School of Materials and Chemical Technology|11 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
XMC.A101 Materials and Chemical Technology Literacy Ihara Manabu /  Morikawa Junko /  Hara Masahiko /  Yoshikawa Shiro /   /  Hoshina Takuya 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A102 Introduction of Materials and Chemical Technology A Ihara Manabu /  Kuwata Shigeki /  Kobayashi Equo /  Yamaguchi Takeo /  Tanaka Katsunori /  Ando Shinji /  Oba Fumiyasu /  Nishikata Atsushi /  Mori Takehiko /  Morikawa Junko 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A103 Introduction of Materials and Chemical Technology B Ihara Manabu /  Taniguchi Izumi /  Hoshina Takuya /  Miyauchi Masahiro /  Kumai Shinji /  Morikawa Junko /  Kato Yukitaka /  Murahashi Tetsuro /  Otsuka Hideyuki 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A104 Introduction of Materials and Chemical Technology C Ihara Manabu /  Tokita Masatoshi /  Michinobu Tsuyoshi /  Okawara Shinichi /  Akita Munetaka /  Tomita Ikuyoshi /  Ikoma Toshiyuki /  Fujii Toshiyuki 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XMC.A105 Processes for creation in science and technology【School of Materials and Chemical Technology】 Ihara Manabu /  Morikawa Junko /  Matsushita Sachiko /  Ueda Mitsutoshi /  Hayamizu Yuhei /  Teaching Staffs 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A201 Fundamentals of Electrical Science and Engineering Kitamoto Yoshitaka /  Majima Yutaka Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/9
MAT.A202 Fundamentals of Mechanics of Materials F Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A203 Quantum Mechanics of Materials a Mori Takehiko /  Azuma Masaki /  Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
MAT.A203 Quantum Mechanics of Materials b Mori Takehiko /  Azuma Masaki /  Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/16
MAT.A204 Thermodynamics of Materials a Nakajima Akira /  Kawaji Hitoshi /  Susa Masahiro /  Kawamura Kenichi /  Tada Eiji /  Ueda Mitsutoshi /  Kobayashi Yoshinao /  Hayashi Miyuki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A204 Thermodynamics of Materials b Nakajima Akira /  Kawaji Hitoshi /  Susa Masahiro /  Kawamura Kenichi /  Tada Eiji /  Ueda Mitsutoshi /  Kobayashi Yoshinao /  Hayashi Miyuki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A205 Exercise on Information Processing Ishikawa Ken /  Kuboyama Keiichi /  Harumoto Takashi /  Takahashi Akira Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
MAT.A250 Materials Science Laboratory I Miyauchi Masahiro /  Shioya Masatoshi /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Hayashi Miyuki /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo /  Tada Eiji /  Terada Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Kobayashi Satoru /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/19
MAT.A251 Materials Science Laboratory II Miyauchi Masahiro /  Shioya Masatoshi /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Hayashi Miyuki /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo /  Tada Eiji /  Terada Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Kobayashi Satoru /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A252 Materials Science Laboratory III Miyauchi Masahiro /  Shioya Masatoshi /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Hayashi Miyuki /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo /  Tada Eiji /  Terada Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Kobayashi Satoru /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C201 Inorganic Quantum Chemistry Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.C202 Crystal and Phonon Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C203 Statistical Mechanics (Ceramics course) Kamiya Toshio /  Matsuishi Satoru Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C204 Kinetics of Chemical Reaction (Ceramics course) Ikoma Toshiyuki /  Matsushita Nobuhiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C205 Introduction of Ceramics Teaching Staffs  /  Hoshina Takuya /  Nakajima Akira /  Oba Fumiyasu /  Isobe Toshihiro /  Tsurumi Takaaki /  Miyauchi Masahiro /  Matsushita Sachiko /  Matsuda Akifumi /  Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro /  Kamiya Toshio /  Yoshida Katsumi /  Hayashi Tomohiro /  Ikoma Toshiyuki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C206 Ceramic Processing Nakajima Akira /  Isobe Toshihiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M201 Fundamentals of Crystallography Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M202 Statistical Mechanics(M) Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M203 Chemical Reaction Dynamics(M) Sone Masato /  Kawamura Kenichi /  Kobayashi Yoshinao /  Tada Eiji /  Ueda Mitsutoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M205 Fundamentals of Stress and Strain, and Deformation of Metals Takeyama Masao /  Onaka Susumu Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M206 Electronic Structure and Physical Properties of Metals Shi Ji /  Nakamura Yoshio Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M207 Phase Diagram and Stability in Metals Hosoda Hideki /  Kimura Yoshisato Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P201 Quantum Chemistry A Ouchi Yukio Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P202 Quantum Chemistry B Ouchi Yukio Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P211 Organic Chemistry (Structure-I) Michinobu Tsuyoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P212 Organic Chemistry (Structure-II) Michinobu Tsuyoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P213 Organic Chemistry (Reaction-A) Hayakawa Teruaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P214 Organic Chemistry (Reaction-B) Hayakawa Teruaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P215 Inorganic Chemistry Mori Takehiko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P204 Physical Chemistry (Thermodynamics) Matsumoto Hidetoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P221 Organic Materials Structures A Ougizawa Toshiaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C301 Crystal Chemistry (Ceramics course) Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C302 Spectroscopy Yano Tetsuji /  Kitazawa Nobuaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C303 Organic and Polymer Chemistry Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C304 Structural Science of Non-crystalline Solids Yano Tetsuji Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C305 Semiconductor Materials and Device Hoshina Takuya /  Jo Masafumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C306 Dielectric Materials Science Tsurumi Takaaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C307 Magnetic Materials Science Azuma Yasuo /  Matsushita Nobuhiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C310 Mathematical Methods for Materials Science Kumagai Yu /  Yamamoto Takafumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C312 Electrochemistry (Ceramics course) Miyauchi Masahiro /  Matsushita Sachiko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/17
MAT.C313 Interface Chemistry Matsushita Sachiko /  Kondo Takeshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C314 Environmental Science Miyauchi Masahiro /  Tokudome Hiromasa Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C315 Fundamentals of Single Crystal and Thin Film Processing Funakubo Hiroshi /  Isobe Toshihiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.C316 Biomaterials Science Ikoma Toshiyuki /  Chen Guoping Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C350 Ceramics Laboratory I Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Akira /  Hubarevich Hanna /  Kishi Tetsuo /  Kubota Yuta Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C351 Ceramics Laboratory II Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Akira /  Hubarevich Hanna /  Kishi Tetsuo /  Kubota Yuta Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C352 Ceramics Laboratory III Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Akira /  Hubarevich Hanna /  Kishi Tetsuo /  Kubota Yuta Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M301 Characterization of Metals and Alloys Sone Masato /  Inamura Tomonari /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M303 Lattice Defects and Dislocation Fujii Toshiyuki /  Muraishi Shinji Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/5/15
MAT.M304 Crystal Growth and Structure Formation Kumai Shinji /  Kobayashi Equo Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M305 Ferrous Materials I - Fundamentals of Iron and Steels Takeyama Masao /  Kobayashi Satoru /  Nakada Nobuo /  Terada Yoshihiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M306 Ferrous Materials II - Principles for Applications Terada Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Takeyama Masao /  Kobayashi Satoru Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M307 Science and Engineering of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M308 Electrochemistry of Metals Nishikata Atsushi /  Tada Eiji Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M309 Creativity Laboratory in Metallurgy Kobayashi Equo /  Takeyama Masao /  Nakamura Yoshio /  Shi Ji /  Fujii Toshiyuki /  Susa Masahiro /  Kumai Shinji /  Nishikata Atsushi /  Onaka Susumu /  Hosoda Hideki /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Hayashi Miyuki /  Kobayashi Yoshinao /  Muraishi Shinji /  Tada Eiji /  Kimura Yoshisato /  Terada Yoshihiro /  Sone Masato /  Inamura Tomonari /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Kobayashi Satoru /  Sannomiya Takumi /  Harada Yohei /  Nakashima Hirotoyo /  Miyazawa Tomotaka /  Watanabe Takashi /  Endo Rie /  Ooi Azusa Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M310 Metallic Materials Processing Urabe Toshiaki /  Kanbe Hiroshi /  Kobayashi Satoru Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M311 English Seminar in Metallurgy Teaching Staffs  /  Kobayashi Satoru Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M312 Off-Campus Training in Metallurgy Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M351 Metallurgical Engineering Laboratory II Kobayashi Equo /  Takeyama Masao /  Nakamura Yoshio /  Shi Ji /  Fujii Toshiyuki /  Susa Masahiro /  Kumai Shinji /  Nishikata Atsushi /  Onaka Susumu /  Hosoda Hideki /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Hayashi Miyuki /  Kobayashi Yoshinao /  Muraishi Shinji /  Tada Eiji /  Kimura Yoshisato /  Terada Yoshihiro /  Sone Masato /  Inamura Tomonari /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Kobayashi Satoru /  Sannomiya Takumi /  Harumoto Takashi /  Harada Yohei /  Nakashima Hirotoyo /  Miyazawa Tomotaka /  Watanabe Takashi /  Endo Rie /  Ooi Azusa /  O Minho /  Shinohara Yuri /  Tahara Masaki /  Miyazawa Naoki /  Chang Tso-Fu /  Yasui Shintaro /  Chiu Wan Ting /  Watanabe Manabu Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M352 Metallurgical Engineering Laboratory III Kobayashi Equo /  Takeyama Masao /  Nakamura Yoshio /  Shi Ji /  Fujii Toshiyuki /  Susa Masahiro /  Kumai Shinji /  Nishikata Atsushi /  Onaka Susumu /  Hosoda Hideki /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Hayashi Miyuki /  Kobayashi Yoshinao /  Muraishi Shinji /  Tada Eiji /  Kimura Yoshisato /  Terada Yoshihiro /  Sone Masato /  Inamura Tomonari /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Kobayashi Satoru /  Sannomiya Takumi /  Harumoto Takashi /  Harada Yohei /  Nakashima Hirotoyo /  Miyazawa Tomotaka /  Watanabe Takashi /  Endo Rie /  Ooi Azusa /  O Minho /  Shinohara Yuri /  Tahara Masaki /  Miyazawa Naoki /  Chiu Wan Ting /  Yasui Shintaro /  Chang Tso-Fu /  Watanabe Manabu Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P301 Solid State Physics (Lattice) Hayamizu Yuhei Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P303 Solid State Physics (Electrons) Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/17
MAT.P302 Optics Vacha Martin Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P391 Organic Functional Materials Physics Ishikawa Ken /  Fujii Akihiko /  Miyachi Kouichi /  Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/17
MAT.P324 Processing of Organic Materials A Morikawa Junko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P325 Processing of Organic Materials B Morikawa Junko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P322 Organic Materials Properties A Asai Shigeo Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P323 Organic Materials Properties B Asai Shigeo Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P311 Organic Chemistry (Functions) A Sagara Yoshimitsu /  Hayakawa Teruaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/30 2020/9/28
MAT.P312 Organic Chemistry (Functions) B Sagara Yoshimitsu /  Michinobu Tsuyoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/30 2020/9/28
MAT.P314 Organic Synthetic Chemistry A-2 Hayakawa Teruaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P315 Organic Synthetic Chemistry B Michinobu Tsuyoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P317 Organic Materials Characterization Ougizawa Toshiaki /  Matsumoto Hidetoshi /  Vacha Martin /  Morikawa Junko /  Asai Shigeo /  Hayamizu Yuhei Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P395 Organic Functional Materials Chemistry Higuchi Masayoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P396 Organic Functional Biochemistry Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P350 Organic Materials Laboratory I Shioya Masatoshi /  Akasaka Syuichi /  Ashizawa Minoru /  Iwahashi Takashi /  Umemoto Susumu /  Kawamoto Tadashi /  Kuboyama Keiichi /  Takarada Wataru /  Nabae Yuta /  Zamengo Massimilia Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P351 Organic Materials Laboratory II Mori Takehiko /  Akasaka Syuichi /  Ashizawa Minoru /  Iwahashi Takashi /  Umemoto Susumu /  Kawamoto Tadashi /  Kuboyama Keiichi /  Takarada Wataru /  Nabae Yuta /  Zamengo Massimilia Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P352 Organic Materials Laboratory III Morikawa Junko /  Akasaka Syuichi /  Ashizawa Minoru /  Iwahashi Takashi /  Umemoto Susumu /  Kawamoto Tadashi /  Kuboyama Keiichi /  Takarada Wataru /  Nabae Yuta /  Zamengo Massimilia Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P304 Physical Chemistry (Electrochemistry) Matsumoto Hidetoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P306 Physical Chemistry (Surface) Matsumoto Hidetoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P321 Organic Materials Structures B Ougizawa Toshiaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A360 Materials Engineering Internship A Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A360 Materials Engineering Internship A Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A361 Materials Engineering Internship B Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A361 Materials Engineering Internship B Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A206 Mechanical and Thermal Properties of Materials Morikawa Junko /  Shioya Masatoshi /  Ougizawa Toshiaki /  Asai Shigeo Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M204 Introduction to Metallurgy Kobayashi Equo /  Ueda Mitsutoshi /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) C Teaching Staffs  /  Kitano Masaaki /  Hoshina Takuya Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z389 Independent research project(MAT) Academic Supervisor Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
  2020/3/24
MAT.Z391 Advanced independent research project F1c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z391 Advanced independent research project F1c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.Z392 Advanced independent research project F2c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z392 Advanced independent research project F2c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.Z393 Advanced independent research project F3c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z393 Advanced independent research project F3c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.Z394 Advanced independent research project F4c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.Z395 Advanced independent research project F5c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.Z396 Advanced independent research project F6c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.M313 Introduction to solid materials Chai Yaw Wang Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C321 Introduction of Advanced Materials Hayashi Tomohiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Yoshimoto Mamoru /  Matsuda Akifumi /  Nakamura Kazutaka /  Sasagawa Takao /  Tsuge Takeharu /  Funakubo Hiroshi /  Azuma Masaki /  Yamamoto Takafumi /  Kumagai Yu /  Oba Fumiyasu /  Majima Yutaka /  Kitano Masaaki /  Hara Michikazu /  Kamata Keigo /  Kamiya Toshio /  Katase Takayoshi /  Kawaji Hitoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) C Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) M Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) M Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) M Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) P Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) P Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z381 Research opportunity in Laboratories (MAT) P Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z389 Independent research project(MAT) Academic Supervisor Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.P206 Introduction to Organic Materials Teaching Staffs  /  Ougizawa Toshiaki /  Morikawa Junko /  Matsumoto Hidetoshi /  Mori Takehiko /  Michinobu Tsuyoshi /  Vacha Martin /  Sagara Yoshimitsu /  Hayamizu Yuhei /  Shioya Masatoshi /  Asai Shigeo /  Ishikawa Ken /  Ouchi Yukio /  Hayakawa Teruaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.Z371 Advanced independent research project S1c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
MAT.Z371 Advanced independent research project S1c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
MAT.Z372 Advanced independent research project S2c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
MAT.Z372 Advanced independent research project S2c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
MAT.Z373 Advanced independent research project S3c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
MAT.Z373 Advanced independent research project S3c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
MAT.Z374 Advanced independent research project S4c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
  2020/3/24
MAT.Z375 Advanced independent research project S5c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
  2020/3/24
MAT.Z376 Advanced independent research project S6c(MAT) Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
  2020/3/24
MAT.D201 B2D Research Basic A in Materials Science and Engineering J Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.D201 B2D Research Basic A in Materials Science and Engineering E Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B226 Quantum Chemistry I (Basics) A Kuwata Shigeki /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
CAP.B226 Quantum Chemistry I (Basics) B Nakajima Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/1
CAP.B227 Quantum Chemistry II (Advances) A Nagai Keiji Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.B227 Quantum Chemistry II (Advances) B Ando Shinji Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.B223 Inorganic Chemistry (Materials Science) A Kubouchi Masatoshi /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.B219 Physical Chemistry (Kinetic Theory of Molecules) A Wada Hiroyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.B214 Organic Chemistry IV (Nucleophilic Substitution) A Otsuka Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B214 Organic Chemistry IV (Nucleophilic Substitution) B Ito Shigekazu Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B211 Organic Chemistry I (Alkanes) (Chemical Science and Engineering) A Serizawa Takeshi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B211 Organic Chemistry I (Alkanes) (Chemical Science and Engineering) B Tanaka Hiroshi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B221 Inorganic Chemistry I (Chemical Bonding) A Kuwata Shigeki /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
CAP.B221 Inorganic Chemistry I (Chemical Bonding) B Takao Toshiro /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
CAP.B212 Organic Chemistry II (Alkenes) A Konishi Gennichi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B212 Organic Chemistry II (Alkenes) B Tanaka Hiroshi /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B222 Inorganic Chemistry II (Chemical Reactions and Structures of Solids) A Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B222 Inorganic Chemistry II (Chemical Reactions and Structures of Solids) B Arai Hajime Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B213 Organic Chemistry III (Aromatic Compounds) A Tanaka Hiroshi /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B213 Organic Chemistry III (Aromatic Compounds) B Saito Reiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/10/5
CAP.B315 Organic Chemistry V (Carbonyl Compounds) A Ishizone Takashi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B315 Organic Chemistry V (Carbonyl Compounds) B Ito Shigekazu /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/5
CAP.B316 Organic Chemistry VI (Amines) A Ishizone Takashi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B316 Organic Chemistry VI (Amines) B Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A275 Inorganic Chemistry (Solid State Chemistry) Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A354 Chemistry of Catalytic Processes I (Heterogeneous) Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A371 Inorganic Chemistry (Theory I) Takao Toshiro /  Murahashi Tetsuro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
CAP.A386 Advances and Applications in Inorganic Chemistry I Yamamoto Kimihisa /  Imaoka Takane Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A366 Advances and Applications in Physical Chemistry I Hara Masahiko /  Tamaki Takanori Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A332 Advanced Organic Chemistry Ⅰ (Organic Reactions) Tanaka Katsunori Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A346 Advances and Applications in Organic Chemistry I Fukushima Takanori /  Shoji Yoshiaki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A355 Chemistry of Catalytic Processes I (Homogeneous) Kuwata Shigeki /  Murahashi Tetsuro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/6/7 2020/3/24
CAP.A372 Inorganic Chemistry (Theory II) Murahashi Tetsuro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A333 Advanced Organic ChemistryⅡ (Structure and Function) Ito Shigekazu /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/5/4
CAP.A347 Advances and Applications in Organic Chemistry II Akita Munetaka /  Yoshizawa Michito Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A373 Inorganic Chemistry (Coordination Chemistry) Murahashi Tetsuro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A352 Energy and Resource Conversion Chemistry II (Chemical Potential Conversion) Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A334 Advanced Organic Chemistry III (Organic Synthesis) Tanaka Katsunori Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A335 Advanced Organic Chemistry V (Drug Design and Synthesis) Tanaka Hiroshi /  Yamaguchi Junichiro /  Watanabe Kazutoshi /  Hosoya Takamitsu /  Fujimoto Yukari Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.A301 Applied Chemistry Laboratory I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Yamanaka Ichiro /  Ito Shigekazu Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A382 Exercise in Analytical Chemistry Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A302 Applied Chemistry Laboratory II Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Yamanaka Ichiro /  Ito Shigekazu Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C201 Transport Phenomena I (Momentum) Yoshikawa Shiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C202 Transport Phenomena II (Heat) Sekiguchi Hidetoshi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C203 Transport Phenomena III (Mass) Shimoyama Yusuke Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.C204 Chemical Engineering Thermodynamics Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18