Font Size SML

Graduate major in Nuclear Engineering, School of Environment and Society
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|137 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Eto Ryo 2021
4Q
2021/3/15  
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji /  Otomo Junichiro 2021
3Q
2021/3/15  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2021
1Q
2021/3/15  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2021
1Q
2021/3/15  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki 2021
2Q
2021/3/15  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.D401 Experiments for Materials related to Decommissioning A Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.F451 Nuclear Engineering Science I Tsutsui Hiroaki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya /  Kitada Takanori /  Kanto Yasuhiro /  Tomita Hideki /  Ouchi Nobuo /  Tachibana Akira /  Yokoyama Akihiko /  Yamaoka Kiyonori /  Yamazawa Hiromi /  Matsuo Youichirou 2021
1-2Q
2021/3/15  
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Sawada Tetsuo /  Takahashi Hideharu 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.N406 Nuclear Reactor Theory II Obara Toru /  Nishiyama Jun 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.F454 Safety and Regional Symbiosis for Nuclear Energy Tsutsui Hiroaki /  Koyama Shinichi /  Tsukimori Kazuyuki /  Ohsaka Masahiko /   /  Iwanaga Mikio /  Kawamoto Yoshimi /  Kanto Yasuhiro /  Kuwazuru Osamu /  Suzuki Keigo 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.O401 Nuclear Non-proliferation and Security Sagara Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu /  Kikuchi Masahiro /  Fukui Toshiki 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.C401 Nuclear Fuel Cycle Engineering Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.D406 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle B Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.D407 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Engineering Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Sagara Hiroshi /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.A404 Application of Accelerators and Radiation Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.D402 Experiments for Materials related to Decommissioning B Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.D405 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle A Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.B401 Radiation Biology and Medicine Matsumoto Yoshihisa 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.F401 Nuclear Safety and Engineering Ethics Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi /  Matsui Ryota 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.D404 Nuclear Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.Z491 Seminar in Nuclear Engineering S1 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
NCL.A403 Particle Accelerator Engineering Hayashizaki Noriyosu 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.C402 Radioactive Waste Management and Disposal Engineering Tsukahara Takehiko /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  2021
3Q
2021/3/15  
NCL.F402 Acts and Regulations on Atomic Energy Akatsuka Hiroshi /  Tsukahara Takehiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.N402 Nuclear Reactor Theory I Obara Toru /  Nishiyama Jun 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.N409 Nuclear Energy Systems Kikura Hiroshige /  Kato Yukitaka /  Sawada Tetsuo /  Kondo Masatoshi /  Harada Takuya /  Uchibori Akihiro 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.F452 Nuclear Engineering Science II Tsutsui Hiroaki /  Akatsuka Hiroshi /  Koyama Shinichi /  Funasaka Hideyuki /  Takeuchi Masayuki /   /  Ohsawa Hideaki /  Mihara Morihiro /  Kinsho Michikazu /  Haga Yoshinori /  Nishihara Tetsuo /  Kaneko Koji /  Ooba Kyoko /  Nishihara Kenji /   /  Kato Chiaki 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.Z492 Seminar in Nuclear Engineering F1 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.N407 Nuclear Safety Engineering Kikura Hiroshige /  Sagara Hiroshi /  Takahashi Hideharu /  Kojima Masayoshi 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.C403 Nuclear Chemical Engineering Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Harada Takuya 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.N411 Innovative Nuclear Systems Design Project Obara Toru /  Nishiyama Jun 2021
3-4Q
2021/3/15  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.O512 Environmental Dynamics of Radioactive Material Takeshita Kenji /  Matsumoto Yoshihisa /  Sagara Hiroshi /  Han Chi Young /  El-Asaad Hamza Khalid /  Terada Hiroaki 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.B501 Radiation Health Effects and Protection Exercise Matsumoto Yoshihisa 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.O509 Nuclear Disaster Response Exercise Kikura Hiroshige /  Han Chi Young /  Takahashi Hideharu 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Han Chi Young /  Kikuchi Masahiro /  Hori Masato /  Akiyama Nobumasa 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.O513 Global Environment and Energy Systems Kato Yukitaka /  Harada Takuya /  Xing L Yan 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.Z591 Seminar in Nuclear Engineering S2 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.Z592 Seminar in Nuclear Engineering F2 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.O604 Crisis Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Yasuda Nakahiro /  Tominaga Shinya /  Itabashi Isao /  Sugawara Shinetsu /  Nojima Tsuyoshi 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.N608 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Special Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.A603 Special Lecture on Accelerator and Fusion Reactor Technology III Hasegawa Jun /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki /  Hayashizaki Noriyosu /  Oshima Nagayasu 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.O601 Special Lecture on Radiation Management I Hayashizaki Noriyosu /  Katabuchi Tatsuya /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.C604 Nuclear Fuel Cycle Engineering Special Laboratory Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.N603 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology III Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.O602 Special Lecture on Radiation Management II Hayashizaki Noriyosu /  Katabuchi Tatsuya /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.N609 Innovative Nuclear Systems Design Special Project Obara Toru /  Nishiyama Jun 2021
3-4Q
2021/9/10  
NCL.C603 Special Lecture on Nuclear Fuel Cycle III Tsukahara Takehiko /  Kobayashi Yoshinao /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa /  Yoshida Katsumi 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.D601 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Special Laboratory Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.Z693 Seminar in Nuclear Engineering S4 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.N606 Nuclear Material Special Laboratory Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.Z692 Seminar in Nuclear Engineering F3 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.Z694 Seminar in Nuclear Engineering F4 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.Z691 Seminar in Nuclear Engineering S3 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
NCL.Z695 Seminar in Nuclear Engineering S5 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.Z696 Seminar in Nuclear Engineering F5 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15