School of Life Science and Technology|7 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ART.T545 Molecular Simulation Sakurai Minoru /  Sekijima Masakazu /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II Motokura Ken /  Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Motokura Ken /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Wakabayashi Ken-Ichi /  Tadano Kotaro /  Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Tanaka Katsunori /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C451 Advanced Research Topics for Life Innovation I Hashi Kazuo /  Onoda Keiichi /  Yamakawa Yoshinori /  Watanabe Keita Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C452 Advanced Research Topics for Life Innovation II Undecided Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z491 HCB Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z492 HCB Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z691 HCB Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z692 HCB Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z693 HCB Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z694 HCB Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z695 HCB Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z696 HCB Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Kondoh Shinae /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Katsunori /  Mori Toshiaki /  Imamura Sousuke /  Okada Satoshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C543 International Presentation II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C543 International Presentation II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Inoue Keiji /  Funabashi Hisakage /  Chibazakura Taku Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Morita Tomotake /  Fukuoka Tokuma Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M561 Kinematics and mechanism of medical robotics Omata Toru /  Takayama Toshio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z591 HCB Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.Z592 HCB Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C633 HCB off-campus advanced training 1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C633 HCB off-campus advanced training 1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takahashi Masayuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kawashima Kenji /  Kanno Takahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 2 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/10/5 2020/3/24
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/10/5 2020/3/24
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki /  Kajiwara Susumu /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato /  Baba Hidehiko /  Akimoto Jin Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/10/9
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Yamamoto Naoyuki /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Tomita Naomi /  Matsumoto Tadashi /  Kobayashi Makoto /  Yokoyama Chikafumi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/2
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu /  Yoshimura Natsue Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Sakurai Kazuo /  Nagasaki Yukio Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Miwa Tetsuya /  Kamei Kenichirou /  Kobatake Eiry Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A413 Career Development Seminars Ogura Shunichiro /  Fujie Toshinori /  Ookuma Moriya /  Inagawa Takahiro /  Saitou Akihiro /  Miyamoto Hitomi /  Takayanagi Masaru /  Nishimura Suzushi /  Okamura Naoki /  Inoue Akino /  Furuta Aya /  Miyazawa Akihiko /  Ueoka Yutaro /  Kudou Shinobu /  Nakamura Shigeo Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Uchihashi Takayuki /  Nango Eriko /  Ikeguchi Mitsunori /  Ueno Takafumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/11
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/10/6 2020/3/24
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.A509 LST Frontier Seminar 5 Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/4/22
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Woltjen Knut /  Adrian Moore Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Woltjen Knut /  Adrian Moore Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.C401 Institutional Training Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Hoshino Ayuko /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.C401 Institutional Training Academic Supervisor  /  Nakajima Motowo Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/10/21
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/28 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A203 Biochemistry I Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A206 Physical Chemistry II Hayashi Nobuhiro /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/23
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Kadonosono Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/9/17
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A246 Bioinformatics(LST) Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24