru 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/5/10
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 M Kawai Nobuyuki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 G Adachi Satoshi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C112 Chemistry Laboratory II D Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M105 Calculus II M(1~10) Tsuchioka Shunsuke 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 2a(CS2) Wakita Ken 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 2b(CS2) Defago Xavier 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 B Siino Masaru 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/16
LAS.P108 Physics Experiment II Thu4Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
4Q
2020/7/30 2020/7/30
LAS.P108 Physics Experiment II Fri4Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
4Q
2020/7/30 2020/7/30
LAS.M101 Calculus I / Recitation B(8~13) Kalman Tamas /  Somekawa Mutsuro 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation L(74~80) Suzuki Masatoshi /  Wakabayashi Yasuhiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 O Kanamori Hideto 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I112 Information Literacy II 1a(IL2) Shinyama Yusuke 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 O Adachi Satoshi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 J Hirayama Hiroyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry B Komatsu Takayuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II c Munekata Hiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II R(51~60) Kato Fumiharu 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II S(61~70) Hashimoto Yoshinori 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics English Class Juhasz Gergely Miklos 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.F101 Frontiers of science and technology b Takeyama Masao /  Wakayama Masato /  Kojima Sadayoshi /  Ochiai Hiroshi /  Kodama Chikaaki /  Takase Satoru /  Kifune Naoko /  Fujisawa Toshio /  Lu Zhongxiao /  Fudano Jun /  Saito Takushi 2020
1Q
2020/3/24 2020/7/1
LAS.P108 Physics Experiment II Tue4Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
4Q
2020/7/30 2020/7/30
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 C Kozuma Mikio 2020
1Q
2020/3/24 2020/6/9
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 G Okuma Satoshi 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A101 Earth and Space Sciences A B Nakamoto Taishi /  Nakajima Junichi /  Okuzumi Satoshi /  Yokoyama Tetsuya /  Sato Bunei /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Sekine Yasuhito 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 M Kawai Nobuyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II N(11~20) Honda Nobuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 P Imamura Yosuke 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 K Yatsu Yoichi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 G Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 6a(CS1) Takimoto Munehiro /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II g Adachi Satoshi 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II i Tilma Todd 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C112 Chemistry Laboratory II C Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.D112 Descriptive Geometry for Space Design2 Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A112 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (astronomy) Sato Bunei /   /  Ueda Takahiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 J Hirayama Hiroyuki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry N Okimoto Yoichi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 B Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I b Siino Masaru 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/5/10
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 D Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 O Kanamori Hideto 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 D Aikawa Kiyotaka 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 N Matsushita Michio 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry A Okimoto Yoichi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics J Tago Teruoki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics L Kitajima Masashi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 F Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 1a(CS1) Shudo Kazuyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 1b(CS1) Defago Xavier 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M107 Calculus Recitation II M(1~10) Shibata Masataka 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 L Ishizuka Hiroaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation A(1~7) Murayama Mitutaka /  Shibata Masataka 2020
2Q
2020/3/24 2020/7/30
LAS.D113 Descriptive Geometry and Drawing Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2020
2-4Q
2020/3/24 2020/7/23
LAS.C110 Chemistry Laboratory I G Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
2Q
2020/5/26 2020/5/26
LAS.M101 Calculus I / Recitation D(21~27) Onodera Michiaki /  Sakamoto Shota 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation F(34~40) Shibata Masataka /  Nagamachi Ippei 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation G(41~47) Terao Hiroaki /  Kawai Shingo 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 D Aikawa Kiyotaka 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 N Matsushita Michio 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C110 Chemistry Laboratory I A Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C110 Chemistry Laboratory I B Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.A110 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (geophysics) B Okamoto Taro /  Matsushima Masaki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M105 Calculus II R(51~60) Shibata Masataka 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry H Osamura Yoshihiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics N Kitajima Masashi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 5b(CS1) Ichiji Hiroshi /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P106 Exercises in Physics II k Yatsu Yoichi 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 O Adachi Satoshi 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 E Yoshino Junji 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry I Ohshima Yasuhiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics E Fukuhara Gaku 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 A Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 H Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P105 Exercises in Physics I l Watabiki Yoshiyuki 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/8/14
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry F Hosaka Koichi 2020
3Q
2020/3/24 2020/10/1
LAS.P108 Physics Experiment II Mon4Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
4Q
2020/7/30 2020/7/30
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 E Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 B Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2020
2Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 H Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2020
2Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 A Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 A Jinnouchi Osamu 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 I Tilma Todd 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation B(8~13) Inoue Hisao /  Takasawa Mitsuhiko 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 I Tilma Todd 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C110 Chemistry Laboratory I C Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.E101 Environment and Safety B Ono Kosuke /  Sasabe Takashi /  Tachibana Kazunori /  Kimura Yoshisato /  Murayama Takehiko /  Kondo Masatoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II M(1~10) Minagawa Tatsuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 D Nakamura Takashi 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 C Munekata Hiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 I Tilma Todd 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P108 Physics Experiment II Mon3Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P108 Physics Experiment II Fri3Q Jinnouchi Osamu /  Hirayama Hiroyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Tanishiro Yasumasa /  Hata Tokuro /  Yamazaki Shiro /  Kikuchi Toshiyuki 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry G Ohshima Yasuhiro 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I121 Computer Science I 4a(CS1) Minamide Yasuhiko 2020
3Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C112 Chemistry Laboratory II A Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C112 Chemistry Laboratory II B Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
3-4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M106 Linear Algebra II Q(41~50) Terao Hiroaki 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 C Munekata Hiro 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 I Tilma Todd 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I122 Computer Science II 1b(CS2) Defago Xavier 2020
4Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 F Watabiki Yoshiyuki 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/13
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry O Ohtsu Hiroyoshi 2020
2Q
2020/3/24 2020/6/16
LAS.C110 Chemistry Laboratory I F Komatsu Takayuki /  Toyota Shinji /  Ozawa Kenichi /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Takayama Tomoaki /  Yamashina Masahiro 2020
2Q
2020/5/26 2020/5/26
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 D Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2020
2Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 B Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 C Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2020
1Q
2020/3/24 2020/4/17
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation K(68~73) Endo Hisaaki /  Sakamoto Shota 2020
2Q
2020/3/24 2020/4/8
LAS.M101 Calculus I / Recitation G(41~47) Inoue Hisao /  Kawai Shingo 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation K(68~73) Nosaka Takefumi /  Tanabe Masaharu 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.M101 Calculus I / Recitation U Purkait Soma 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 J Suyama Teruaki 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 H Tanishiro Yasumasa 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry F Uekusa Hidehiro 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry English Class Juhasz Gergely Miklos 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I 4b(IL1) Kobayashi Norimasa /  Komiya Ken 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.I111 Information Literacy I EN(IL1) Bonnet Francois 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 J Suyama Teruaki 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 A Jinnouchi Osamu 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry M Uekusa Hidehiro 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry P Ishitani Osamu 2020
2Q
2020/3/24 2020/3/24
LAS.C103 Basic Organic Chemistry English Class