Font Size SML

Graduate major in Engineering Sciences and Design, School of Engineering
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|88 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Eto Ryo 2022
4Q
2022/9/5  
TIM.B410 Innovation Management I Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya 2022
1Q
2022/8/29  
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Hijikata Wataru /  Nakatani Momoko /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Kahlon Yuval /  Terui Ryo 2022
1Q
2022/4/4  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2022
1Q
2022/3/16  
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji /  Otomo Junichiro 2022
3Q
2022/4/20  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Otomo Junichiro /  Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Wada Hiroyuki 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B402 Engineering Design Project Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Ohashi Takumi /  Kahlon Yuval /  Nakatani Momoko /  Hasegawa Shoichi /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo /  Tanaka Miho 2022
3-4Q
2022/9/2  
ESD.D405 Materials and Design for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Mizutani Yoshihiro 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B401 Engineering Design Advanced Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Nakatani Momoko /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo 2022
2Q
2022/3/18  
ESD.E406 User Interview Theory and Practice Saijo Miki /  Ohashi Takumi 2022
2Q
2022/3/16  
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kuse Rie /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Sangawa Hiroyuki /  Sunaga Hayato /  Sumi Ikuhiro /  Tanaka Fumito /  Tomita Hitoshi /  Nakayama Sumie /  Hanai Naoto /  Masada Junichiro /  Yoshimura Yoshitake 2022
3-4Q
2022/4/20  
ESD.H401 Disciplined Entrepreneurship Tou Yuji /  Ho Bach Quang 2022
2Q
2022/3/18  
ESD.F403 UX / Interaction Design Nishida Yoshifumi /  Oono Mikiko 2022
3Q
2022/4/20  
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru 2022
3Q
2022/9/6  
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Senoo Dai /  Kurabayashi Daisuke /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Nakatani Momoko /  Sasaki Eiichi /  Kahlon Yuval 2022
1Q
2022/3/18  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.D406 Prototyping Methodology for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki 2022
1-2Q
2022/3/16  
ESD.D404 Design of Medical and Welfare Device Hijikata Wataru 2022
3Q
2022/8/31  
ESD.H404 Finance Iwasawa Seiichiro 2022
4Q
2022/9/1  
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko 2022
1-2Q
2022/3/16  
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Kahlon Yuval /  Fujii Haruyuki 2022
3Q
2022/5/11  
ESD.H406 Marketing Science Kambe Masahiko 2022
3-4Q
2022/4/20  
TIM.B411 Innovation Management II Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya 2022
2Q
2022/3/28  
ESD.Z492 Seminar in Engineering Design F1 Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20  
ESD.Z491 Seminar in Engineering Design S1 Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Otomo Junichiro /  Arai Hajime /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Wada Hiroyuki 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.H403 Sales Strategy and Organization Kitazawa Kotaro 2022
1-2Q
2022/3/28  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
GEG.P501 Concept Designing Nohara Kayoko 2022
2Q
2022/4/4  
TIM.D517 Entrepreneurship and Business Development II Sengoku Shintaro 2022
4Q
2022/5/11  
ESD.D501 Mechano-System Design Yoshida Kazuhiro 2022
4Q
2022/11/9  
ICT.H517 Advanced Measurement of Sensory Information Nakamoto Takamichi 2022
4Q
2022/4/20  
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke 2022
2Q
2022/4/4  
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.C503 Design Theories Fujii Haruyuki /  Kahlon Yuval 2022
1Q
2022/3/18  
ESD.D506 Application of Systems Engineering Sakamoto Hiraku /  Akita Daisuke 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.D504 Civil Engineering Design II Sasaki Eiichi /  Takemura Jiro /  Wijeyewickrema Anil 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B509 Problem based learning A E Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B511 Problem based learning C E Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.B509 Problem based learning A J Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B506 Short term Research Project M2 Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B510 Problem based learning B E Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B511 Problem based learning C J Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.Z591 Seminar in Engineering Design S2 Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro 2022
3Q
2022/5/11  
ESD.Z592 Seminar in Engineering Design F2 Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20  
ESD.B512 Problem based learning D J Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B505 Short term Research Project M1 Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B510 Problem based learning B J Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B512 Problem based learning D E Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B507 Short term Research Project M3 Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.B508 Short term Research Project M4 Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ESD.A601 Pedagogical Seminar for Graduate Students A Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B617 Cooperative Education through Research Internships of Engineering Sciences and Design 1 Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/28  
ESD.B609 Problem Based Learning E E Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.Z695 Seminar in Engineering Design S5 Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
ESD.S611 Engineering Science & Design Presentation S Head 2022
1-2Q
2022/3/18  
ESD.B610 Problem Based Learning F J Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B611 Problem Based Learning G E Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.B617 Cooperative Education through Research Internships of Engineering Sciences and Design 2 Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/5/11  
ESD.A604 Pedagogical Seminar for Graduate Students D Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B612 Problem Based Learning H E Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B616 Long-term problem based learning D4 E Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B613 Long-term problem based learning D1 J Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.A602 Pedagogical Seminar for Graduate Students B Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B611 Problem Based Learning G J Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.Z692 Seminar in Engineering Design F3 Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20  
ESD.Z696 Seminar in Engineering Design F5 Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20  
ESD.S611 Engineering Science & Design Presentation F Head 2022
3-4Q
2022/5/11  
ESD.S601 Business Practice D1 Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B609 Problem Based Learning E J Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.B613 Long-term problem based learning D1 E Academic Supervisor 2022
1Q
2022/3/16  
ESD.Z691 Seminar in Engineering Design S3 Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
ESD.Z693 Seminar in Engineering Design S4 Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
ESD.S610 Research Dialog S Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
ESD.S602 Business Practice D2 Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B614 Long-term problem based learning D2 J Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B610 Problem Based Learning F E Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.B614 Long-term problem based learning D2 E Academic Supervisor 2022
2Q
2022/3/16  
ESD.A603 Pedagogical Seminar for Graduate Students C Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.S603 Business Practice D3 Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.B615 Long-term problem based learning D3 E Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.S610 Research Dialog F Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20  
ESD.S604 Business Practice D4 Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B612 Problem Based Learning H J Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B616 Long-term problem based learning D4 J Academic Supervisor 2022
4Q
2022/4/20  
ESD.B615 Long-term problem based learning D3 J Academic Supervisor 2022
3Q
2022/4/20  
ESD.Z694 Seminar in Engineering Design F4 Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20