Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|77 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki /  Shimura Masayasu 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Minamoto Yuki /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu /  Aoki Takayuki /  Xiao Feng 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Aoki Takayuki /  Onishi Ryo /  Xiao Feng 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity A Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Akasaka Hiroki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Miura Satoshi /  Tanaka Shinji /  Nabae Hiroyuki /  Endo Gen /  Takayama Toshio /  Kurokawa Yu /  Yamada Tetsuya /  Tajima Shingo /   /  Yabe Noboru /  Han Goki 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  Ogasawara Ko 2021
3-4Q
2021/3/15  
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Sasabe Takashi /  Okawa Seiji 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke /  Ichinose Taiko 2021
3Q
2021/3/15  
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke /  Shinshi Tadahiko 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Hanamura Katsunori /  Aoki Takayuki /  Onishi Ryo 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing Nozaki Tomohiro /  Nakagawa Yuki /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs  /  Tajima Shingo /  Momozono Satoshi /  Mizutani Yoshihiro /  Ikeda Ikuma /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Yamada Tetsuya /  Masuya Ken /  Matsushita Shintaro /  Takahashi Hideharu /  Hozumi Tsutomu /  Sekiguchi Yu /  Kodama Manabu /  Sugita Naohiro 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.G211 Mechanical Materials Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing A Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Aono Yuko 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.C201 Mechanics of Materials Sakaguchi Motoki /  Todoroki Akira 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.B214 Vector Analysis Hasegawa Jun /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs  /  Tajima Shingo /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Sugita Naohiro /  Yamada Tetsuya /  Kodama Manabu /  Masuya Ken /  Matsushita Shintaro /  Sekiguchi Yu /  Takahashi Hideharu /  Hozumi Tsutomu 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering C Teaching Staffs  /  Tajima Shingo /  Momozono Satoshi /  Ikeda Ikuma /  Mizutani Yoshihiro /  Kurokawa Yu /  Kawaguchi Tatsuya /  Sugita Naohiro /  Kodama Manabu /  Hozumi Tsutomu /  Sekiguchi Yu /  Takahashi Hideharu /  Matsushita Shintaro /  Eom Sang In /  Masuya Ken /  Yamada Tetsuya 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.B212 Complex Function Theory Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Aoki Takayuki /  Tanaka Tomohisa /  Xiao Feng 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.B213 Partial Differential Equations Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko 2021
2Q
2021/3/15  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Okada Masafumi 2021
4Q
2021/3/15 2021/9/28
MEC.M334 Introduction to Aeronautical Engineering Inoue Takayoshi /   /   /  Harada Masashi /   /   /  2021
4Q
2021/3/15  
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Matunaga Saburo /  Uchiumi Masaharu 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.E331 Energy Conversion Fushinobu Kazuyoshi /  Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Kikura Hiroshige 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro 2021
1-2Q
2021/3/15  
MEC.M331 Space Systems Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  2021
2Q
2021/3/15  
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Takayama Toshio /  Ishida Tadashi /  Kim Joon-Wan /  Omata Toru 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Tanaka Tomohisa /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.N331 Automotive Engineering Hanamura Katsunori /  Kizaki Mikio /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  2021
3Q
2021/3/15  
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki /  Endo Gen 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems A Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Murakami Yoichi /  Sasabe Takashi /  Sawada Tetsuo /  Zhu Jiang /  Nabae Hiroyuki /  Yasui Takao 2021
1-2Q
2021/3/15  
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Tanahashi Mamoru /  Onishi Ryo 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.E311 Heat Transfer A Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Takayama Toshio 2021
3-4Q
2021/3/15  
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Nakamura Hiroshi /  Endo Mitsuru /  Tanikawa Tamio /   /   /   /  Kanehiro Fumio /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro /  Kamimura Akiya /  Murakami Hiroki /   /   /  Ichinose Taiko 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems B Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Sakamoto Hiraku /  Omata Toru /  Suzumori Koichi /  Hatsuzawa Takeshi /  Okuno Yoshihiro /  Ishida Tadashi /  Endo Gen /  Tadano Kotaro /  Tanaka Hiroto /  Masuya Ken /  Hijikata Wataru /  Yasui Takao 2021
3-4Q
2021/3/15  
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Sato Chiaki 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.L331 Basic Bioengineering Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs  /  Watanabe Hirotatu /  Mizutani Yoshihiro /  Suzuki Yuji /  Nakagawa Yuki /  Nakano Yutaka /  Minamoto Yuki /  Nabae Hiroyuki 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.D311 Vibration Analysis A Takahara Hiroki /  Okuma Masaaki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Okawa Seiji /  Sato Chiaki 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Omata Toru 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs  /  Okawa Seiji /  Nakanishi Hiroki /  Sugahara Yusuke /  Saito Takushi /  Endo Gen /  Aono Yuko 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Kim Joon-Wan /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi /  Hatsuzawa Takeshi 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs  /  Takayama Toshio /  Yamazaki Takahisa 2021
1-2Q
2021/3/15  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Takayama Toshio 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Takayama Toshio 2021
3Q
2021/3/15  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs  /  Takayama Toshio /  Yamazaki Takahisa 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs  /  Saito Takushi /  Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Sugahara Yusuke /  Aono Yuko /  Okawa Seiji 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.Z395 Advanced independent research project F5c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Takayama Toshio 2021
3-4Q
2021/3/15  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
1Q
2021/3/15  
MEC.Z374 Advanced independent research project S4c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
1-2Q
2021/3/15  
MEC.Z375 Advanced independent research project S5c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
1-2Q
2021/3/15  
MEC.Z376 Advanced independent research project S6c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
1-2Q
2021/3/15  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.Z394 Advanced independent research project F4c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Takayama Toshio 2021
3-4Q
2021/3/15  
MEC.Z396 Advanced independent research project F6c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa /  Takayama Toshio 2021
3-4Q
2021/3/15  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs  /  Takayama Toshio /  Yamazaki Takahisa 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs  /  Takayama Toshio /  Yamazaki Takahisa 2021
4Q
2021/3/15  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa 2021
2Q
2021/3/15  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs  /  Takayama Toshio /  Yamazaki Takahisa 2021
3Q
2021/3/15