Font Size SML

Graduate major in Nuclear Engineering, School of Engineering
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|134 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2020
1Q
2020/3/24  
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Takahashi Fumitake /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji 2020
3Q
2020/3/24  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki 2020
2Q
2020/3/24  
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Uchiyama Yoji 2020
4Q
2020/3/24  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Okimoto Yoichi 2020
2Q
2020/3/24  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.O401 Nuclear Non-proliferation and Security Sagara Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu /  Kikuchi Masahiro /  Kanasugi Masayuki 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Sawada Tetsuo /  Takahashi Hideharu 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.N402 Nuclear Reactor Theory I Obara Toru /  Nishiyama Jun 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.F452 Nuclear Engineering Science II Tsutsui Hiroaki /  Akatsuka Hiroshi /  Koyama Shinichi /  Funasaka Hideyuki /  Takeuchi Masayuki /  Ooba Kyoko /   /  Ohsawa Hideaki /  Mihara Morihiro /  Tsujimoto Kazufumi /  Haga Yoshinori /  Kaneko Koji /  Kinsho Michikazu /  Kato Chiaki 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.F451 Nuclear Engineering Science I Tsutsui Hiroaki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tamagawa Yoichi /  Tomita Hideki /  Yamazawa Hiromi /  Tachibana Akira /  Yamaoka Kiyonori /  Yokoyama Akihiko /  Kitada Takanori /  Kanto Yasuhiro /  Kugo Teruhiko 2020
1-2Q
2020/3/24  
NCL.A403 Particle Accelerator Engineering Hayashizaki Noriyosu 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.C401 Nuclear Fuel Cycle Engineering Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.D407 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Engineering Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Sagara Hiroshi /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi /  Hirose Makoto 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.N411 Innovative Nuclear Systems Design Project Obara Toru /  Nishiyama Jun 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.F401 Nuclear Safety and Engineering Ethics Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.A404 Application of Accelerators and Radiation Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.D401 Experiments for Materials related to Decommissioning A Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.Z492 Seminar in Nuclear Engineering F1 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.F454 Safety and Regional Symbiosis for Nuclear Energy Tsutsui Hiroaki /  Koyama Shinichi /  Tsukimori Kazuyuki /  Ohsaka Masahiko /   /  Iwanaga Mikio /  Kawamoto Yoshimi /  Kanto Yasuhiro /  Kuwazuru Osamu /  Suzuki Keigo 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.N409 Nuclear Energy Systems Kikura Hiroshige /  Kato Yukitaka /  Sawada Tetsuo /  Kondo Masatoshi /  Harada Takuya /  Uchibori Akihiro 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.N406 Nuclear Reactor Theory II Obara Toru /  Nishiyama Jun 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.C402 Radioactive Waste Management and Disposal Engineering Tsukahara Takehiko /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  2020
3Q
2020/3/24  
NCL.B401 Radiation Biology and Medicine Matsumoto Yoshihisa 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.N407 Nuclear Safety Engineering Kikura Hiroshige /  Sagara Hiroshi /  Ujita Hiroshi /  Hirose Makoto 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.Z491 Seminar in Nuclear Engineering S1 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
NCL.C403 Nuclear Chemical Engineering Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Harada Takuya 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.F402 Acts and Regulations on Atomic Energy Akatsuka Hiroshi /  Tsukahara Takehiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.D405 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle A Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.D404 Nuclear Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.D402 Experiments for Materials related to Decommissioning B Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.D406 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle B Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko 2020
4Q
2020/3/24  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Han Chi Young /  Hori Masato /  Akiyama Nobumasa /  Kikuchi Masahiro 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.O511 Nuclear Non-proliferation and Security Exercise Sagara Hiroshi /  Takao Koichiro /  Han Chi Young /  Kitao Takahiko /  Nagatani Taketeru /  Sekine Megumi 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.O513 Global Environment and Energy Systems Kato Yukitaka /  Ujita Hiroshi /  Xing L Yan 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.B501 Radiation Health Effects and Protection Exercise Matsumoto Yoshihisa 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.Z591 Seminar in Nuclear Engineering S2 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.Z592 Seminar in Nuclear Engineering F2 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.N602 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology II Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.O603 Risk Assessment and Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /   /   /  Kirimoto Yukihiro /  2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
NCL.Z693 Seminar in Nuclear Engineering S4 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
NCL.Z691 Seminar in Nuclear Engineering S3 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
NCL.Z695 Seminar in Nuclear Engineering S5 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
NCL.N608 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Special Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.C602 Special Lecture on Nuclear Fuel Cycle II Tsukahara Takehiko /  Kobayashi Yoshinao /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa /  Yoshida Katsumi 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
NCL.A602 Special Lecture on Accelerator and Fusion Reactor Technology II Iio Shunji /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki /  Hasegawa Jun /  Hayashizaki Noriyosu 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
NCL.N606 Nuclear Material Special Laboratory Yoshida Katsumi /  Takasu Hiroki /  Hubarevich Hanna 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.C604 Nuclear Fuel Cycle Engineering Special Laboratory Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Tsukahara Takehiko /  Nakase Masahiko 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.Z692 Seminar in Nuclear Engineering F3 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.Z696 Seminar in Nuclear Engineering F5 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.Z694 Seminar in Nuclear Engineering F4 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
NCL.O605 Radiation Disaster Response Exercise Katabuchi Tatsuya /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Han Chi Young 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.D601 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Special Laboratory Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24