Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
12 Courses exhibit Notes

Syllabus only|83 Courses

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/2
MEC.C201 Mechanics of Materials A Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/25
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Oguri Yoshiyuki /  Obara Toru /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya 2019
4Q
  2019/10/3
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/6
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi 2019
3Q
  2019/10/31
MEC.D201 Mechanical Vibrations B Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki 2019
3Q
2019/3/18 2019/11/12
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2019
3Q
  2019/11/8
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru 2019
1Q
  2019/5/31
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Tadano Kotaro /  Hijikata Wataru /  Matsumoto Osamu /  Matsumoto Yoshio /  Kawai Yoshihiro /  Tanikawa Tamio /   /  Nagata Kazuyuki /   /   /  Kanehiro Fumio /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro 2019
1Q
  2019/6/6
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Nagasaki Takao /  Xiao Feng 2019
4Q
2019/3/18 2019/10/24
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) B Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/6
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi 2019
2Q
  2019/7/31