School of Materials and Chemical Technology|11 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
XMC.A105 Processes for creation in science and technology【School of Materials and Chemical Technology】 Ihara Manabu /  Morikawa Junko /  Matsushita Sachiko /  Ueda Mitsutoshi /  Hayamizu Yuhei /  Teaching Staffs 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A104 Introduction of Materials and Chemical Technology C Ihara Manabu /  Tokita Masatoshi /  Michinobu Tsuyoshi /  Okawara Shinichi /  Akita Munetaka /  Tomita Ikuyoshi /  Ikoma Toshiyuki /  Fujii Toshiyuki 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A103 Introduction of Materials and Chemical Technology B Ihara Manabu /  Taniguchi Izumi /  Hoshina Takuya /  Miyauchi Masahiro /  Kumai Shinji /  Morikawa Junko /  Kato Yukitaka /  Murahashi Tetsuro /  Otsuka Hideyuki 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A102 Introduction of Materials and Chemical Technology A Ihara Manabu /  Kuwata Shigeki /  Kobayashi Equo /  Yamaguchi Takeo /  Tanaka Katsunori /  Ando Shinji /  Oba Fumiyasu /  Nishikata Atsushi /  Mori Takehiko /  Morikawa Junko 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A101 Materials and Chemical Technology Literacy Ihara Manabu /  Morikawa Junko /  Hara Masahiko /  Yoshikawa Shiro /   /  Hoshina Takuya 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z696 Seminar in Nuclear Engineering F5 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z695 Seminar in Nuclear Engineering S5 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z694 Seminar in Nuclear Engineering F4 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z693 Seminar in Nuclear Engineering S4 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z692 Seminar in Nuclear Engineering F3 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z691 Seminar in Nuclear Engineering S3 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z592 Seminar in Nuclear Engineering F2 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z591 Seminar in Nuclear Engineering S2 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z492 Seminar in Nuclear Engineering F1 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.Z491 Seminar in Nuclear Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O605 Radiation Disaster Response Exercise Katabuchi Tatsuya /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Han Chi Young Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
NCL.O603 Risk Assessment and Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /   /   /  Kirimoto Yukihiro /  Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O513 Global Environment and Energy Systems Kato Yukitaka /  Ujita Hiroshi /  Xing L Yan Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O511 Nuclear Non-proliferation and Security Exercise Sagara Hiroshi /  Takao Koichiro /  Han Chi Young /  Kitao Takahiko /  Nagatani Taketeru /  Sekine Megumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/25
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Han Chi Young /  Hori Masato /  Akiyama Nobumasa /  Kikuchi Masahiro Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/7
NCL.O401 Nuclear Non-proliferation and Security Sagara Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu /  Kikuchi Masahiro /  Kanasugi Masayuki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N608 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Special Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N606 Nuclear Material Special Laboratory Yoshida Katsumi /  Takasu Hiroki /  Hubarevich Hanna Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.N602 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology II Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/7
NCL.N411 Innovative Nuclear Systems Design Project Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/10/1 2020/9/30
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/15
NCL.N409 Nuclear Energy Systems Kikura Hiroshige /  Kato Yukitaka /  Sawada Tetsuo /  Kondo Masatoshi /  Harada Takuya /  Uchibori Akihiro Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.N407 Nuclear Safety Engineering Kikura Hiroshige /  Sagara Hiroshi /  Ujita Hiroshi /  Hirose Makoto Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N406 Nuclear Reactor Theory II Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/11
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Sawada Tetsuo /  Takahashi Hideharu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N402 Nuclear Reactor Theory I Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/2
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I609 Special Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I608 Special Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I607 International Special Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I606 International Special Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I605 International Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I604 International Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I603 Special Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I602 Special Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I601 Nuclear Engineering Off-Campus Project Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I510 Internship in Nuclear Regulation II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I509 Internship in Nuclear Regulation I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I508 International Internship in Nuclear Engineering IV Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I506 International Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I505 International Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I504 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I502 Internship in Nuclear Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.I501 Internship in Nuclear Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.F454 Safety and Regional Symbiosis for Nuclear Energy Tsutsui Hiroaki /  Koyama Shinichi /  Tsukimori Kazuyuki /  Ohsaka Masahiko /   /  Iwanaga Mikio /  Kawamoto Yoshimi /  Kanto Yasuhiro /  Kuwazuru Osamu /  Suzuki Keigo Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
NCL.F452 Nuclear Engineering Science II Tsutsui Hiroaki /  Akatsuka Hiroshi /  Koyama Shinichi /  Funasaka Hideyuki /  Takeuchi Masayuki /  Ooba Kyoko /   /  Ohsawa Hideaki /  Mihara Morihiro /  Tsujimoto Kazufumi /  Haga Yoshinori /  Kaneko Koji /  Kinsho Michikazu /  Kato Chiaki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.F451 Nuclear Engineering Science I Tsutsui Hiroaki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tamagawa Yoichi /  Tomita Hideki /  Yamazawa Hiromi /  Tachibana Akira /  Yamaoka Kiyonori /  Yokoyama Akihiko /  Kitada Takanori /  Kanto Yasuhiro /  Kugo Teruhiko Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.F402 Acts and Regulations on Atomic Energy Akatsuka Hiroshi /  Tsukahara Takehiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.F401 Nuclear Safety and Engineering Ethics Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.D601 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Special Laboratory Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.D407 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Engineering Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Sagara Hiroshi /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi /  Hirose Makoto Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
NCL.D406 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle B Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/10/7 2020/3/24
NCL.D405 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle A Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Nakase Masahiko Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
NCL.D404 Nuclear Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
NCL.D402 Experiments for Materials related to Decommissioning B Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.D401 Experiments for Materials related to Decommissioning A Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.C604 Nuclear Fuel Cycle Engineering Special Laboratory Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Tsukahara Takehiko /  Nakase Masahiko Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3-4Q
2020/10/5 2020/3/24
NCL.C602 Special Lecture on Nuclear Fuel Cycle II Tsukahara Takehiko /  Kobayashi Yoshinao /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Matsumoto Yoshihisa /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.C403 Nuclear Chemical Engineering Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Harada Takuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
NCL.C402 Radioactive Waste Management and Disposal Engineering Tsukahara Takehiko /  Takeshita Kenji /  Takao Koichiro /  Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
NCL.C401 Nuclear Fuel Cycle Engineering Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.B501 Radiation Health Effects and Protection Exercise Matsumoto Yoshihisa Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.B401 Radiation Biology and Medicine Matsumoto Yoshihisa Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.A602 Special Lecture on Accelerator and Fusion Reactor Technology II Iio Shunji /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki /  Hasegawa Jun /  Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
NCL.A404 Application of Accelerators and Radiation Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.A403 Particle Accelerator Engineering Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N634 Special Lecture in MEC D4 Sasabe Takashi /  Nakanishi Hiroki /  Nishida Yoshifumi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N633 Special Lecture in MEC D3 Saito Takushi /  Sakaguchi Motoki /  Takayama Toshio Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N632 Special Lecture in MEC D2 Aoki Takayuki /  Matsumura Shigeki /  Inaba Kazuaki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N631 Special Lecture in MEC D1 Tanahashi Mamoru /  Sato Chiaki /  Nakano Yutaka Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M532 Space Systems and Missions Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Matunaga Saburo Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M531 Space Systems Analysis B Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M433 Space Systems Analysis A Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J432 Mechanism and Control for Ultra-precision Motion Shinshi Tadahiko Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J431 Ultra-precision Measurement Yoshioka Hayato /  Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Yoshida Takako Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
MEC.H433 Mechatronics Device and Control Yamaura Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G531 Precision Manufacturing Processes Hirata Atsushi /  Aono Yuko /  Yoshioka Hayato Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G432 Metalforming Yoshino Masahiko /  Ohtake Naoto Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Tanaka Tomohisa /  Hirata Atsushi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F532 Rarefied Gas Dynamics Inoue Takayoshi /  Okamura Tetsuji Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F431 Computational Fluid Dynamics Xiao Feng /  Aoki Takayuki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E531 Plasma Physics Hasegawa Jun Graduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E433 Advanced Thermal-Fluids Measurement Kikura Hiroshige /  Saito Takushi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/10/4
MAT.Z696 Seminar in Materials Science and Technology F5 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z695 Seminar in Materials Science and Technology S5 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z694 Seminar in Materials Science and Technology F4 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z693 Seminar in Materials Science and Technology S4 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z692 Seminar in Materials Science and Technology F3 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z691 Seminar in Materials Science and Technology S3 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z592 Seminar in Materials Science and Technology F2 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z591 Seminar in Materials Science and Technology S2 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z492 Seminar in Materials Science and Technology F1 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z491 Seminar in Materials Science and Technology S1 Academic Supervisor Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z396 Advanced independent research project F6c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.Z395 Advanced independent research project F5c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.Z394 Advanced independent research project F4c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.Z393 Advanced independent research project F3c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z393 Advanced independent research project F3c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.Z392 Advanced independent research project F2c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z392 Advanced independent research project F2c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.Z391 Advanced independent research project F1c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z391 Advanced independent research project F1c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.Z389 Independent research project(MAT) Academic Supervisor Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
  2020/3/24
MAT.Z389 Independent research project(MAT) Academic Supervisor Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) C Teaching Staffs  /  Hoshina Takuya /  Kitano Masaaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) C