Font Size SML

Graduate major in Engineering Sciences and Design, School of Environment and Society
2 Courses exhibit Notes

Syllabus only|93 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Eto Ryo 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.E405 Entrepreneurship and fundraising Saijo Miki /  Ohashi Takumi /  Kaneko Daisuke 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.H404 Finance Iwasawa Seiichiro 2021
4Q
2021/3/15  
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kuse Rie /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Tanigawa Kiyoshi /  Tezuka Hiroyuki /  Tomita Hitoshi /  Nakayama Sumie /  Hashizume Yoshihiro /  Haraikawa Hiroki /  Masada Junichiro /  Yoshimura Yoshitake 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.H406 Marketing Science Kambe Masahiko 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.Z492 Seminar in Engineering Design F1 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.B402 Engineering Design Project Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Ohashi Takumi /  Yuval Kahlon /  Nakatani Momoko /  Hasegawa Shoichi /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.H407 Leadership Yamamoto Seiichi 2021
3-4Q
2021/3/15  
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji /  Otomo Junichiro 2021
3Q
2021/3/15  
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Fujii Haruyuki /  Yuval Kahlon 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.D404 Design of Medical and Welfare Device Hijikata Wataru 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.F403 UX / Interaction Design Nishida Yoshifumi /  Oono Mikiko 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.H405 Product Design and Development Nagahama Masahiko /  Yuval Kahlon /  Fujii Haruyuki 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.D402 Materials Modeling and Simulation for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Wijeyewickrema Anil 2021
3Q
2021/3/15  
TIM.B411 Innovation Management II Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya 2021
2Q
2021/3/15 2021/8/6
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki 2021
2Q
2021/3/15  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.H401 Disciplined Entrepreneurship Tou Yuji /  Ho Bach Quang 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B401 Engineering Design Advanced Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.E406 User Interview Theory and Practice Saijo Miki /  Ohashi Takumi 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.D406 Prototyping Methodology for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.H403 Sales Strategy and Organization Kitazawa Kotaro 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.Z491 Seminar in Engineering Design S1 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2021
1Q
2021/3/15  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2021
1Q
2021/3/15  
TIM.B410 Innovation Management I Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Senoo Dai /  Matsumura Shigeki /  Kurabayashi Daisuke /  Kitazume Masaki /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Yuval Kahlon 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki /  Yuval Kahlon /  Terui Ryo 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals B Kado Masanori /  Hijikata Wataru /  Yagisawa Masaki 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.D405 Materials and Design for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Mizutani Yoshihiro 2021
1Q
2021/3/15  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro 2021
3Q
2021/3/15  
TIM.D517 Entrepreneurship and Business Development II Sengoku Shintaro 2021
4Q
2021/3/15 2021/9/10
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.D506 Application of Systems Engineering Sakamoto Hiraku /  Akita Daisuke 2021
3Q
2021/3/15  
ICT.H517 Advanced Measurement of Sensory Information Nakamoto Takamichi 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.A502 Engineering Design Project B Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Ohashi Takumi /  Yuval Kahlon /  Nakatani Momoko /  Hasegawa Shoichi /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.A503 Engineering Design Project C Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Ohashi Takumi /  Yuval Kahlon /  Nakatani Momoko /  Hasegawa Shoichi /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo 2021
4Q
2021/3/15  
GEG.P501 Concept Designing Nohara Kayoko /  Zhu Xinru 2021
2Q
2021/3/15  
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.D501 Mechano-System Design Matsumura Shigeki /  Yoshida Kazuhiro 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.D503 Civil Engineering Design I Kitazume Masaki /  Takemura Jiro /  Sasaki Eiichi /  Wijeyewickrema Anil /  Watabe Yoichi 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.C503 Design Theories Fujii Haruyuki /  Yuval Kahlon 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.A501 Engineering Design Project A Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Kado Masanori 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.D504 Civil Engineering Design II Kitazume Masaki /  Sasaki Eiichi /  Takemura Jiro /  Wijeyewickrema Anil 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.B505 Short term Research Project M1 Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.B509 Problem based learning A J Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.B509 Problem based learning A E Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.B506 Short term Research Project M2 Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B511 Problem based learning C E Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.B510 Problem based learning B J Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.Z592 Seminar in Engineering Design F2 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.B512 Problem based learning D J Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.B512 Problem based learning D E Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.Z591 Seminar in Engineering Design S2 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.B510 Problem based learning B E Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B511 Problem based learning C J Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.B507 Short term Research Project M3 Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.B508 Short term Research Project M4 Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ESD.Z691 Seminar in Engineering Design S3 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.Z695 Seminar in Engineering Design S5 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.Z692 Seminar in Engineering Design F3 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.S611 Engineering Science & Design Presentation F Head 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.S604 Business Practice D4 Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.Z693 Seminar in Engineering Design S4 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.S601 Business Practice D1 Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.Z694 Seminar in Engineering Design F4 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.Z696 Seminar in Engineering Design F5 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.S611 Engineering Science & Design Presentation S Head 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.B614 Long-term problem based learning D2 E Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B615 Long-term problem based learning D3 J Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.A604 Pedagogical Seminar for Graduate Students D Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.B609 Problem Based Learning E J Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.S610 Research Dialog S Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
ESD.S602 Business Practice D2 Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.A603 Pedagogical Seminar for Graduate Students C Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.S603 Business Practice D3 Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.B611 Problem Based Learning G J Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.S610 Research Dialog F Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
ESD.B613 Long-term problem based learning D1 J Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.B609 Problem Based Learning E E Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.B611 Problem Based Learning G E Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.B615 Long-term problem based learning D3 E Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
ESD.B612 Problem Based Learning H J Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.B616 Long-term problem based learning D4 J Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.B616 Long-term problem based learning D4 E Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.A601 Pedagogical Seminar for Graduate Students A Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.B613 Long-term problem based learning D1 E Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
ESD.A602 Pedagogical Seminar for Graduate Students B Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B614 Long-term problem based learning D2 J Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B612 Problem Based Learning H E Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
ESD.B610 Problem Based Learning F J Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
ESD.B610 Problem Based Learning F E Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15