School of Science|4 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2021
Q
   
2021
Q
   
2021
Q
   
2021
Q
   
XIP.S603 Internship-II/External (600) Kawahira Tomoki /  Nakamura Takashi /  Ohshima Yasuhiro /  Nakamoto Taishi 2021
3-4Q
  2021/3/15
XIP.S602 Internship-I/Internal (600) Kawahira Tomoki /  Nakamura Takashi /  Ohshima Yasuhiro /  Nakamoto Taishi 2021
1-2Q
  2021/3/15
XIP.S601 Science Colloquium II Kawahira Tomoki /  Nakamura Takashi /  Ohshima Yasuhiro /  Nakamoto Taishi 2021
3-4Q
  2021/3/15
XIP.S503 Internship-II/External (500) Kawahira Tomoki /  Nakamura Takashi /  Ohshima Yasuhiro /  Nakamoto Taishi 2021
3-4Q
  2021/3/15
XIP.S502 Internship-I/Internal (500) Kawahira Tomoki /  Nakamura Takashi /  Ohshima Yasuhiro /  Nakamoto Taishi 2021
1-2Q
  2021/3/15
XIP.S501 Science Colloquium I Kawahira Tomoki /  Nakamura Takashi /  Ohshima Yasuhiro /  Nakamoto Taishi 2021
3-4Q
  2021/3/15
XIP.P101 Processes for creation in science and technology【School of Science】 Yamaguchi Masahide /  Sakamoto Shota /  Kawai Shingo /  Yatagawa Yuri /  Murakami Syuichi /  Hirayama Hiroyuki /  Nakamura Takashi /  Saito Susumu /  Somiya Kentaro /  Fujioka Hiroyuki /  Ishizuka Hiroaki /  Uchida Masaki /  Fujisawa Toshimasa /  Aikawa Kiyotaka /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Uekusa Hidehiro /  Takaya Jun /  Kitajima Masashi /  Fukuhara Gaku /  Goto Kei /  Yokoyama Tetsuya /  Nakamoto Taishi /  Genda Hidenori /  Sato Bunei /  Ogawa Yasuo /  Sekine Yasuhito 2021
2Q
  2021/3/15
XIP.A601 Advanced International Practice in Science Ueno Yuichiro /  Nakamoto Taishi 2021
4Q
  2021/3/15
XIP.A401 Special International Practice in Science Ueno Yuichiro /  Nakamoto Taishi 2021
4Q
  2021/3/15
XIP.A102 School of Science Basic Course Academic Supervisor 2021
3-4Q
  2021/3/15
XIP.A101 School of Science Literacy Yamaguchi Masahide /  Ninomiya Syoiti /  Kawai Nobuyuki /  Kozuma Mikio /  Ishitani Osamu /  Eguchi Tadashi /  Ohshima Yasuhiro /  Ueno Yuichiro /  Nakamoto Taishi /  Uekusa Hidehiro /  Suda Momoko /  Ono Kosuke 2021
1Q
  2021/3/15
PHY.Z696 Seminar in Physics F5 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z695 Seminar in Physics S5 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z694 Seminar in Physics F4 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z693 Seminar in Physics S4 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z692 Seminar in Physics F3 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z691 Seminar in Physics S3 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z592 Seminar in Physics F2 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z591 Seminar in Physics S2 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z492 Seminar in Physics F1 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z491 Seminar in Physics S1 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.Z397 Advanced Research Project Basics (PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z397 Advanced Research Project Basics (PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z396 Advanced independent research project F6c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z395 Advanced independent research project F5c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z394 Advanced independent research project F4c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z393 Advanced independent research project F3c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Z393 Advanced independent research project F3c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.Z392 Advanced independent research project F2c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Z392 Advanced independent research project F2c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.Z391 Advanced independent research project F1c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Z391 Advanced independent research project F1c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.Z389 Independent research project(PHY) Academic Supervisor Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z389 Independent research project(PHY) Academic Supervisor Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z381 Research opportunity in Laboratories (PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.Z381 Research opportunity in Laboratories (PHY) Somiya Kentaro /  Hirahara Toru /  Nomura Ryuji /  Ienaga Koichiro /  Kaneko Shin-Ichi /  Uchida Makoto /  Fujiyoshi Satoru /  Kondo Yosuke /  Kaku Shigeru /  Yamaguchi Yohei /  Ichinokura Satoru /  Yamada Kihiro /  Oide Hideyuki /  Hata Tokuro Undergraduate major in Physics 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.Z376 Advanced independent research project S6c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z375 Advanced independent research project S5c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z374 Advanced independent research project S4c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z373 Advanced independent research project S3c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/15
PHY.Z373 Advanced independent research project S3c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/3/15
PHY.Z372 Advanced independent research project S2c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/15
PHY.Z372 Advanced independent research project S2c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/3/15
PHY.Z371 Advanced independent research project S1c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/15
PHY.Z371 Advanced independent research project S1c(PHY) Teaching Staffs Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/3/15
PHY.Z302 B2D Practical Pre-research B in Physics J Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z302 B2D Practical Pre-research B in Physics E Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z301 B2D Practical Pre-research A in Physics J Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z301 B2D Practical Pre-research A in Physics E Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z203 B2D Research Basic C in Physics J Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z203 B2D Research Basic C in Physics E Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z202 B2D Research Basic B in Physics J Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z202 B2D Research Basic B in Physics E Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
1-2Q
  2021/3/15
PHY.Z201 B2D Research Basic A in Physics J Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.Z201 B2D Research Basic A in Physics E Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Yatsu Yoichi /  Tilma Todd Undergraduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.S440 Statistical Mechanics III Sasamoto Tomohiro Graduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.S322 Statistical Mechanics II(Exercise) A Adachi Satoshi /  Watabiki Yoshiyuki /  Murakami Syuichi Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/3/15
PHY.S322 Statistical Mechanics II(Exercise) B Watabiki Yoshiyuki /  Adachi Satoshi /  Murakami Syuichi Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/3/15
PHY.S312 Statistical Mechanics II(Lecture) Murakami Syuichi Undergraduate major in Physics 2021
2Q
2021/3/22 2021/3/15
PHY.S311 Statistical Mechanics(Exercise) A Takahashi Kazutaka /  Adachi Satoshi Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/19
PHY.S311 Statistical Mechanics(Exercise) B Adachi Satoshi /  Takahashi Kazutaka Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/15
PHY.S301 Statistical Mechanics(Lecture) Takahashi Kazutaka Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/19
PHY.S219 Thermodynamics (Physics) (Exercise) A Toyoda Masayuki /  Nishida Yusuke Undergraduate major in Physics 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.S219 Thermodynamics (Physics) (Exercise) B Toyoda Masayuki /  Nishida Yusuke Undergraduate major in Physics 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.S209 Thermodynamics (Physics) (Lecture) Nishida Yusuke Undergraduate major in Physics 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.Q438 Quantum Mechanics of Many-Body Systems Saito Susumu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
PHY.Q435 Quantum Information Tilma Todd Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/12 2021/3/15
PHY.Q434 Field Theory II Ito Katsushi Graduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q433 Field Theory I Yamaguchi Masahide Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/2 2021/3/15
PHY.Q331 Relativistic Quantum Mechanics Nishida Yusuke Undergraduate major in Physics 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.Q321 Quantum Mechanics III(Exercise) A Murakami Yuta /  Yokoyama Takehito Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q321 Quantum Mechanics III(Exercise) B Yokoyama Takehito /  Murakami Yuta Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q311 Quantum Mechanics III(Lecture) Yokoyama Takehito Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q218 Quantum Mechanics II(Exercise) A Murakami Yuta /  Toyoda Masayuki /  Jido Daisuke Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.Q218 Quantum Mechanics II(Exercise) B Toyoda Masayuki /  Murakami Yuta /  Jido Daisuke Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.Q217 Introduction to Quantum Mechanics(Exercise) A Siino Masaru /  Toyoda Masayuki /  Ito Katsushi Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q217 Introduction to Quantum Mechanics(Exercise) B Toyoda Masayuki /  Siino Masaru /  Ito Katsushi Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q216 Analytical Mechanics (Exercise) A Toyoda Masayuki /  Adachi Satoshi /  Yamaguchi Masahide Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/6/11
PHY.Q216 Analytical Mechanics (Exercise) B Adachi Satoshi /  Toyoda Masayuki /  Yamaguchi Masahide Undergraduate major in Physics 2021
2Q
  2021/3/15
PHY.Q208 Quantum Mechanics II(Lecture) Jido Daisuke Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.Q207 Introduction to Quantum Mechanics(Lecture) Ito Katsushi Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.Q206 Analytical Mechanics(Lecture) Yamaguchi Masahide Undergraduate major in Physics 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.P678 Advanced Special Lectures in Physics XXXVIII Taruya Atsushi Graduate major in Physics 2021
2Q
  2021/4/23
PHY.P677 Advanced Special Lectures in Physics XXXVII Matsumoto Nobuyuki /  Somiya Kentaro Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/6/7 2021/4/23
PHY.P659 Advanced Special Topics in Physics IX Harada Kenichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/6/8 2021/3/15
PHY.P658 Advanced Special Topics in Physics VIII Ohzeki Masayuki Graduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.P652 Advanced Special Topics in Physics III Higemoto Wataru Graduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.P629 Advanced Exercises in Physics Presentation III Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P629 Advanced Exercises in Physics Presentation III Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P629 Advanced Exercises in Physics Presentation III Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P629 Advanced Exercises in Physics Presentation III Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P628 Advanced Exercises in Physics Presentation II Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P628 Advanced Exercises in Physics Presentation II Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P628 Advanced Exercises in Physics Presentation II Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P628 Advanced Exercises in Physics Presentation II Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P627 Advanced Exercises in Physics Presentation I Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P627 Advanced Exercises in Physics Presentation I Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P627 Advanced Exercises in Physics Presentation I Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P627 Advanced Exercises in Physics Presentation I Koga Akihisa Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P626 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P626 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P626 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P626 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P625 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P625 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P625 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P625 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P624 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P624 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P624 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P624 Advanced Exercises in Organizing Physics Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P623 Overseas Research Project in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P623 Overseas Research Project in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P623 Overseas Research Project in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P623 Overseas Research Project in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P622 Overseas Research Project in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P622 Overseas Research Project in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P622 Overseas Research Project in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P622 Overseas Research Project in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P621 Overseas Research Project in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P621 Overseas Research Project in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P621 Overseas Research Project in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P621 Overseas Research Project in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P620 Advanced Research in Physics III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P620 Advanced Research in Physics III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P620 Advanced Research in Physics III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P620 Advanced Research in Physics III Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P619 Advanced Research in Physics II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P619 Advanced Research in Physics II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P619 Advanced Research in Physics II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P619 Advanced Research in Physics II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P618 Advanced Research in Physics I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P618 Advanced Research in Physics I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P618 Advanced Research in Physics I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P618 Advanced Research in Physics I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P617 Overseas Visiting Research in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P617 Overseas Visiting Research in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P617 Overseas Visiting Research in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P617 Overseas Visiting Research in Physics III Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P616 Overseas Visiting Research in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P616 Overseas Visiting Research in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P616 Overseas Visiting Research in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P616 Overseas Visiting Research in Physics II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P615 Overseas Visiting Research in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P615 Overseas Visiting Research in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P615 Overseas Visiting Research in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P615 Overseas Visiting Research in Physics I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P614 Colloquium for Physics Presentation III Okuma Satoshi Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P613 Colloquium for Physics Presentation II Okuma Satoshi Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P612 Colloquium for Physics Presentation I Okuma Satoshi Graduate major in Physics 2021
3-4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P611 Advanced Presentation in Physics Shi Jie Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
PHY.P610 Advanced Writing in Physics Tilma Todd Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P578 Special Lectures in Physics XXXVIII Taruya Atsushi Graduate major in Physics 2021
2Q
  2021/4/23
PHY.P577 Special Lectures in Physics XXXVII Matsumoto Nobuyuki /  Somiya Kentaro Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/6/7 2021/4/23
PHY.P559 Special Topics in Physics IX Harada Kenichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P558 Special Topics in Physics VIII Ohzeki Masayuki Graduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.P552 Special Topics in Physics III Higemoto Wataru Graduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.P506 Laboratory Work in Physics Course F2 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.P505 Exercises in Physics Course F2 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.P504 Laboratory Work in Physics Course S2 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P503 Exercises in Physics Course S2 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P418 Colloquium in Physics II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.P417 Colloquium in Physics I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P416 Practical Exercises in Organizing International Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P416 Practical Exercises in Organizing International Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P416 Practical Exercises in Organizing International Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P416 Practical Exercises in Organizing International Conferences II Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P415 Practical Exercises in Organizing International Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P415 Practical Exercises in Organizing International Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P415 Practical Exercises in Organizing International Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P415 Practical Exercises in Organizing International Conferences I Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P414 Practical Exercises in International Research II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P414 Practical Exercises in International Research II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P414 Practical Exercises in International Research II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P414 Practical Exercises in International Research II Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P413 Practical Exercises in International Research I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P413 Practical Exercises in International Research I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P413 Practical Exercises in International Research I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
3Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P413 Practical Exercises in International Research I Murakami Syuichi Graduate major in Physics 2021
4Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.P411 Basic Presentation in Physics Shi Jie Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
PHY.P410 Basic Writing in Physics Tilma Todd Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P406 Laboratory Work in Physics Course F1 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.P405 Exercises in Physics Course F1 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
3-4Q
  2021/3/15
PHY.P404 Laboratory Work in Physics Course S1 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.P403 Exercises in Physics Course S1 Academic Supervisor Graduate major in Physics 2021
1-2Q
2021/4/5 2021/3/15
PHY.M330 Mathematical Methods in Physics III Daisuke Ida Undergraduate major in Physics 2021
1Q
  2021/3/15
PHY.M221 Mathematical Methods in Physics II(Exercise) A Yokoyama Takehito /  Sasamoto Tomohiro Undergraduate major in Physics 2021
2Q
2021/6/10 2021/3/15
PHY.M214 Mathematical Methods in Physics I(Exercise) A Yoshimura Takato /  Imamura Yosuke Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/8 2021/3/15
PHY.M211 Mathematical Methods in Physics II(Lecture) Sasamoto Tomohiro Undergraduate major in Physics 2021
2Q
2021/6/10 2021/3/15
PHY.M204 Mathematical Methods in Physics I(Lecture) Imamura Yosuke Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
PHY.L412 Fundamental Physics Experiments Jinnouchi Osamu /  Kawai Nobuyuki /  Nakamura Takashi /  Somiya Kentaro Graduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.L210 Computational Physics Itahashi Kenta Undergraduate major in Physics 2021
4Q
  2021/3/15
PHY.L203 Experiments in Physics B Somiya Kentaro /  Hirahara Toru /  Nomura Ryuji /  Ienaga Koichiro /  Kaneko Shin-Ichi /  Uchida Makoto /  Fujiyoshi Satoru /  Kondo Yosuke /  Kaku Shigeru /  Yamaguchi Yohei /  Ichinokura Satoru /  Yamada Kihiro /  Oide Hideyuki /  Hata Tokuro Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.L203 Experiments in Physics B Somiya Kentaro /  Hirahara Toru /  Nomura Ryuji /  Ienaga Koichiro /  Kaneko Shin-Ichi /  Uchida Makoto /  Fujiyoshi Satoru /  Kondo Yosuke /  Kaku Shigeru /  Yamaguchi Yohei /  Ichinokura Satoru /  Yamada Kihiro /  Oide Hideyuki /  Hata Tokuro Undergraduate major in Physics 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.L202 Experiments in Physics A Somiya Kentaro /  Hirahara Toru /  Nomura Ryuji /  Ienaga Koichiro /  Kaneko Shin-Ichi /  Uchida Makoto /  Fujiyoshi Satoru /  Kondo Yosuke /  Kaku Shigeru /  Yamaguchi Yohei /  Ichinokura Satoru /  Yamada Kihiro /  Oide Hideyuki /  Hata Tokuro Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.L202 Experiments in Physics A Somiya Kentaro /  Hirahara Toru /  Nomura Ryuji /  Ienaga Koichiro /  Kaneko Shin-Ichi /  Uchida Makoto /  Fujiyoshi Satoru /  Kondo Yosuke /  Kaku Shigeru /  Yamaguchi Yohei /  Ichinokura Satoru /  Yamada Kihiro /  Oide Hideyuki /  Hata Tokuro Undergraduate major in Physics 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.L201 Experimental Physics Kanamori Hideto Undergraduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.G332 Frontiers of Physics Imamura Yosuke /  Jido Daisuke /  Yamaguchi Masahide /  Suyama Teruaki /  Jinnouchi Osamu /  Somiya Kentaro /  Fujioka Hiroyuki /  Murakami Syuichi /  Ishizuka Hiroaki /  Hirahara Toru /  Okuma Satoshi /  Satoh Takuya /  Uchida Masaki /  Kawamura Toru Undergraduate major in Physics 2021
2Q
2021/3/22 2021/3/15
PHY.G230 Introduction to Modern Physics Fujioka Hiroyuki /  Somiya Kentaro /  Munekata Hiro Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.F437 Advanced Nuclear Physics Nakamura Takashi /  Fujioka Hiroyuki Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.F436 Advanced Particle Physics Jinnouchi Osamu Graduate major in Physics 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.F432 Astrophysics Matsuhara Hideo Graduate major in Physics 2021
3Q
  2021/3/15
PHY.F431 Cosmology Suyama Teruaki Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.F430 Hadron Physics Jido Daisuke Graduate major in Physics 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
PHY.F353 General Relativity Suyama Teruaki Undergraduate major in Physics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.F352 Physics of the Universe Suyama Teruaki Undergraduate major in Physics 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.F351 Elementary Particles Jinnouchi Osamu Undergraduate major in Physics 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
PHY.F350 Nuclear Physics Fujioka Hiroyuki Undergraduate major in Physics